دانلود پایان نامه با موضوع بهرهوری کل عوامل تولید و بهرهوری کل عوامل

دانلود پایان نامه
3941/0
(1147/0)
026/0
3851/0
(1634/0)
d C
001/0
24/0-
(063/0)
003/0
24/0-
(073/0)
000/0
44/0-
(095/0)
ECM(-1)
اعداد داخل پارانتز انحراف معیار ضرایب میباشند.
منبع: یافتههای تحقیق
5-4- نتایج آزمون فرضیه
در این قسمت بر اساس یافتههای تجربی پژوهش، فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی اثر ضریب جینی آموزش، درجه بازبودن تجاری، شاخص توسعه مالی (عمق مالی) و اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل تولید نشان میدهد از بین این عوامل تأثیر ضریب جینی بر بهرهوری کل در کوتاهمدت و بلندمدت از سایر عوامل بیشتر است. با توجه به نتایج به دست آمده ضریب جینی آموزشی در کوتاهمدت با یک دوره وقفه تأثیر منفی و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. در بلندمدت نیز اثر منفی و معنیدار ضریب جینی بر بهرهوری کل تأیید شده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه کاهش نابرابریهای آموزشی تأثیر مثبت بر بهرهوریکل عوامل تولید دارد، را نمیتوان رد کرد. این نتیجه هم با مبانی نظری تحقیق و هم با مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه نظیر سائر و زاگلر (2014)، چانگ و جین (2009)، مسترو مارکو و قش (2009)، باریو کاسترو و دیگران (2002) سازگار است. یافتههای تجربی حاکی از آن است که کاهش نابرابریهای آموزشی باعث افزایش بهرهوری کل عوامل تولید شده است. به این معنی که با بهبود توزیع سالهای تحصیل بین افراد جامعه، ضریب جینی کاهش مییابد و تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. شاخص بازبودن تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. به طوری که در بلندمدت با افزایش یک درصدی بازبودن تجاری، بهرهوری کل عوامل به میزان 097/1 درصد افزایش مییابد. عمق مالی که به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است بعد از یک دوره وقفه در کوتاهمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی آموزشی در کوتاهمدت تأیید شده است. در بلندمدت نیز تأثیر مثبت و قابل ملاحظهای بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد.
5-5- جمعبندی
در این فصل با استفاده از تخمین مدل به روش ARDL به بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته شد. بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، عوامل اساسی مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید تعیین شد و میزان تأثیر هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق، ابتدا مرتبه انباشتگی متغیرها، با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون، پایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. سپس رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها بررسی شد. بعد از برآورد روابط کوتاهمدت با در نظر گرفتن تعداد وقفههای بهینه و محاسبه آماره t به منظور آزمون فرضیه، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون بنرجی، دولادو و مستر (1992) مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضرایب بلندمدت تخمین زده شد و نتایج وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. در پایان مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدت از روش ARDL برآورد شد. نتایج تخمین نشان داد ضریب جینی آموزش در کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفی و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. به طوری که در سالهایی که ضریب جینی کاهش یافته است، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید مشاهده میشود. بر اساس نتایج، تأثیر این ضریب در بلندمدت بیشتر است. ضریب شاخص باز بودن تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنیدار است. بدین معنی که هر چه اقتصاد بازتر باشد به منظور حفظ بازارهای داخلی و خارجی توجه به بهرهوری افزایش مییابد. تغییر در ذخیره دانش نتیجه سرمایهگذاریهای داخلی مختلف برای مثال در تحقیق و توسعه(عمومی و خصوصی) و آموزش میباشد هر چند میزان جمعیت (یا تعداد افراد درگیر در تولید دانش) نیز مهم است. دانش همچنین میتواند از چند طریق وارد شود. برای مثال، وارد کردن کالاهایی که در بر دارنده اطلاعات و فنون تکنولوژیکی هستند. بنابراین، وارد کردن کالاهای نسبتاً پیشرفته میتواند به طور بالقوه ذخیره دانش را افزایش دهد. به طورکلی، انتظار بر این است کشورهایی که دارای اقتصاد بازتر هستند وضعیت بهتری برای به دست آوردن دانش از خارج از کشور داشته باشند هر چند که انتقال دانش ممکن است به خاطر فقدان ظرفیت جذب صورت نپذیرد. برای مثال، یک جمعیت بهتر آموزش دیده و سالمتر در وضعیت بهتری برای یادگیری و جذب دانش قرار دارد. سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در افزایش ظرفیت جذب یک کشور نقش زیادی دارند.
ضریب متغیر جاری توسعه در کوتاهمدت منفی و ضریب وقفه آن مثبت و هر دو معنیدار میباشند. به این معنی که افزایش توسعه مالی با یک دوره وقفه موجب افزایش بهرهوری کل عوامل میشود. اگر در کشور نظام مالی بهخوبی توسعه یافته باشد، فرصتهای سرمایهگذاری به سهولت در اختیار قرار میگیرند، علاوه بر این، محدودیتهای مالی میتواند کشور را از بهرهبرداری از مزایای کامل انتقال تکنولوژی باز دارد. کشورها باید برای تسلط بر تکنولوژیهای خارجی و تطبیق آنها با محیط محلّی متحمّل هزینه شوند.
راه دیگری که سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل اثر میگذارد تأثیر متقابل آن با گرایش تجاری است. باز بودن بیشتر رقابت را بیشتر میکند، تکنولوژی جدید را تقویت میکند، تقاضا برای نیروی کار ماهر را افزایش داده و یادگیری با کار را بهبود میبخشد. امروزه اثر باز بودن با موجودی سرمایه انسانی هم افزایی ایجاد کرده به طوری که سرمایه انسانی بیشتر باعث میشود باز بودن تجاری اثر بزرگتری روی بهرهوری بگذارد. سرمایهگذاری روی سرمایه انسانی در فقدان آزادسازی بخش خارجی میتواند منجر به بهرهگیری کمتر از سرمایه انسانی شود. بر اساس نتایج، اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل در بلندمدت مثبت و معنیدار برآورد شده است. اثر منفی و معنیدار این متغیر در کوتاهمدت بدین معنی است که در کوتاهمدت استانداردهای آموزشی در سطح پایینی بودهاند به طوری که این سطح از سرمایه انسانی در کوتاهمدت قادر نبوده است از سرریزهای دانش و تکنولوژیهای انتقال یافته از طریق گسترش بازبودن استفاده کند.
فصل ششم: