دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات جمعیت شناسی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
842/0
3-5-4 پرسشنامه ی کیفیت زندگی (QOL)
در سال 1385 مطالعه ای به منظور ترجمه و اعتبار سنجی پرسشنامه WHOQOL-BREF برای اولین بار در ایران انجام گرفت. شکل اولیه ی پرسشنامه ی کیفیت زندگی در سال 1991 طراحی شده و فرم اولیه ی 100 سؤالی آن در سال 1995 و فرم نهایی 100 سؤالی آن نیز در سال 1997 کامل شده است. نتایج حاصل از این دو پرسشنامه همخوانی رضایت بخشی را در مطالعات مختلف نشان می دهد. این پرسشنامه دارای 28 سؤال و 4 حیطه سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط است. سؤال های این پرسشنامه با مقیاس لیکرت 5 گزینه ای از 1 الی 5 برای گزینه های اصلاً، کمی، تا حدودی، زیاد و بسیار زیاد ( که نمره ی 1 بیانگر اصلاً و نمره ی 5 بیانگر بسیار زیاد ) بود، درجه بندی می شود. برای محاسبه ی نمرات افراد در هر مقیاس از حاصل جمع نمرات در هر خرده آزمون استفاده گردید. حاصل جمع خرده آزمون، نمره ی حوزه های مختلف کیفیت زندگی را تشکیل دادند(نجات و همکاران، 1385؛ به نقل از چوب فرش زاده، 1389).
برای اعتبار سنجی آن 1167 نفر از مردم تهران به تصادف انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از الفای کرونباخ و همبستگی درون خوشه ای حاصل از ازمون مجدد سنجیده شد. نتایج الفای کرونباخ نیز در همه حیطه ها بیشتر از 7/0 بود(نجات و همکاران، 1385؛ به نقل از چوب فرش زاده، 1389).ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در دو نمونه پژوهش در جدول 3-3 ارائه شده است.
جدول 3-3- ضرایب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی
نمونه پژوهش
تعداد سؤالات
آلفای کرونباخ
قربانیان بازمانده
28
921/0
همسران قربانیان متوفی
884/0
پایایی های به دست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ در همه پرسشنامه ها نزدیک و یا بالاتر از 7/0 است که با توجه به تعداد سؤالات نشان دهنده پایایی یا همسانی درونی بالای مقیاس های به کار رفته در پژوهش است(فراهانی و عریضی، 1386).
3-5-5- مقیاس اطلاعات جمعیت شناسی
این مقیاس شامل کلیه ی اطلاعات در مورد یک فرد می باشد. این اطلاعات شامل سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزند، مدت زمان اشتغال، زندگی با والدین یا بدون والدین، سن والدین، شغل و تحصیلات والدین، ترتیب تولد، و به طور کلی وضعیت اجتماعی- اقتصادی فرد می باشد. این مقیاس به منظور جمع آوری اطلاعات دقیق تری از افراد شرکت کننده در یک پژوهش تدوین شده است.
3-6- شیوه های تجزیه و تحلیل
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین میزان شیوع، از شاخص های توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی و نمودارهای مناسب و برای بررسی رابطه ی بین متغیرهای این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-20انجام شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1- مقدمه