دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه
39
801/0
همسران قربانیان متوفی
767/0
فرزندان قربانیان متوفی
869/0
3-5-2-پرسش نامه سوگ کودکان(TGIF)(دیرگرو و همکاران، 2001)
این پرسش نامه با هدف بررسی میزان سوگ در کودکان، برای اولین بار توسط آتل دیرگرو و همکاران معرفی و توسط سازمان بنیاد کودکان و جنگ در سال (2001) تدوین شد و در ایران توسط کلانتری، احمدی و رضوانی 1387 ترجمه گردید. این پرسش نامه دارای 24 سؤال می باشد که احساس فرد را بعد از فوت یکی از نزدیکان بررسی می کند. این پرسشنامه در مقیاس 5 درجه ای به شیوه ی لیکرت از 0 تا 5 نمره گذاری می شود. با جمع نمرات سؤال ها نمره کل پرسشنامه، به عنوان ملاک کلی علائم سوگو داغدیدگی در کودکان و نوجوانان به دست می آید.
دلین و همکاران(2009) پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 گزارش کرده اند. در پژوهش سجادیان(1391)، بر روی کودکان داغدیده افغان ساکن قم 84/0 گزارش شده است.ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در جدول 3-2 ارائه شده است.
3-5-3- مقیاس تجدید نظر شده ی تأثیر وقایع (CRIES-8)
این مقیاس برای نخستین بار با هدف بررسی واکنش و نظر افراد بعد از وقایع فشار زای زندگی در سال 1998 توسط بنیاد جنگ و کودکان تدوین و تنظیم شد. نسخه اصلی این پرسشنامه دارای 15 سؤال بوده است. این مقیاس در اصل برای کودکان طراحی نشده بود ولی در برخی از تحقیقات روی کودکان بالای 8 سال مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که در تحقیقی توسط یول(1997) نشان داد که کودکان تعدادی از آیتم ها را غلط تفسیر و برداشت می کنند. به همین خاطر این محققان مقیاس 8 آیتمی را تهیه کردند، که عوامل اساسی و پایه ای مقیاس اولیه را هم منعکس می کنند. در این پژوهش از مقیاس 8 سؤالی استفاده شده است. این مقیاس نظرات افراد بعد از وقایع فشارزای زندگی را مورد بررسی قرار می دهد و به صورت طیف 4 درجه ای لیکرت از 0 تا 4 ( هرگز، خیلی کم، گاهی، بیشتر وقت ها) نمره گذاری می شود.
نمره کل مقیاس 8 آیتمی همبستگی بالایی با مره کل نسخه 15 آیتمی دارد(095/0=,r 001/0=p). این مقیاس امروزه در تحقیقات زیادی استفاده شده و ویژگی های روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. نشاط دوست و همکاران(1997) در پژوهشی فرم 15 سؤالی آن را به کار برده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ را 90/0 به دست آورده اند. سجادیان(1391) نیز آلفای این پرسشنامه را 74/0 گزارش کرده است.ضرایب پایایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در جدول 3-2 ارائه شده است.
جدول 3-2- ضرایب پایایی پرسشنامه سوگ کودکان و مقیاس تجدید نظر شده ی تأثیر وقایع
پرسشنامه ها
تعداد سؤالات
آلفای کرونباخ
پرسش نامه سوگ کودکان
24
839/0
مقیاس تجدید نظر شده ی تأثیر وقایع
8