دانلود پایان نامه با موضوع دیدگاه پردازش اطلاعات و انگیزش درونی و بیرونی

دانلود پایان نامه

او معتقد است که هم رشد شناختی و هم رشد اجتماعی کودک بازتابی از تعامل او با دیگران است. ساختارهای روان شناختی پیچیده تر از طریق فرایندهای درونی کردن و بیرونی کردن ساخته می شود، که به موجب آن عملکردهای درونی ذهنی که کسب شده اند، به عنوان محصولی از تعاملات بین فردی بعداً درونی می شوند. او شاخص رشد شناختی کودک را آنچه که او به تنهایی می تواند انجام دهد، نمی داند بلکه آنچه او با راهنمایی و کمک دیگران انجام دهد، شاخص رشد شناختی کودک است. وی مفهوم منطقه تقریبی رشد را به عنوان روشی که دانش به صورت اجتماعی ساخته می شود، ارائه داده است. طبق نظر ویگوتسکی تعاملات درون منطقه تقریبی رشد از بافت گسترده فرهنگی اجتماعی تأثیر می پذیرد. این تعاملات باعث می شود که یادگیرنده گان نوع یادگیری خود را ازدیگر تنظیمی به خود تنظیمی انتقال دهند.از نظر او خود تنظیمی حاصل درونی سازی تعاملات است که افراد را از دیگر تنظیمی به خودتنظیمی سوق می دهد(لیبلانس و بیریشن، 2004).
ویگوتسکی انواع زبان درونی خود- درگیر و تکلیف- درگیر را مشخص کرده است. او با زبان درونی خود- درگیر ، بیانات عاطفی و انگیزشی را که برای بهبود خود کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد، توضیح داده است و با زبان دونی تکلیف – درگیر به بیان راهبردهای حل مسئله، که برای افزایش کنترل تکلیف به کار می روند، اشاره می کند. دردیدگاه او هر دو زبان تکلیف – درگیر و خود – درگیر می توانند انگیزش را تحت تأثیر قرار دهند(زیمرمن،2009).
4-15-2. دیدگاه پردازش اطلاعات:
جزء اصلی یادگیری خودتنظیمی در این دیدگاه حلقه ی بازخورد بازگشتی بود که میلرگالانتر و پربیرام (1960، به نقل از زیمرمن، 1990) به صورت یک توالی ( آزمون، عمل ، آزمون ، خروج) آن را توصیف کردند.طبق این فرمول ، اطلاعات وارد شده اول با یک معیار از قبل تعریف شده، آزمون می شوند، اگر نتیجه رضایت بخش نباشد داده ها برسی می شوند و سپس دوباره آزمون انجام می گیرد.این توالی می تواند به عنوان خود تنظیمی توصیف شود(زیمرمن، 2001) الگوهای شناختی خود تنظیمی یادگیری، که در نظریه های پردازش اطلاعات ریشه دارند، بر کاربرد راهبردهای فراشناختی مانند خود نظارتی و خود ارزیابی برای انجام دادن تکالیف تحصیلی پیچیده تاکید دارند. برای مثال در الگوهای چهار مرحله ایی از خود تنظیمی یادگیری از ویپ و همکاران(2004) نظارت را برای:
الف- تعریف تکلیف
ب- هدف گزینی
ج- برنامه ریزی
د- تدوین و وضع راعبردها برای رسیدن به این اهداف به کار بردند.
نظریه پردازان پردازش اطلاعات عموماً برای انگیزش در خود تنظیمی یادگیری اهمیت کمی قایل شده و در عوض بر روش ها و استدلال یادگیرنده گان تاکید زیادی کرده اند. همچنین در این نظریه از سه نوع حافظه در طول خود تنظیمی استفاده می شود: حافظه ی حسی ، حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی دراز مدت(زیمرمن، 2001).
5-15-2. نظریه کارکرد زیستی خود تنظیمی:
طبق نظریه کارکرد زیستی، فهم بهتری از کارکرد مغز و ذهن را بیشتر می توان در پژوهش ها ی روان شناختی و علم عصب شناختی که شروع به پردازش یکدیگر کرده اند، به دست آورد.ایران نژاد، هیدی و ویتراک اظهار می کنند همانگونه که طب نوین بر کارکردهای مختلف بدن تأکید دارد، پژوهش ها در زمینه ی آموزش نیز بایستی به شیوه ایی، عملکرد مغز و ذهن آدمی را به عنوان سیستمی فیزیکی در نظر بگیرند. اهداف نظریه کارکرد زیستی دقت در هماهنگی فعالیت های مغز همراه با سازوکارهای هوشیار یادگیرنده به منظور بهره برداری از بیشترین توانایی ممکن یادگیرنده گان برای یادگیری می باشد.از جنبه ی آموزشی نظریه کارکرد زیستی، در امر تدریس از رویکرد زمینه کلی یادگیری استفاده می کند. هدف نهایی این رویکرد کمک به حس انعطاف پذیری حسی در یادگیرنده گان است.این دیدگاه همچنین به یادگیرنده گان در :
درک خود
چگونگی استفاده از منابع پایان ناپذیر عصبی و سیستم بدنی خود
نقش چرخه ی بازتاب ذهنی- مغزی خود
سهم خود از حالت های غیر موضعی از عملکرد خود و نیروی روشنگری از دیدگاه های مختلف کمک می کند(ایران نژاد و گرگ، 20001).
با ارائه ی یک تصویر بزرگ ، می توانیم از رویکرد زمینه ی کلی یادگیری برای ترویج یادگیری فعال که قادر است کنجکاوی یادگیرنده گان را تحقق بخشد، استفاده نماییم. برخلاف رویکرد خرد نگرانه که منجر به شکاف میان آنچه که توسط یادگیرنده آموخته شده و تجربیات واقعی او از دنیای پیرامون می شود، رویکرد زمینه ی کلی یادگیری فرض می کند که “افراد تمایل به درک اشیاء یا رویدادهای کل نگر در چارچوبی معتبر و قابل اعتماد دارند” ( چن و ایران نژاد ، 2002).
افزون بر مدرسان، کتاب ها و کتابخانه ها که به عنوان منابع بیرونی، یادگیری را تنظیم می کنند نظریه کارکرد زیستی بیان می دارد که دو دسته فرایند خود تنظیمی وجود دارد:
فرایندهای اجرایی خودتنظیمی
فرایندهای خودتنظیمی پویا(ایران نژاد، 1990، ایران نژاد و چیزم ، 1992).
اولین مجموعه از فرایندهای خود تنظیمی فعال، عمدی و همراه با یادگیری پرتلاش هستند، در حالی که دومین مجموعه از فرایند های خودتنظیمی، درگیر یادگیری، کم تلاش و از نوع یادگیری غیر راهبردی هستند. فرایندهای فعال از نظر ظرفیت دارای محدودیت خاصی است، در مقابل فرایندهای پویا محدودیت ظرفیت ندارند.کلمه ی کلیدی در عبارت خود تنظیمی فعال، میانجی گرذهنی می باشد و بدین معناست که عوامل مربوط به یادگیرنده و دیگر عوامل دخیل، بایستی توسط ذهن هوشیار یادگیرنده،تنظیم شوند؛ مانند انگیزش درونی و بیرونی که برای یادگیرنده حکم، پاداش، تقویت و موفقیت را دارد. یادگیری خود تنظیمی در نظریه کارکرد زیستی به نقش نیروی فعال ذهن تأکید دارد، اما بیشتر فرض براین است عوامل مربوط به یادگیرنده و دیگر عوامل دخیل نمی توانند از مسیر تنگنای میانجی گر ذهن عبور کنند(ایران نژاد و همایی فر،2000).در حقیقت بخش عمده ی یادگیری که در یادگیرنده روی می دهد، به طور مستقیم در بدن فرد و سیستم اعصاب وی تنظیم می شود. این بخش از یادگیری تنظیم شده در مغز هیچگاه از مسیر شناختی میانجی گر ذهن عبور نمی کند. کنترل فعالیت های خود تنظیم داده ی شده، را در فرایندهای یادگیری به عنوان خود تنظیمی پویا تعریف کرده اند(ایران نژاد و چیزم،1992).در حا لی که خود تنظیمی فعال مسئول مهارت ها وفنون عقلانی یادگیرنده می باشد(شان،1997).
خود تنظیمی پویا در ماهیت فرضیه ای است غیر اجرایی، غیرعمدی و تلاش آزاد، در حالی که خود تنظیمی اجرایی، فعال دیده می شود و فرد بر این اساس تنظیم می گردد. تعریف خود تنظیمی پویا تا اندازه ایی به دیدگاه فرد نسبت به روند طبیعی یادگیری و چگونگی یادگیری میانجی گر ذهنی تغییر یافته است. یادگیری در زمینه ی کلی آن، به صورت فعالیت های هوشمندانه ایی که در بدن اتفاق می افتد، شکل می گیرد و از سوی دیگر ، در حیطه ی شناختی ذهن یادگیری پیچیده و مؤثر، به عنوان نتیجه ی تعاملات این دو مجموعه از خود تنظیمی شکل می گیرد؛ بنابراین یادگیری به صورت جامع و پاسخگو به زمینه دیده می شود و بر اساس تنظیمات طبیعی که متکی به منابع چندگانه درونی است، روی می دهد(ایران نژاد، 1990).
ایران نژاد براساس نظریه کارکرد زیستی به سه منبع که فعل و انفعالات خود تنظیمی را در فرایند یادگیری امکان پذیر ساخته، و حمایت و نگهداری می کنند تأکید می نماید.این منابع سه گانه عبارتند از: