دانلود پایان نامه ارشد درباره سازمان یافتگی و گروه اجتماعی

دانلود پایان نامه

1 0
2- 1- 1-3- معنای امروزی واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران
در جهت روشن شدن معنای امروزی واژه فرهنگ از میان تعاریف موجود چند نمونه متفاوت بیان میشوند: جدول 2-2: تعاریف واژه فرهنگ (آشوری، 386 1) تایلور (انسان شناس انگلیسی) 871 1 فرهنگ کلیت درهم تافتهای است شامل دانش، دین، هنر، قـانون، اخلاقیـات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست میآورد. کلاکن (انسان شناس امریکایی) 951 1 یک فرهنگ اشارتی است به راه و روش مشخص یک گروه از آدمیان یا طرح کامل زندگی آنان. یونسکو 997 1 فرهنگ کلیتی تام است از ویژگیهای مادی، فکری و احساسی که یک گروه اجتماعی را مشخص میکند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در برمـیگیـرد، بلکه شامل آئینهای زندگی، حقوق اساسی نـوع بشـر و نظـامهـای ارزشـی سنتها و باورها میباشد. گیدنز (جامعه شناس انگلیسی) 989 1 فرهنگ عبارت اسـت از ارزشهـایی کـه اعضـای یـک گـروه معـین دارنـد. هنجارهایی که از آن پیروی میکنند و کالاهای مادی که تولید میکنند. علامه جعفری فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوهای بایسته و یا شایسته برای آندسته از فعالیتهای حیات مادی و معنوی انسانها که مستند به طـرز تعقـل سـلیم و احساسات تصعیدشده آنان در حیات معقول تکاملی باشد.
به طور کلی در تعریف فرهنگ دو گونه تلاش صورت گرفته است که می توان آنها را به صورت کلی به
تعاریف سنتی و مدرن تقسیم نمود.
– تعاریف سنتی بیشتر به توصیف خصوصیات فرهنگ از قبیل پویایی، سازمان یافتگی، فرهنگ آموختگی ،
جامع، عام و وابسته بودن فرهنگ به نمادها می پردازند.
– تعاریف مدرن بیشتر به زندگی روزمره و شیوه و مرام زندگی اشاره دارند.
1 1 شکل 2-3: مظاهر گوناگون فرهنگ (دیبا، 378 1)
2- 1-2- رابطه فرهنگ و معماری
فرهنگ را در تعریفی کلی می توان محصول تلاشهای متفاوت انسان در راه خلق و آفرینش دانست که از
آزادی عمل واراده او سرچشمه میگیرد. مجموعه آداب، عقاید، باورها و سنن یک جامعه که عمدتاً از دورن
منبعث شده و در بدو امر نیز درون را تحت تاثیر قرار می دهند، فرهنگ را به وجود می آورند. گرایش اساسی
کمال طلبی پایه ریز شالوده فرهنگهاست. کمال طلبی زیر بنای جهان بینی فرهنگی را ساخته و مبانی فکری و
نظری آن را تنظیم میکند(دیبا، 378 1).
معماری همواره به عنوان بستر فرهنگ جهانی مطرح بوده است، این هنر والای انسانی با ترکیب مناسب
خود با علم هندسه، ریاضیات، نجوم و … از دیرباز خالق آثار زیبا و ماندگاری در اقصی نقاط گیتی شده
است.
نمی توان به معماری به عنوان علمی جدا از مقوله های فرهنگ، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی
و … نگریست زیرا این هنر متعالی که همواره در طول تاریخ، به ید توانای معماران برجسته و فرهیخته،
دست به دست و سینه به سینه به ما رسیده است زیباترین تجلی و انعکاس فرهنگ و سنت درهر دوره
تاریخی بوده است.