دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و انعطاف پذیری شناختی

دانلود پایان نامه

نتایج پژوهش کسلر و لاکایو(2011) نشان داد که برنامه ی بازتوانی شناختی رایانه ایی به طور قابل توجهی سرعت پردازش، انعطاف پذیری شناختی، نمرات حافظه ی اخباری کلامی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس پیش – پیشانی نقش قابل توجهی داشته است.نتایج این تحقیق نیز همسو با این پژوهش می باشد.
بر اساس نتایج فرا تحلیل بیش از سی پژوهش شارلوتو همکاران (2008) به این نتیجه رسیدند که استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش مؤثری دارد.
سانگر و تکایا (2006) در تحقیقی به بررسی یادگیری خود تنظیمی 61 دانش آموز پایه دوم دبیرستان پرداختند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش آموزانی که به روش یادگیری مسئله محور آموزش دیده اند به سطوح بالاتری از توانایی تعیین هدف، ارزیابی وظیفه، استفاده از راهبردهای یادگیری پیچیده، تفکر خلاق، خود تنظیمی فراشناختی و تنظیم تلاش دسترسی پیدا کردند.
آشر و پاچارز(2006) در تحقیقی به بررسی نقش باورهای دانش آموزان در یادگیری پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اندکه باورهای دانش آموزان در خصوص دارا بودن راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی و انگیزش دانش آموزان نقش برجسته ایی دارد.
زیمرمن و نوتا (2005) با استفاده از برنامه ی مصاحبه ی خود تنظیم، در دو فضای کلاس و غیر کلاس، جهت گروهی از دانش آموزان ایتالیایی دریافتند که میزان استفاده از راهبردهای شناختی، فراشناختی و نیز خودنظم دهی آنها در امر یادگیری، عامل قطعی پیش بینی موفقیت آنها در درس و نیز امکان ادامه ی تحصیل ایشان است.
دارک(1988) فراخنای اعداد(نشان دهنده ی اندوزش در حافظه است) و فراخنای خواندن(که نشان دهنده ی توانایی اندوزش در درحافظه و پردازش از حافظه است) را در دو گروه از افراد با اضطراب بالا و اضطراب پایین اندازه گیری کرد. در این مطالعه افراد با اضطراب بالا نمره ای پایین تر از افراد با اضطراب پایین در هر دو آزمون به دست آوردند(دارک،1988؛ به نقل از داتک و استابر، 2001).

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد اجاره به شرط تملیک و قراردادهای خصوصی

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
1-3. مقدمه
در این فصل به بررسی روش انجام پژوهش می پردازیم. مطالب این فصل شامل : جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری، شیوه ی اندازه گیری متغیرها، ابزار اندازه گیری، روش تحقیق، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
2-3. جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از:
کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر کوهدشت که در سال تحصیلی 91-1392 در رشته علوم انسانی در حال تحصیل می باشند.
3-3. گروه نمونه و روش نمونه گیری
برای نمونه گیری ابتدا لیست مدارس متوسطه شهر کوهدشت از آموزش و پرورش گرفته شد و سپس با استفاده از روش تصادفی خوشه ایی از بین مدارس شهر کوهدشت دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه انتخاب شد، بنابراین روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی خوشه ایی می باشد.
4-3. ابزار های پژوهش