دانلود پایان نامه با موضوع سازماندهی برنامه ریزی و یادگیری خود تنظیمی

دانلود پایان نامه

خود آزمایی: تلاش برای مرور و آماده شدن برای کلاس و امتحان را بررسی می کند.
انتخاب ایده اصلی: متمرکز بر توانایی دریافت نکات مهم درس در مطالعات کلاس درس است.
8.راهنمای مطالعه: متمرکز بر استفاده از تکنیک های حمایت کننده یا موادی است که به یادگیری و نیز به خاطر آوردن اطلاعات کمک می کند.
9. مدیریت زمان: برنامه ریزی مناسب برای استفاده از وقت، برای تمام وظایف تحصیلی را نشان می دهد.
10.راهبردهای آزمون: راهبردهای آماده سازی برای آزمون و نحوه ی پاسخ دهی در آزمون را بررسی می کند(ایران نژادو چیزم 1992).
5-3. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
متوسط پایایی های دو نیمه آزمون برای بخش کلامی، غیر کلامی و کل مقیاس به ترتیب 95/0 ،91 /0 ،96/0 گزارش شده است. و متوسط پایایی های دو نیمه برای تک تک آزمون های فرعی نیز 87/0 تا69 / 0 بود. پایایی آزمون- باز آزمون (با متوسط زمانی 23روز) برای گروه های مختلف سنی نیز نسبتاً بالا بود جز در مورد آزمون فرعی مازها (وکسلر،1991)، نمرات این آزمون فرعی احتمالاً در طول زمان بی ثبات است(فیرس،2002، ترجمه فیروزبخت، 1382).
ضریب اعتبار خرده آزمون تشابهات در کودکان( امریکایی )،5/7و 5/10 ساله 66/0 و 81/0 و ضریب اعتبار خرده آزمون حافظه رقمی همان کودکان 62/0و 59/0 اعلام شده است (گنجی،1381). در ایران این خرده آزمون در سال 1373 توسط زارعی هبجاریابی شده است(زارعی،1373).
جهت تعیین میزان روایی آزمون تصاویر در هم پیچیده آندره ری از خرده آزمون حافظه رقمی وکسلر استفاده شد و ضریب 25/0 بدست آمد و برای محاسبه ی ضریب پایایی از روش باز آزمایی استفاده شد و ضریب 62/0بدست آمد و نتیجه گیری شد که آزمون از پایایی و روایی لازم بر خوردار است(میرهاشمی،1371).
6-3. روش تحقیق
با توجه به ماهیت تحقیق و موضوع و هدف آن تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن علی- مقایسه ایی است در تحقیقاتی که با متغیر های خصیصه ایی سرو کار داشته باشیم، طرح های علی مقایسه ایی را بکار می بریم. متغیرهای خصیصه ایی آن ویژگی است که آزمودنی قبل از شروع تحقیق آن را دارد، در این گونه تحقیقات، محقق کنترل مستقیم بر متغیر مستقل ندارد زیرا یا این گونه متغیر ها ماهیتاً قابل دستکاری نیستند یا قبل از شروع تحقیق اتفاق افتاده اند. محققان نه با دستکاری مستقیم متغیر ، بلکه از طریق انتخاب افرادی که این متغیر خاص در آنها وجود دارد یا ندارد، قوی است یا ضعیف به اهداف مورد نظر خود دست می یابد(بیابانگرد،1384).
7-3. روش اجرای تحقیق
اولین مرحله، گرفتن معرفی نامه و هماهنگی با آموزش و پرورش و مدارسه مربوطه و جلب رضایت دانش آموز برای شرکت در پژوهش بود، در مرحله بعد ابتدا محقق و دستیارش در کلاس حاضر شده و بعد از معرفی خود، درباره ی انجام آزمون ها به آزمودنی ها توضیح می داد، و به آنها یادآور می شد که نمرات این آزمون ها به هیچ عنوان در نمرات مدرسه آنها تأثیر نخواهد داشت، سپس پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی را بین آنها توزیع کرده و دانش آموزان هر کلاس به طور همزمان به آن پاسخ می دادند.د ر مرحله بعد هر کدام از دانش آموزان به صورت انفرادی در آزمایشگاه مدرسه مورد آزمون قرار می گرفتند از نظر سه مولفه کارکرد های اجرایی شامل سازمان دهی – برنامه ریزی ، استدلال و حافظه کاری مورد آزمون قرار گرفتند .محقق ابتدا مؤلفه سازماندهی برنامه ریزی را با استفاده از آزمون آندره ری در دو نوبت اندازه گیری نمود.در مرحله بعد مؤلفه حافظه کاری و استدلال را با خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوشی وکسلر اندازه گیری نمود، این خرده آزمون در فاصله دو مرحله اجرای آزمون آندره ری اجرا شد.ابتدا آزمون حافظه ی عددی که شامل آزمون های اعداد مستقیم و اعداد معکوس می باشد اجرا شد که در آن از آزمودنی خواسته شد به دقت به شماره هایی که برایش خوانده می شود گوش کرده و بعد از تکرار توسط آزماینده آنها را تکرار نماید. و در سری های معکوس از او خواسته می شود بعد از شنیدن اعداد آنها را به صورت معکوس یعنی از آخر به اول تکرار نماید. و در صورت دو بار شکست متوالی محقق آزمون را قطع می نمود..
در اجرای خرده آزمون تشابهات از آزمودنی خواسته شد که بگوید دو کلمه ایی که در آزمون است از چه نظر به هم شباهت دارند و در صورت سه بار شکست متوالی محقق آزمون را قطع می نمود.
در نهایت از همکاری آنها تشکر شد، به دلیل طولانی بودن مدت اجرای آزمون ها در در هر روز فقط از 6 تا 7 دانش آموز آزمون به عمل می آمد، در نتیجه اجرای آزمون ها بر روی 100 دانش آموز حدود 15 روز به طول انجامید.
8-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژ وهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی جهت تنظیم جداول، درصدها، نمودارها و دستیابی به میانگین ها و جهت تحلیل داده ها ازآمار استنباطی و آزمون های همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد

مطلب مرتبط :   رفتار شهروندی سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها