دانلود پایان نامه با موضوع مؤلفه های کارکردهای اجرایی و مرحله عملیات صوری

دانلود پایان نامه
3- قشر پیش پیشانی
ویژگی شاخص هر سه ناحیه این است که شبکه ی عظیم نواحی حرکتی، ادراکی و لیمبیک مغز را به یکدیگر پیوند می دهند.
این قشر نقش هماهنگ کننده و شاخه اجرایی مغز را بر عهده دارد.فعالیت های قطعه پیشانی شامل فعالیت هایی همچون پیش بینی، استدلال، هدف گذاری، طرح ریزی، سازماندهی زمانی و مکانی رفتار و بازبینی بازخورد می باشد، که غالباً تحت عنوان کارکردهای اجرایی شناخته می شوند همچنین اختلال و بی نظمی در فعالیت های قطعه پیشانی به خصوص با توجه به ارتباط هایش با دستگاه لیمبیک می تواند مستقیماً شخصیت را متاثر کند(گازانیگا و مانگون،1998؛ به نقل از قدیری و همکاران،1385).
تحول کارکردهای اجرایی تابع تحول قشر پیشانی مغز است(استاس و لوین،2002).بنابراین زمانی که رشد کارکردهای اجرایی بررسی می شود باید از خط سیر رسش لوب های پیشانی آگاهی وجود داشته باشد(ساوتون،2007).
3-2. مؤلفه های کارکردهای اجرایی:
مؤلفه های کارکردهای اجرایی بسیار گسترده اند، لذا تعریف دقیقی از تمام مؤلفه ها وجود ندارد.اما برخی از این تعاریف در ذیل به آنها اشاره می شود و در آخر مؤلفه های مورد بررسی در این پژوهش به طور مفصل تری مورد بررسی قرار می گیرد:
خودزادی: هدایت سوال های مربوط به اندیشه و قضاوت که مرتبط با معنی و هدف زندگی و منابع نامحدود واقعیت(ارتباط ذهن-جسم، روح ،نفس) است.
خود تعیین گری: برنامه ریزی درازمدت ، بینش نگرانه و تولید هدف. هدایت استفاده از فرایندهای شناختی برای ساختن تصاویری از آینده و برنامه ریزی برای عملکرد در دوره های دراز مدت هدایت بازتاب و واکنش ها با بهبود یا تغییر در رفتار و تفکر برای آینده.
خود تشخیصی : هدایت فرایندهای شناختی که منجر به خودآگاهی، خود واکنشی و خود تحلیلی می شود.
خود تنظیمی: مجموعه ایی از فعالیت های کنترل شده که راهنما و هدایت کننده عملکرد در راستای قلمروهای احساس، ادراک ، هیجان، شناخت و عمل می باشد.
خود فعال سازی(برانگیختگی): آغازگری و افزایش کارکردهای اجرایی اساسی مرتبط با یک حالت آگاهی یافته از ذهن و فائق آمدن بر کرختی و خواب آلودگی است(مک کلوسکی، 2007).
مدیریت زمان: توانایی تخمین اینکه برای یک تکلیف چقدر زمان نیاز است. چگونه باید زمان را صرف یک کار نمود و چگونه زمان را با توجه به محدودیت ها تنظیم نمود.همچنین شامل این نکته است که برای انجام یک تکلیف زمان دارای اهمیت فراوانی است.
بازداری پاسخ: توانایی تفکر قبل از عمل است این مهارت توانایی ارزیابی موقعیت و رفتار را قبل از عمل، اعمال می کند.
خود گردانی اثر: توانایی مدیریت احساسات به منظور دستیابی به اهداف، تکمیل کارها یا کنترل و هدایت رفتار است.
مقاومت مبتنی براهدف: توانایی یا انگیزه انجام یک هدف بدون توجه به سایر نیازها(داوسون و گوایر؛2004،ترجمه میرمهدی،1386).
1-3-2.استدلال :
تفکر به دو دسته کلی استدلال و تخیل تقسیم بندی می شود که وقتی که فرد با یک تکلیف یا مشکل روبرو می شود، که برای حل آن به یک رشته فعالیت منطقی و مشکل گشایی(حل مسئله) اقدام می کند به استدلال می پردازد.راه حل مستلزم بازسازی تجارب گذشته و عمل کردن بر روی آنهاست تا ارائه ی پاسخ ها بر مبنای عادات. بنابراین استدلال به یک تکلیف با هدف ارائه شده از بیرون وابسته است(ویناکه،1974؛ به نقل از سیف،1386)
استدلال نوعی راهبرد مسئله گشایی، در مرحله عملیات صوری است که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه ی عوامل احتمالی آغاز می کند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تأثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک،ترجمه سید محمدی 1382).
2-3-2. سازماندهی – برنامه ریزی:
سازماندهی توانایی مرتب کردن و یا جای دهی اجزا مطابق با اصول مشخص و از پیش تعیین شده می باشد(کریک 2002به نقل از سلطانی کوه بنانی1384).این مؤلفه باعث ثبات و حفظ نظم در فعالیت و برنامه ریزی روزانه و نیز انجام تکلیف به روش منظم می شود. کودکان نیاز به سازمان یافتگی دارند اما بسیاری ازآنها در این راه شکست می خورند و در نتیجه هر کاری را با سختی انجام می دهند و فاقد بینش سازمان یافته هستند.آنها هر روز سعی می کنند تا عملکرد کارآمدی در مدرسه داشته باشند، حتی شاید آنها ندانند کاری که می کنند در واقع همان سازمان یافتن است و به همین دلیل اهداف ضعیفی برای سازمان یافتن دارند. چهار سبک عمده سازماندهی می تواند چرخ دنده های ذهن را برای کمک به سرعت عمل در هر چالش تحصیلی روغن کاری نماید.این سبک ها که با یکدیگر همپوشی اندکی نیز دارند عبارتند از:
مدیریت زمان
مدیریت مواد(اصول)