دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه
13-2. راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
راهبردهای یادگیری، فنون یا روش هایی هستند که دانش آموزان برای اکتساب اطلاعات از آنها استفاده می کنند(دمبو، 1994). متخصصان تعلیم و تربیت، طبقه بندی های مختلفی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده اند، اما به طور کلی در اکثر این طبقه بندی ها، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی به چهار طبقه زیر طبقه بندی شده اند: 1- راهبردهای شناختی 2- راهبردهای فراشناختی 3- راهبردهای مدیریت منابع 4- راهبردهای انگیزشی
1-13-2. راهبردهای شناختی
راهبردهای شناختی را به سه مقوله؛ راهبردهای تکرار و مرور، بسط و گسترش معنایی وسازماندهی تقسیم می کنند:
الف) راهبردهای تکرار یا مرور :واینستاینو هیوم (1998) راهبردهای تکرار یا مرور را به عنوان تکرار افعال یک موضوع برای به خاطر سپردن آن تعریف کرده اند (سیف، 1387).
ب) راهبردهای بسط یا گسترش معنایی: روان شناسان شناختی گسترش معنایی را به عنوان افزودن معنی به اطلاعات تازه برای ربط دادن آنها به اطلاعات قبلاً آموخته شده تعریف کرده است. به طور کلی می توان گفت که بسط معنایی فرایند تفکر درباره یک مطلب جدید است برای ربط دادن آن مطلب به دانش موجود فرد، این کار از راه افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثالها و مواردی برای آن، ایجاد تداعی بین آن و اندیشه های دیگر و استنباط درباره آن است (همان منبع).
ج) سازماندهی: سازمان دهی یعنی تحمیل ساختار به مطالب از طریق سلسله مراتب با دیگر روابط بین بخش های مطالب (دمبو، 1994). سازمان دهی بهترین شیوه یادگیری مطالب پیچیده و مفصل است. یادگیرنده در استفاده از راهبرد سازماندهی برای معنی دار ساختن یادگیری، به مطالبی که قصد یادگیری آنها را دارد نوعی چهارچوب سازمانی تحمیل می کند. سازماندهی مطالب می تواند بسیار ساده یا خیلی پیچیده صورت پذیرد. با این حال ویژگی مشترک همه آنها این است که بر شناخت ما از شباهتها و تفاوتها استوارند (همان منبع).
ساده ترین شکل سازماندهی این است که اطلاعات را در دسته هایی قرار دهیم تا آنها را آسان تر یاد بگیریم و راحت تر به یاد آوریم. دسته بندی محض مطالب به مقوله ها یا طبقات بیشتر برای یادگیری موضوعات ساده یا پایه مفیدند. برای یادگیری موضوعات پیچیده تر باید از راهبردهایی استفاده شود که علاوه بر گسترش دادن به حافظه فعال یا کوتاه مدت، به یادگیرنده کمک کنند تا اطلاعات جدید را معنی دار سازد و به طریقی آنها را به حافظه درازمدت بسپارد که برای کاربردهای آتی در دسترس و به راحتی قابل بازیابی باشند( سیف، 1387).
2-13-2. راهبردهای فراشناختی
راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند. در قیاس با آنها راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها. فلاول(1979)، در مقایسه ی این دو راهبرد با یکدیگر، گفته است یادگیرندگان ماهر راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند( سیف، 1387).
راهبردهای فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت و ارزشیابی، راهبردهای نظم دهی
الف) راهبردهای برنامه ریزی: به نظر می رسد این راهبردها به یادگیرنده در برنامه ریزی جهت استفاده از راهبردهای شناختی و نیز در فعال سازی با برجسته نمودن جنبه های مرتبط دانش قبلی با تکالیف یادگیری جدید، جهت سازماندهی و درک ساده تر مطالب کمک می کنند. راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین اهداف مطالعه، نگاه اجمالی انداختن به متن قبل از مطالعه، پرسیدن سؤالات کلی قبل از خواندن یک متن و تجزیه و تحلیل تکلیف می باشد( پینتریچ، 1999).
ب) راهبردهای نظارت و ارزشیابی:
منظور از نظارت و ارزشیابی این است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود به کارش نظارت آگاهانه اعمال می کند و مرتبا به ارزشیابی آن می پردازد. از جمله، می توان نظارت بر توجه در هنگام خواندن یک متن، از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه، و بررسی زمان و سرعت مطالعه را نام برد. این راهبردها به یادگیرنده کمک می کنند تا هروقتی به مشکلی برمی خورد به سرعت آن را تشخیص می دهد و در رفع آن بکوشد(سیف، 1387)..
ج) راهبردهای نظم دهی
راهبردهای نظم دهی موجب انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده می شوند و به او کمک می کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد. راهبردهای نظم دهی با راهبردهای نظارت و ارزشیابی به طور هماهنگ عمل می کنند(سیف، 1387). به طور کلی راهبردهای خود تنظیمی از طریق کمک به دانش آموزان در تصحیح رفتار و روش های مطالعه و رفع نواقصی که در درک و فهم آنها وجود دارد به بهبود یادگیری کمک می کند( پینتریچ، 1999).
3-13-2. راهبردهای مدیریت منابع
راهبردهای مدیریت منابع در جدول (2-2) ارائه شده است.
مدیریت زمان
1- برنامه ریزی
2-تعیین هدف
مدیریت محیط مطالعه