دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و یادگیری خود تنظیمی

دانلود پایان نامه

استفاده معنی دار از دانش گذشته در مکالمات
فعالیت گروهی پویا
ارزیابی عقاید
بازتاب عقاید کار
تغییر عقیده و تصحیح عقاید در حین خواندن ، نوشتن و تفکر
پایان دادن به کار
کمک خواستن
تأمل کردن تا زمانی که برای صحبت خواند ه شویم.
جستجوی اطلاعات بیشتر، وقتی به آنها احتیاج داریم.
این مهارت ها به ما اجازه می دهندتا کارهای خود را به موقع به پایان برسانیم؛ در زمان نیاز کمک بخواهیم؛ برای صحبت کردن صبر کنیم تا زمانی که خوانده شویم و در جستجوی اطلاعات باشیم، که این یافته ها با نتایج فرضیه اول همخوانی دارد.
در این زمینه تحقیقاتی نیز صورت گرفته است، از جمله اینکه این نتیجه با تحقیق عفیفی(1390)که به این نتیجه رسیدکه کارکردهای اجرایی در نوجوانان بزهکار در سطح پایین تری نسبت به نوجوانان عادی قرار دارد همخوان است.
همچنین با تحقیق لاتزمن و همکاران(2010) که به ارتباط بین کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی پی بردند، نیز همخوانی دارد.
همچنین نتایج حاصل از این فرضیه با نتیجه تحقیق میکو و همکاران (2009) که در همه حوزه های کارکردهای اجرایی عملکرد افراد هر دو گروه آزمایش پایین تر از افراد گروه کنترل بود، همخوانی دارد.
نتایج این فرضیه همچنین با سانگر و تکایا (2006) که به بررسی یادگیری خود تنظیمی 61 دانش آموز پایه دوم دبیرستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که به روش یادگیری مسئله محور آموزش دیده اند به سطوح بالاتری از توانایی تعیین هدف، ارزیابی وظیفه، استفاده از راهبردهای یادگیری پیچیده، تفکر خلاق، خود تنظیمی فراشناختی و تنظیم تلاش دسترسی پیدا کردند، همخوان می باشد.
همچنین این تحقیق تأییدی است بر نتایج زیمرمن و نوتا(2005) که دریافتند میزان استفاده از راهبردهای شناختی، فراشناختی و نیز خودنظم دهی آنها در امر یادگیری، عامل قطعی پیش بینی موفقیت آنها در درس و نیز امکان ادامه ی تحصیل ایشان است.
همچنین نتایج این تحقیق با آشر و پاچارز(2006) که دریافتند، باورهای دانش آموزان در خصوص دارا بودن راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی و انگیزش دانش آموزان نقش برجسته ایی دارد، همسو است.
همچنین یافته های محمد امینی (1387)حاکی از این بود که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه ی مؤلفه های یادگیری خودتنظظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت را دارد که این یافته نیز با نتایج تحقیق حاضر همسو است.
فرضیه های فرعی
فرضیه اول :
بین دو گروه دانش آموزان با سطوح خودتنظیمی بالا و پایین در متغیر کارکرد اجرایی استدلال تفاوت وجود دارد.
نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که توانایی استدلال دانش آموزان با خودتنظیمی پایین از از متوسط عملکرد دانش آموزان با خود تنظیمی بالا ضعیف تر است، این نتیجه در بسیاری تحقیقات دیگر که نزدیک به موضوع تحقیق حاضر هستند نیز تأیید شده است.
همانطور که می دانیم استدلال نوعی راهبرد مسئله گشایی است، که در مرحله عملیات صوری، طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه ی عوامل احتمالی آغاز می کند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تاثبر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک،ترجمه سید محمدی 1382).