دانلود پایان نامه با موضوع بهرهوری کل عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه
افزایش درجه بازبودن اقتصاد هم باعث افزایش رقابت بین بنگاههای داخلی و خارجی میشود و هم منجر به ورود دانش و فناوری جدید به کشور میشود که هر دو بهرهوری را افزایش میدهند.
توجه به سرمایه انسانی از طریق بهبود توزیع فرصتهای آموزشی میتواند در استفاده از سرریزهای ناشی از افزایش بازبودن اقتصادی و بهبود تکنولوژی شامل نوآوری در تکنولوژی، انتشار تکنولوژی و کاربرد آن مؤثر واقع شود. بنابراین توصیه میشود که با لحاظ کردن استقلال اقتصادی و تولید کالاهای راهبردی در داخل کشور نسبت به افزایش تعامل اقتصادی و تجاری با دنیای خارج سیاستگذاریهای لازم انجام شود.
6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
در این قسمت بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادهایی برای انجام پژوهشهای آتی و مطالعات جدید ارائه میشود:
با توجه به اهمیت بهرهوری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در مطالعات آتی میتوان این پژوهش را با استفاده از دادههای پانل انجام داد.
از طریق محاسبه ضریب جینی آموزشی برای مردان و زنان در ایران، در مطالعات آتی میتوان اثر کاهش نابرابریهای آموزشی در بین زنان و مردان را به تفکیک بر بهرهوری کل عوامل تولید بررسی کرد.
با توجه به اهمیت و تأثیر آموزش و توزیع آن در مطالعات آتی میتوان تأثیر این متغیر را بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کرد.
در مطالعات آتی توزیع آموزش و سالهای تحصیل بین شهرها و روستاهای ایران و تأثیر آن بر بهرهوری میتواند بررسی شود.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ابطحی، سید حسین و بابک کاظمی (1378)، “بهرهوری”، مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی، تهران.
احمدی شادمهری، محمد طاهر، علی اکبر ناجی میدانی و فرشته جندقی میبدی (1389)، “روش همگرایی آزمون باند،تعامل بین سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید در ایران”، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول. صص31-58.
آذربایجانی، کریم و هاجر مصطفایی (1390)، “اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی و بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب (2006-1993)”، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، صص83-112.
امینی، علیرضا (1384)، “اندازهگیری و تحلیل روند بهرهوری به تفکیک بخشهای اقتصادی ایران”، مجله برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شماره 93، سال 1384.
امینی، علیرضا و زهره حجازی آزاد (1386)، “تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران”. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 30، سال نهم، صص137-163.
برزانی، واعظ و راضیه حاتمی (1389)، “اثر برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه (2006-2000)”، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 1، صص53-73.
بیژنی، طاهره (1386)، “بررسی تأثیر نابرابری درآمد و درجه بازبودن تجاری بر نرخ رشد اقتصادی ایران” پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز.
تشکینی، احمد (1384)، “اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit”، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
تقوی، مهدی و حسین محمدی (1385)، “تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران”، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 22، صص 15-43.
خالصی،امیر (1384)، “اقتصاد نوین و بهرهوری در ایران”. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1، صص1-19.
عسگری، علی، علی حاجیزاده، حسین اصغرپور و پرویز محمدزاده (1383)، “بهرهوری صنایع روستایی در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 14، صص33-57.
علمی، زهرا و امیر جمشیدنژاد (1386)، “اثرآموزش بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 1382-1350″، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، سال هفتم، شماره 26، صص135-154.
عمادزاده، مصطفی (1388)، “اقتصادآموزش و پرورش”، جهاد دانشگاهی، اصفهان.
کمیجانی، اکبر و جواد صلاحی (1386)، “بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران”، نامه مفید، شماره 63، صص25-44.
متفکرآزاد، محمدعلی و بهروز ابهری (1384)، “توزیع درآمد، بهرهوری و رشد اقتصادی در ایران”، نخستین همایش ملی بهرهوری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی.