دانلود پایان نامه با موضوع روش آلفای کرونباخ و کارکردهای اجرایی

دانلود پایان نامه
هدف این پژوهش بررسی رابطه ی کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با میزان یادگیری خودتظیمی می باشد. برای اندازه گیری متغیرهای مختلف در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف) .خرده آزمون تشابهات وکسلر
ب) آزمون آندره ری
ج) خرده حافظه ی رقمی وکسلر
د) و برای سنجش خود تنظیمی از پرسشنامه ی زمینه ی کلی یادگیری (WLA). در ادامه به معرفی این ابزارها پرداخته می شود.
1-4-3. خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوشی وکسلر
مقیاس هوشی وکسلر به آزمایش کودکان 5 تا15 ساله اختصاص دارد.کل مقیاس از 12 خرده مقیاس تشکیل شده که بر حسب ویژگی های کلامی و غیر کلامی به 2 گروه تقسیم می شود.نمره گذاری به این شیوه انجام می شود که پاسخ به هر خرده آزمون یک نمره خام فراهم می آورد نمرات خام خرده آزمون ها با توجه به جدول هایی که بر حسب سن و برای گروه های کلامی و غیر کلامی به طور جداگانه تهیه شده است، به مقیاس واحدی تبدیل می شود نمره تبدیل شده بر حسب s یعنی انحراف استاندارد از میانگین ،سن بیان می شود(فیرس،ای جر،2002 ،ترجمه فیروزبخت،1382).
2-4-3. آزمون آندره ری (تصاویر هندسی پیچیده )
آزمون تصاویر پیچیده را آندره ری در سال 1942توسط پورفسور آندره ری به منظور سنجش نوع عملکرد ادراکی و حافظه دیداری مراجعه کننده گان به درمانگاه روان شناسی و روان پزشکی ابداع کرد.آزمون متشکل از دو کارت A و Bاست که هر کارت به منظور مجزا و متناسب با موقعیت انتخاب شده و اجرا می گردد.کارت A متشکل از 18 جز ادراکی است و در مورد افراد 4 سال به بالا کاربرد دارد. کارایی مؤثر این کارت برای افراد 7 سال به بالا است و برای نوجوانان و بزرگسالان عملاً کاربرد بیشتری دارد(بهرامی، 1381).
این آزمون توسط میرهاشمی در تهران هنجاریابی گردید و جهت تعیین میزان روایی آزمون از خرده آزمون حافظه عددی وکسلر استفاده شده و ضریب 25/0به دست آمده است. و برای محاسبه ضریب پایایی از روش بازآزمایی استفاده گردید و ضریب 62/0 به دست آمده و نتیجه گرفته شد آزمون از پایایی و روایی لازم برخوردار است. پایایی این آزمون با روش آلفای کرونباخ توسط محقق برآورده شد و ضریب 61/0 بدست آمد(میرهاشمی،1374).
3-4-3. پرسشنامه زمینه کلی یادگیری
پرسشنامه زمینه کلی یادگیری(WLA)؛(ایرانژاد و دوبابیان،2004)موازی با پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری(LASSi) ؛(وینستن و پالمر،2002 )ساخته شده است و به نوعی فرم تغییر یافته پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری و همانند آن شامل 80گویه و 10 مقیاس و بر اساس طیف 5 درجه ایی لیکرت از «اصلاً در مورد من صدق نمی کند»تا«کاملاً در مورد من صدق می کند» تنظیم شده است. این مقیاس سه منبع خود تنظیمی شامل خودتنظیمی بیرونی، فعال و پویا را اندازه گیری می کند. بر این اساس کارکرد زیستی بر این فرض استوار است که سه منبع اصلی کنترل یادگیری را تنظیم می کند:
منابع بیرونی برای یادگیرنده شامل معلمان، اساتید و کتاب ها (محرک های حسی)
منابع درونی شامل کنترل فکر و اندیشه یادگیرنده (فرایند خود تنظیمی فعال)
منابع درونی و آنچه که توسط مغز کنترل می شود(فرایند خود تنظیمی پویا).
تعامل میان محرک های بیرونی، فعالیت های درونی مغز و فعالیت های ذهن یادگیرنده در حالت های مختلفی از کارکرد مغز روی می دهد.
ده خرده مقیاس در پرسشنامه زمینه کلی یادگیری عبارتند از:
اضطراب: نگرانی دانشجویان را در مورد محیط یادگیری و عملکرد آنان را در محیط های یادگیری نشان می دهد.
نگرش: علاقه دانشجویان را نسبت به دانشکده و تحصیل بررسی می کند.
تمرکز: توانایی دانشجو برای توجه به وظایف تحصیلی و دروس را نشان می دهد.
پردارش اطلاعات: استفاده از بسط، پایش و میزان درک و استدلال را نشان می دهد.
انگیزش : متمرکز بر سطح پشتکار، خود تنظیمی و تمایل به سخت کوشی در انجام وظایف تحصیلی می باشد.