دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و اختلال استرس پس از سانحه

دانلود پایان نامه

ارائه راهکارهای لازم به مدیران سازمان در جهت کاهش اثرات مخرب حوادث رخداده در فرزندان.
تشکیل مراکز و سازمانی برای حمایت خاص از قربانیان یک حادثه و خانواده های آن ها و استفاده از مشاوران متخصصان مجرب در این مراکز جهت بهبود وضعیت روانی و کاهش اثرات سوانح و حوادث ایجاد شده.
منابع و ماخذ
احمدی، خ.؛ بشارت جو، م. و کرمی، غ. ر. (1389). فراوانی PTSD در جانبازان شیمیایی سر دشت،مجله پزشکی ارومیه، 21، (1): 9-1.
احمدی، خ.؛ رشادت جو، م.؛ کرمی، غ. ر. و انیسی، ج. (1389). میزان اختلال استرسپس از ضربه نیابی درفرزندان جانبازان شیمیایی، مجله طب نظامی، 12، (3): 159-153.
احمدی، خ.؛ بشارت جو، م.؛ کرمی، غ. ر. و انیسی، ج. (1388). PTSDنیابی در همسران جانبازان شیمیایی سردشت، مجله علوم رفتاری، 3(3): 199-195.
آقایی، ا.؛ سجادیان، پ. و کلانتری، م.(1391). سوگ در کودکان، اصفهان: انتشارات بهتا پژوهش.
باچر، ج.؛ مینکا، س. و هولی، ج. (1387). آسیب شناسی روانی،جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ارسباران.
برهانی، ح. (1380). بررسی بهداشت روانی در خانواده جانبازان اعصاب و روان استان قم، پایان نامه دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی.
پرنده، الف.؛ سیرتی نیر، م.؛ خاقانی زاده، م. و کریمی زارچی، ع. الف. (1385). تأثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به اختلال PTSD، طب نظامی، 8(1): 54-51.
چوب فروش زاده، آ. (1389). اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی، سلامت ذهن و کیفیت زندگی زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های زنان و نازایی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
حسینی پور، ف. (1391). اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر علائم سوگ و اختلال استرس پس از سانحه دختران نوجوان داغدیده مهاجر افغانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان.
خدادی، ن.؛ قنبری، ع.؛ یوسف زاده، ش.؛ مسکینی، ف.؛ عسگری، ف. و کوچکی نژاد، ل. (1389). بررسی استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی بعد از حوادث رانندگی در مصدومین بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت طی سال 1388، فصلنامه علمی-پژوهشی فیض، 14، (5): 525-520.
خواجه موگهی، ن. و ناظمی، س. (1387). بررسی میزان علایم اختلال استرس پس از ضربه در کودکان زیر 6 سال-سه ماه پس از بمب گذاری در اهواز،مجله علمی پزشکی، 7، (4): 525-521.
دادستان، پ. (1387). روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: انتشارات ژرف.
دیرگو، آ. (1389). سوگ در کودکان خردسال، ترجمه پریناز سجادیان، الهام آقایی و مهرداد کلانتری، اصفهان: انتشارات بهشتیان.
سجادیان، پ. (1391). ارائه الگوی ساختاری عوامل سوگ بحران زا و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان داغدیده مهاجر افغانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شعاع کاظمی، م. ر. و مؤمنی جاوید، م. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 2،( 3 و 4): 27-20.
طغیانی، م. (1390). اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روانی، بهزیستی ذهنی و عملکرد تحصیلی نوجوانان پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
عبدالهی، ف. و محمد پور، ع. (1385). بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری در سال 1384،دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
فراهانی، ح الف. و عریضی، ح. ر. (1386). روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی، چاپ اول، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.