دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دانلود پایان نامه

ب) خودمقایسه ای با رفتارهای قبلی
ج) ارزش گذاری مبتنی بر فعالیت
د) و تعیین کننده های ادراکی عملکرد، انجام می شود.
خود – واکنشی ها، روش هایی هستند که بر اساس معیارها، رفتار را تنظیم می کنند. بنابراین خود – واکنشی، افراد را بر می انگیزد تا تلاش لازم را برای انجام آنچه ارزشمند می دانند، از سر می گیرند(ابراهیمی قوام، 1388).
11-2. ویژگی های یادگیرندگان خود نظم یافته :
تمامی یادگیرندگان تا حدی تلاش می کنند تا جریان یادگیری و عملکرد تحصیلی خود را به صورت خود نظم یافته ای درآورند (زیمرمن، 1998، به نقل از هو، 2007). اما تفاوت های قابل ملاحظه ای میان این دانش آموزان وجود دارد. زیمرمن (1994) براین اساس یادگیرندگان را به دو گروه ابتدایی و مهارت یافته تقسیم بندی می نماید. پینتریچ (1995، به نقل از هو، 2007) معتقد است که یادگیرندگان ناموفق غالباً با مشکلاتی در زمینه نظارت و تنطیم فرایندهای شناختی مواجههاند. آنها هیچ گونه آگاهی دقیق از میزان پایین سطح توجه و درک خود در حین یادگیری نداشته و هیچ گونه ارزیابی از میزان درک خود از میزان یادگیری بعمل نمی آورند. آنها اغلب اهداف بسیار کلی و غیرقابل دستیابی را برای یادگیری خود ترسیم نموده که این امر می تواند اختلالاتی را در جریان یادگیری آنها بوجود آورد. آنها گاهی اوقات با مشکلاتی در خصوص کنترل مؤثر عواطف و انگیزه های دخیل در فرایند یادگیری مواجههاند. همچنین آنها ممکن است توانایی های خود را برای کسب موفقیت را مورد تردید قرار داده و نیز از میزان اضطراب بالایی در هنگام امتحان برخوردار باشند. این سطح بالای اضطراب می تواند منجر به استفاده آنان از راهبردهای شناختی بسیار سطح پایینی چون حفظ طوطی وار اطلاعات به جای استفاده از راهبردهای یادگیری سطح بالا گردد. آنها اغلب به مقایسه عملکرد خود با سایر دانش آموزان به جای مقایسه با عملکرد گذشته می پردازد. بنابراین میزان توانایی به کارگیری مهارت های خود تنظیمی از سوی دانش آموزان عامل مؤثری در کسب تجارب موفقیت آمیز یا بالعکس تلقی می گردد. تمامی یادگیرندگان تا حدی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در حین یادگیری استفاده می کنند، اما استفاده بجا از راهبردهای مدیریت منابع، شناختی، انگیزشی و فراشناختی به عنوان مؤلفه های اساسی یادگیری خود تنظیمی ، ویژگی اصلی یادگیرندگان توانا در این زمینه محسوب می شود. دانش آموزان خودنظم یافته به لحاظ فراشناختی، انگیزشی و رفتاری نقش فعالی را در فرایند یادگیری خویش عهده دارند. از جمله نشانه های یادگیرندگان خود نظم یافته می توان به تسلط آنها بر مطالب یادگیری، پی گیری اهداف، اداره مؤثر اوقات و بخصوص احساس کارآمدی شخصی بالا اشاره کرد (شارپ ، 2002).
به طور کلی شش ویژگی زیر را می توان از ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم ده دانست:
آنها با استراتژی های شناختی آگاه هستند.
آنها می دانند چگونه فرایندهای ذهنی شان را برای رسیدن به اهدافشان طراحی، کنترل و مدیریت کنند.
آنها مجموعه ایی از اصول انگیزشی را دارند و در شرایط متفاوت یادگیری می توانند به صورت انعطاف پذیر، انگیزه لازم را برای خود ایجاد کنند.
آنها زمان را کنترل می کنند و محیط یادگیری مناسبی را تشکیل می دهند.
آنها از استراتژی های ارادی برای هدف گذاری استفاده می کنند.
آنها قادرند تمرکز حواس خود را بر اساس انگیزه و حواس خود تشکیل دهند( کرنو، 2001وین ، 1995 ، زیمرمن ، 2002).
12-2.زیر مراحل خود تنظیمی :
تئوری های شناختی رفتاری براین باورند که خود تنظیمی شامل سه زیر مرحله است :
مشاهده ی خود(خود نگری ): اشاره دارد به پاسخ های دانش آموزان که شامل تنظیم کنندگی سیستماتیک عملکرد آنهاست. مشاهده ی فردی می تواند اطلاعاتی را در مورد چگونگی پیشرفت شخص به سوی اهدف فردی فراهم می آورد. مشاهده ی خود به وسیله ی برخی فرایندهای شخصی همچون خود کارآمدی، تعیین هدف و طراحی فراشناختی تحت تأثیر قرار می گیرد، به همانگونه که رفتار بر آن مؤثر است.
خود ارزیابی (خود داوری) اشاره دارد به پاسخ هایی از دانش آموزان که شامل مقایسه منظم عملکرد آنها با یک معیار یا هدف می باشد.
خود واکنش سازی : سومین طبقه از واکنش های خود تنظیمی دانش آموزان شامل خود واکنشی به عملکرد فردی می باشد.خود واکنشی یادگیرنده مشتمل بر برخی فرایندهای شخصی همچون تعیین هدف، ادراکات خود کارآمدی و طرح ریزی فراشناختی است. به نظر می رسد ارتباط بین این فرایندها تقابلی است(کدیور، 1374).
طبقات سه گانه خود نظم دهی از راهبردهای خود واکنشی مطابق با دیدگاه شناختی اجتماعی عبارتند از:
الف) خود واکنشی رفتاری که دانش آموزان به وسیله آن کامل بودن پاسخ های یادگیری ویژه خودشان را جستجو می کنند.
ب) خود واکنشی شخصی: به وسیله آن دانش آموزان افزایش فرایندهای شخصی خودشان را در خلال یادگیری جستجو می کنند.
ج) خود واکنشی محیطی : به وسیله آن دانش آموزان اصلاح کردن محیط یادگیری را جستجو می کنند(پنتریچ، 1990).