دانلود پایان نامه با موضوع بهرهوری کل عوامل تولید و بهرهوری کل عوامل

دانلود پایان نامه

4-5-3- مدل تصحیح خطا (ECM)
وجود همجمعی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم میآورد. وقتی دو متغیر و همجمعاند، یک رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد. البته در کوتاهمدت ممکن است عدم تعادلهای وجود داشته باشد. در این صورت میتوان جمله خطای رابطه زیر را به عنوان خطای تعادل تلقی کرد:

(4-8)
اکنون میتوان این خطا را برای پیوند دادن رفتار کوتاهمدت با مقدار تعادلی بلندمدت آن مورد استفاده قرار داد. برای این منظور باید الگویی به صورت زیر تنظیم کرد:
(4-9)

که در آن جمله خطای برآورد رگرسیون (4-8) با یک وقفه زمانی است. یک چنین الگویی به الگوی خطا (ECM) معروف است که در آن تغییرات در به خطای تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است (نوفرستی، 1378، ص100).
4-5-4- آزمون ثبات ساختاری (آماره CUSUM و CUSUMSQ)
آزمونهای مربوط به پسماندهای بازگشتی یکی از آزمونهای مربوط به بررسی پایداری ضرایب میباشد. مزیت این آزمون نسبت به آزمونهای دیگر این است که نقطه شکست را خود آزمون مشخص میکند در حالی که آزمونهای دیگر مثل چاو و آزمون بررسی پایداری ضرایب با استفاده از متغیرهای مجازی، نقطه شکست باید قبل از آزمون معلوم باشد. این آزمون نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی را بین دو خط صاف ( فاصله اطمینان 95%) ارایه میکند. اگر نمودار ارایه شده داخل فاصله اطمینان باشد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود و اگر نمودار از فاصله اطمینان بیرون زده باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری رد و وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود (تشکینی، 1384، ص 78).
4-6- جمعبندی
در این فصل ابتدا مدل تحقیق و متغیرهای مورد استفاده معرفی شد. در ادامه با توجه به اینکه مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید ایران میپردازد، از این رو روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) به عنوان روش تخمین این مطالعه انتخاب شده و آزمونهای مرتبط با این روش توضیح داده شد.
فصل پنجم:
یافتههای تحقیق
فصل پنجم:
یافتههای تحقیق

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانش آموزان دبیرستانی

5-1-مقدمه
در این فصل به منظور تعیین مرتبه انباشتگی متغیرها، با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) پایایی و ناپایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از نرمافزار Microfit 4.0 و به کارگیری مدل ARDL، رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. بعد از برآورد روابط کوتاهمدت با در نظر گرفتن تعداد وقفههای بهینه و محاسبه آماره t به منظور آزمون فرضیه، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، به وسیله آزمون بنرجی، دولادو و مستر (1992) بررسی شده است و ضرایب بلندمدت تخمین زده شده است. در پایان مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدت از روش ARDL برآورد شده است و آزمون ثبات ساختاری بررسی شده است. این فصل شامل پنج بخش است. بعد از مقدمه در بخش دوم و سوم نتایج آزمون ریشه واحد و برآورد الگوی ARDL ارائه شده است. بخش چهارم به نتایج آزمون فرضیه اختصاص دارد. در قسمت آخر نیز جمعبندی کلی فصل بیان شده است.
5-2- بررسی پایایی متغیرها
جدول (5-1) و جدول (5-2) به ترتیب نشانگر نتایج آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون برای متغیرهای به کار رفته در تحقیق در سطح 5 درصد میباشند. به منظور بررسی پایایی متغیرها از نرمافزار Eviews استفاده شده است. جهت تخمین مدل به روش ARDL کافی است که متغیرها دارای درجه انباشتگی بیشتر از یک نباشند. نتایج بیانگر این است که سریهای زمانی یا انباشته از درجه صفر و در سطح پایا هستند و یا در سطح پایا نبوده و با یک مرتبه تفاضلگیری پایا شدهاند.
جدول (5-1): نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
متغیر
آماره آزمون
مقداربحرانی مکینون