دانلود پایان نامه با موضوع بهرهوری کل عوامل تولید و نتایج حاصل از برآورد

دانلود پایان نامه
7135/1
29/0
1159/1
12/0
3426/2
آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس
منبع: یافتههای تحقیق
نمودارهای (5-1) و (5-2)، آزمون CUSUM و CUSUMSQ را برای آزمون ثبات ساختاری نشان میدهند. همان طور که در نمودارها دیده میشود، ضرایب برآورد شده در دوره مورد نظر دارای ثبات ساختاری هستند و پایداری ضرایب برآورد شده در طی دوره مورد بررسی تأیید میشود.
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
نمودار(5-1): آزمون پسماند تجمعی
منبع: یافتههای تحقیق
Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
نمودار (5-2): آزمون مجذور پسماند تجمعی
منبع: یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاهمدت در جدول (5-4) گزارش شده است. بر اساس جدول، ضریب وقفه بهرهوری کل عوامل تولید LTFP(-1)، مثبت و معنیدار است. در ستون (1)، متغیرهای ضریب جینی، بازبودن تجاری، توسعه مالی و تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی متغیرهای وابسته میباشند. علامت منفی ضریب جینی نشان میدهد که کاهش ضریب جینی سبب افزایش بهرهوری کل عوامل تولید میشود. به این معنی که با کاهش نابرابریهای آموزشی بهرهوری کل عوامل در کوتاهمدت افزایش مییابد. ضریب وقفه صفر و وقفه یک جینی، معنیدار نمیباشند. ضریب وقفه دو جینی GINI(-2)، منفی و معنیدار است بدین معنی که کاهش ضریب جینی بعد از دو وقفه اثر معنیدار و مطابق انتظاری بر بهرهوری کل عوامل دارد. با توجه به اینکه بهرهوری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان میدهد و بهرهوری کل عوامل تولید به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی، افزایش سطح مهارتها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و … دلالت دارد. آموزش از طریق ارتقاء قابلیتهای نیروی انسانی، موجب شکوفایی استعدادها شده و افراد را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر آماده میکند. بنابراین میتوان گفت آموزش ناکافی آثار منفی بر بهبود بهرهوری دارد. توزیع مناسب فرصتهای آموزشی در جامعه، به این معنی که افراد از متوسط سالهای تحصیل یکسانی برخوردار باشند، از طریق ارتقاء توانمندیها، خلاقیت و شکوفایی استعدادها تحرک اجتماعی و اقتصادی را ممکن ساخته و موجب ارتقاء بهرهوری میشود.
شاخص باز بودن تجاری تأثیر مثبت در کوتاهمدت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. بنابراین میتوان بیان داشت هر چه اقتصاد بازتر باشد بنگاههای داخلی بیشتر در معرض رقابت جهانی قرار میگیرند و برای از دست ندادن بازارهای داخلی و همچنین به دست آوردن بازارهای جدیدتر باید به فکر افزایش سهم رشد بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی باشند. ضریب متغیر جاری توسعه مالی منفی و ضریب وقفه آن مثبت و هر دو معنیدار میباشند. یعنی افزایش توسعه مالی در کوتاهمدت با یک دوره وقفه تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. به این معنی که افزایش توسعه مالی با یک دوره وقفه موجب افزایش بهرهوری کل عوامل میشود. توسعه مالی با بهبود بهرهوری نهایی سرمایه میتواند نرخ پسانداز کل و سطح سرمایهگذاری را افزایش دهد. همچنین توسعه مالی با جمعآوری اطلاعات در پروژههای سرمایهگذاری و افزایش کارایی سرمایهگذاری از طریق تخصیص وجوه به پروژههای با بازدهیهای انتظاری بالاتر میتواند بهرهوری کل عوامل تولید را افزایش دهد؛ لذا به وسیله افزایش نقدینگی و کاهش خطرپذیری از طریق تنوع بخشیدن به خطرپذیری و تخصیص کارای وجوه سرمایه، بهرهوری کل عوامل تولید بهبود مییابد. ضریب وقفه اثر متقابل بازبودن تجاری و جینی منفی و معنیدار است. منفی و معنیدار بودن این متغیر نشان دهنده پایین بودن استانداردهای آموزشی است، به طوری که با این سطح از سرمایه انسانی در کوتاهمدت قادر به استفاده از سرریزهای دانش و تکنولوژیهای انتقال یافته از طریق گسترش بازبودن تجاری نبودهایم.
به منظور آزمون پایداری متغیر اصلی (ضریب جینی) تأثیر سایر متغیرها بر این متغیر از طریق حذف و اضافه نمودن برخی متغیرها بررسی شده است. به این منظور در ستون (2)، متغیر تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی حذف شده است و در ستون (3)، متغیر توسعه مالی و تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی هر دو حذف شده است. با حذف متغیر توسعه مالی تغییرات چندانی در نتایج حاصل نشده است. نتایج نشان میدهد متغیر تأثیر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی یک متغیر تأثیر گذار در مدل میباشد؛ زیرا همزمان با اضافه شدن این متغیر بر میزان اثرگذاری ضریب جینی بر بهرهوری کل عوامل تولید در کوتاهمدت و بلندمدت افزود شده است.
جدول(5-4): ضرایب برآورده شده متغیرهای الگوی پویا
(3)
(1،2،0)ARDL
(2)
(1،2،0،1) ARDL
(1)