دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه
1-18-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور
عفیفی(1390) در تحقیقی با عنوان” مقایسه ی کارکردهای اجرایی( سازماندهی– برنامه ریزی، استدلال، حافظه ی کاری) در نوجوانان عادی وبزهکار” به این نتیجه رسیدند که کارکردهای اجرایی در نوجوانان بزهکار در سطح پایین تری نسبت به نوجوانان عادی قرار دارد که این موضوع مربوط به فقر اطلاعات پیشنیاز کارکردهای اجرایی است.
در تحقیقی با عنوان”مقایسه ی کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف و قوی ” محمدی ازندریانی ( 1390) به این نتیجه رسید که بین دوگروه در متغیرهای سازماندهی- برنامه ریزی و حافظه ی کاری تفاوت وجود دارد.
تازیکی(1390) در تحقیقی با عنوان بررسی تحولی کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی و عادی ” به این نتیجه رسید که بین این دو گروه در کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که این ضعف در کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی به دلیل محرومیت های محیطی، موقعیت های اقتصادی و فقدان والدین باشد.
در تحقیقی با عنوان ” عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی” خداپناه و همکارن (1389) به این نتیجه رسیدند که افراد چاق در مقایسه با گروه به هنجار عملکرد ضعیف تری دارند.
عابدی و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان ” مقایسه ی کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی های یادگیری عصب شناختی/ تحولی با کودکان عادی” به این نتیجه رسیدند که عملکرد کودکان دچار ناتوانی یادگیری در کارکردهای اجرایی به طور معناداری ضعیف تر از عملکردکودکان عادی است.
در پژوهشی کجباف و همکاران (1389) به بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشانه های کمبود توجه و بیش فعالی پرداخته اند. برای انجام پژوهش 40 دانش آموز با اختلال کمبود توجه انتخاب شدند و آموزش آنهااز طریق تکنیک بازداری از طریق بازداری انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کمبود توجه- بیش فعالی تأثیر دارد و می تواند در کنار سایر درمان های مربوط به این اختلال مورد توجه قرار گیرد.
زیبا زاده(1387) در تحقیقی با عنوان ” مقایسه اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی و سنتی بریادگیری خود تنظیمی و و پیشرفت تحصیلی ” به این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که بر اساس رویکرد سکوسازی آموزش دیدند نسبت به دانش آموزانی که با رویکرد سنتی آموزش دیده بودند یادگیری خود تنظیمی بهتری داشتند و درآزمون پیشرفت تحصیلی نمرات بالاتری کسب کردند.
مهدیانی (1391)در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه ی ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر و پسر پنجم ابتدایی” به این نتیجه رسیدند که ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تظیمی دانش اموزان دخترتحصیلی و پسر رابطه ی معنادار دارد.
همچنین درپژوهشی دیگر با عنوان ” بررسی اثربخشی مهارتهای حل مسئله بر میزان یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان ” این نتیجه به دست آمد که آموزش مهارتهای حل مسئله بر یادگیری خود تنظیمی اثر بخش است(فضل1387).
درپژوهشی دیگر که توسط باتوانی آخورزاده(1387) انجام شد محقق به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.
همچنین یافته های محمد امینی (1387) در پژوهشی با عنوان “رابطه ی بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با و باورهای انگیزش پیشرفت ” حاکی از این بود که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه ی مؤلفه های یادگیری خودتنظظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت را دارد.
قدم پور (1385) تحقیقی باعنوان” بررسی تأثیر تعاملی روش های مختلف سنجش با و سبک های یادگیری شناختی بر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم متوسطه رشته ی علوم تجربی در درس زیست شناختی” انجام داد، که در پایان نتایج تحقیق بیانگر آن بود که دانش آموزانی که با استفاده از روش سنجش عملکردی مورد آزمون قرار می گیرند در مقایسه با دانش آموزانی که عملکردشان با آزمون های مداد کاغذی سنجش می شود در موارد زیر فرق دارند:
از راهبردهای یادگیری خود نظم دهنده ی بیشتری استفاده می کنند، نگرش مثبت تری نسبت به معلم و کلاس زیست شناختی دارند و هدف های مدرسه را به طور درونی تری ارزش گذاری می کنند.
2-18-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور
درتحقیقی با عنوان ” نقش کارکردهای اجرایی در پیشرفت تحصیلی در میان افراد بزرگسال ” لاتزمن و همکاران(2010) در نمونه ایی با حجم 174 نفر در سنین 11 تا 16 سال نقش جوانب مختلف کارکردهای اجرایی را در ریاضیات، خواندن و مطالعات اجتماعی بررسی کردند که به ارتباط بین کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی پی بردند.
در یک مطالعه ایی تحت عنوان ” توجه و رفتارهای اجرایی در کودکان با حافظه ی کاری ضعیف ” گدرکول و همکارانش (2010) به کشف نیمرخی از رفتار کلاسی مرتبط با توجه و کارکردهای اجرایی درکودکان با حافظه ی کاری خیلی ضعیف پرداختند و این فرض که رفتار بی توجه و مشکل حافظه کوتاه مدت به طور همزمان اتفاق می افتد را مورد آزمون قرار دادند. معلمان مشکل رفتاری 52 کودک با نمره ی حافظه ی کاری پایین در سنین 6-5 و 10- 9 سال که میزان توجه و کارکردهای اجرایی حافظه ی انها را مورد اندازه گیری قرار داده بوند را بررسی کردند.اکثریت کودکانی که حافظه ی کاری پایینی داشتند از مشکل شناختی نشانگان بی توجهی به طور قابل ملاحظه ایی نمره ی بالا به دست آوردند، و به عنوان افرادی که فراخنای توجه کوتاهی دارند ، سطح بالایی از حواسپرتی دارند. مشکل کنترل کیفیت کار و مشکل تولید راه حل های جدید برای مسائل داشتند این نتایج یافته های قبلی را مبنی بر اینکه مشکلات حافظه ی کاری و رفتار بی توجهی به طور همزمان واقع می شود تأیید کردند.این نتایج اظهار می داردکه ممکن است کاهش قابلیت حافظه ی کاری یک نقش علیتی در مشکلات رفتاری این کودکان بازی کند.
آنتونسن، هادبرد، گراماستد، بروباک و اسکرانسز(2011) پژوهشی را باعنوان آموزش رایانه ایی حافظه ی کاری برای بهبود کارکردهای اجرایی در کودکانی که هنگام تولد وزن کمی داشتند، انجام دادند.برای آموزش حافظه کاری از جنبه های کلامی و عملکردهای حافظه استفاده کردند. نمونه ی این پژوهش شامل 16 کودک بود که هنگام تولد وزن کمی داشتند.در طی شش ماه توسط نرم افزار آموزش، حافظه ی کاری آموزش داده شدند.نتایج نشان داد که ظرفیت حافظه ی کاری در این کودکان پس از شش ماه آموزش، بهبود قابل توجهی داشته است.
میکو و همکاران( 2009) در پژوهشی با عنوان” کارکردهای اجرایی در مبتلایان به افسردگی و اضطراب” عملکرد عصبی روانشناختی 147 نمونه از کودکان 6 تا 17 ساله را که مبتلا به افسردگی و اضطراب بودند را با گروه کنترل که هیچ اختلالی نداشتند مقایسه کردند.نتایج نشان داد که کودکان دارای اضطراب عملکرد پایین تری در حوزه برنامه ریزی نسبت به سایر گروه ها داشتند ولی در حوزه استدلال و بازداری پاسخ عملکرد افراد مبتلا به افسردگی پایین تر بود. هردو گروه آزمایش درهمه حوزه ها عملکرد پایین تری نسبت به گروه کنترل داشتند(میکو و همکاران، 2009).
در یک تحقیق با عنوان” ارتباط بین عملیات عینی و کارکرد اجرایی اندازه گیری شده به وسیله آزمون برج هانوی” نمونه ایی 47 نفری از دانش آموزان تحت آزمون برج هانوی قرار گرفتند؛ این آزمون حافظه ی کاری، یادگیری رویدادی و استدلال جاری را می سنجد. نتایج همخوان معناداری بین تفکر عملیات صوری و استدلال جاری و عملکرد در آزمون برج هانوی نشان دادند.یافته های این تحقیق اظهار می دارد که دو فرایند استدلال قیاسی و استدلال فرضی- قیاسی که مشخصه های عملیات صوری هستند با کارکردهای اجرایی همخوانی دارند(امیک و ولش، 2004)
کارولی آیرلی و ریگز در تحقیقی در یافتند استدلال راهبردی به واسطه شیوه ایی که کودکان سعی می کنند درباره آن تکلیف فکر کنندتغییر می کند.آنها یک تست استدلال راهبردی(تکلیف پنجره ها) را که در مطالعات گوناگون تصاویر قابل مقایسه ایی از توانایی های استدلال اجرایی کودکان را به بار آورده بود را مورد آزمون قرار دادند و در یک آزمایش با 52 آزمودنی 3تا 4 ساله در یافتند که نوع عبارت بندی و جمله بندی می تواند در استدلال کودک تأثیر گذار باشد. در واقع استفاده از جملات ساده و روشن به جای جملات استاندارد موجب تسهیل و بهبود در پاسخگویی و استدلال کودکان می شد(کارولی، آیرلی و ریگز، 2007).
کسلر و لاکایو( 2011) پژوهشی را باعنوان بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنلاین برای مهارت های کارکردهای اجرایی در بچه هایی که سرطان مرتبط با آسیب مغزی داشتند، انجام دادند.نتایج پژوهش نشان داد که برنامه ی بازتوانی شناختی رایانه ایی به طور قابل توجهی سرعت پردازش، انعطاف پذیری شناختی، نمرات حافظه ی اخباری کلامی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس پیش – پیشانی نقش قابل توجهی داشته است.