دانلود پایان نامه ارشد درباره ساختار کالبدی و نشانه شناسی

دانلود پایان نامه
ناخودآگاه از ساکن شدن در محیط، آشناشدن با خصوصیات فیزیکی و تعلق به یک محدوده منتج می شود
و بیشتر بر خصوصیات و کیفیات مثبت یک محیط تاکید می ورزد (نگین تاجی، 389 1).
29 شکل 2-6 1: خلق و تقویت حس دل انگیزی با قرارگیری نشانه های بصری در محور دید. امامزاده ابراهیم، کاشان
مهمترین عوامل مؤثر حس مکان در دو دسته “معانی” و “ساختار کالبدی” فضا قابل بررسی هستند. علاوه
بر مؤلفه های کالبدی که نقشی مؤثر در شناخت ساختار و درک فضا دارند، معانی با ایجاد ادراکی درونی از
فضا، عاملی در به وجود آمدن هویت، زیبایی و لذت از فضای ساخته شده هستند. آنچه از آن به عنوان معنا
یاد می شود، حاصل تداعیاتی است که در آموخته ها، تجربه ها، فرهنگ و عادات افراد ریشه داشته و ادراک،
تصویر ذهنی و برخورد هر فرد را در ارتباط با آن فضا و فعالیتهای رایج در آن، رقم میزند. (الف) (ب) (ج) شکل 2-7 1: (الف): استفاده از فرمهای تداعی کننده در پیکره بندی نمای بنای معماری(تداعی دوره و بینشی خاص در معماری)(ساختمان T&AT ، طراحی فیلیپ جانسون)؛ (ب): شکل دهی فضای معماری به منظور القاء هدفمند حسی خاص در مخاطب به واسطه رمزگانی که ریشه در کهن الگوها دارد (ایجادفضایی باسقف بلند و ستونهای قطور و منظم در فضای یک بانک به منظور ایجاد حس قدرت و استواری و توانمندی؛ (ج): بکارگیری مصالحی خاص در فضای معماری به منظور ایجاد حسهای مورد نظر طراح که به صورت رمزگان برای مخاطبین به صورت ناآگاهانه و گاه آگاهانه قابل رمزگشایی هستند
30 (القای حس سردی با استفاده از بتن و گرم کردن حس فضا در کنار آن با بکارگیری چوب، (کتابخانه و غذا خوری انجمن فیلیپ آکستر، طراحی لویی کان) (فلاحت و نوحی، 391 1)
“نشانهها” به عنوان شاخص ترین عوامل معنایی در ایجاد تداعیات ذهنی، می توانند عاملی مؤثر در ارتقای
حس مکان در ارتباط با مخاطب باشند. بنابراین این با تکیه بر اصول علم نشانه شناسی که به بررسی
فرآیندهای تأویل می پردازد، نشانه ها و چگونگی تأثیر آن در ادراک فضا را به عنوان عاملی مؤثر در مکانمند
کردن فضاها مورد بررسی قرار داده است (فلاحت و نوحی، 391 1). شکل 2-8 1: نمودی از استفاده «نمایه» در معماری که به واسطه رابط های علی میان دال و مدلول به فرمی تداعی کننده و بومی تبدیل شده است (فرم بادگیر به منظور استفاده از باد مطلوب در شهر یزد).
بر اساس مدل معنایی محیطی، حس تعلق در معماری برآیند سه عامل فرد، محیط و دیگران می باشد که در
یک فرآیند سه قطبی معنای محیطی حس تعلق را ایجاد می کند. عوامل تشکیل دهنده حس تعلق در طراحی
به صورت زیر ارائه می شود:
1- عوامل ادراکی- شناختی فردی
عوامل ادراکی- شناختی، فرایندی ذهنی و فردی است که شکل گیری و حفظ آن همراه با فرایندهای
بیولوژیکی،محیطی، روان شناختی و اجتماعی فرهنگی است و برای طراح قابل کنترل نخواهد بود. حس
تعلق ترکیبی پیچیده از معانی، نمادها و کیفیت های محیطی است که شخص یا گروه به صورت خودآگاه یا
ناخودآگاه از یک مکان خاص ادراک می کند. این معنا که عمدتا بر پایه ارتباط عاطفی فرد با محیط قرار
دارد، در طراحی به صورت نمود کالبدی خود را نمایان می سازد. شناخت و ادراک از یک مکان از شروط