دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه
این نتایج همسو با یافته های حسینی پور(1391)، گئوآنجیان و همکاران (1997)، سوییک و همکاران(2002)، مبنی بر وجود رابطه مثبت بین اختلال استرس پس از سانحه و اختلال سوگ بوده است.
به طور کلی نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است که هنگامی که در یک حادثه کودکانی خانواده خود را از دست می دهند، و تجربه سوگ دارند، نشانه های بیشتری از اختلال استرس پس از سانحه را نشان می دهند(محمودی قرائی و همکاران، 1385).در تبیین همبستگی بین اختلال استرس پس از سانحه و سوگ می توان گفت، از آن جا که یکی از ویژگی های مهم در اختلال استرس پس از سانحه، کابوس و بازگشت به حوادث گذشته است، در فرزندان قربانیان حادثه نیز یادآوری حادثه گذشته، زمینه ای برای یادآوری خاطرات قبلی و وجود پدر را ایجاد می نماید. هر چه کودک یا نوجوان داغدیده بیشتر به پدر و خاطرات قبلی فکر می کند، بیشتر از نبود او دلتنگ شده، نشانه های اختلال در وی شدت بیشتری می گیرد و نسبت به از دست دادن وی سوگواری بیشتری نشان می دهد. از سویی دیگر می توان گفت که مرگ والدین نشانه های سوگ را به همراه دارد اما اگر فرزند والدین خود را در یک حادثه ناگوار و ناگهانی مانند حادثه انفجار مذکور از دست دهد، به غیر از علائم سوگ، اختلال استرس پس از سانحه نیز در وی ایجاد می شود. حال هر چه اتفاق ناگوارتر باشد و ابعاد بیشتری از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد، شدت میزان علائم اختلال استرس پس از سانحه بیشتر شده و در نتیجه عکس العمل فرزند به از دست دادن پدر و علائم سوگ نیز در وی بیشتر می شود.
5-2-7- یافته های جانبی
نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ یک از ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معنی داری با اختلال استرس پس از سانحه نشان نداده اند. این نتایج همسو با یافته ها کاپچیک و همکاران (2007) و ناهمسو با یافته های احمدی و همکاران(1389) است.
در تبیین این ناهمسویی می توان این گونه بیان نمود که در پژوهش هایی که به بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی سن با اختلال استرس پس از سانحه پرداخته اند، افراد مورد مطالعه از گروه های سنی مختلفی بوده اند در حالی که در این پژوهش افراد قربانی میانگین سنی 26/37 سال داشته اند و تفاوت سنی آن ها با یکدیگر زیاد نبوده است تا اثرات تخریبی حادثه بر ابعاد روانی آن ها متفاوت باشد. از سویی دیگر به نظر می رسد که در این مطالعه شدت بالاتر از حد آستانه عامل استرس زا تأثیر عامل سن را خنثی نموده است. هر چند مطالعات انجام شده بر روی تأثیر سن به عنوان عامل خطر اکثراً در بزرگسالان انجام شده است، ولی می توان میزان بالاتری از PTSD در کودکان نسبت به بزرگسالان انتطار داشت.
از سویی دیگر نتایج این مطالعه نشان داد که از بین ویژگی های جمعیت شناختی تنها تحصیلات رابطه معنی درای با اختلال استرس پس از سانحه نشان داده است. این نتایج همسو با یافته های معزی و همکاران(1386) است. به عبارت دیگر در این تحقیقات نشان داده شده است که هر چه میزان تحصیلات در افراد افزایش یابد، علائم اختلال استرس پس از سانحه کاهش نشان می دهد. همان گونه که پیش از این نیز بیان شد، در واقع واکنش ذهنی شخص به رویداد آسیب زا مهم تر از شدت حادثه است. در نتیجه هر چه تحصیلات افراد بیشتر می شود، عکس العمل آن ها به اتفاقات ناگوار منطقی تر و درک آن ها قوی تر است. از سویی دیگر افراد تحصیل کرده بهتر می توانند سایر منابع جایگزین و حمایتی برای بهبود اختلال را یافته و از آن بهره گیرند، در نتیجه تأثر اختلال و شدت علائم در آن ها کمتر است.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داده است که از بین ویژگی های جمعیت شناختی تحصیلاتو وضعیت اقتصادی اجتماعیرابطه منفی معنی داری با اختلال استرس پس از سانحه داشته است.
این نتایج همسو با یافته های مغزی و همکاران(1386) است. همان گونه که در تبیین نتایج قبلی نیز ذکر شد، در فرزندان نیز هر چه تحصیلات افزایش می یابد چون سن آن ها نیز بالاتر می رود، قدرت درک و پذیرش حادثه در آن ها افزایش یافته و تأثیر تخریبی آن و در نتیجه شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه کاهش بیشتری نشان می دهد. در رابطه با نتایج به دست آمده در وضعیت اقتصادی اجتماعی نیز، به نظر می رسد هر چه طبقه اجتماعی و اقتصادی بالاتر رفته و بهتر شود، چون شخص از حمایت های اجتماعی و خانوادگی بیشتری برخوردار است، بهتر می تواند با بیماری برخورد نموده و در نتیجه شدت علائم اختلال در وی کمتر خواهد شد. در حالی که افراد در طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین تر علاوه بر حادثه رخ داده چون از منابع کمتری برای جبران آن را برخوردارند، تأثیرات سانحه و ایجاد علائم اختلال استرس پس از سانحه در آن ها بیشتر می شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع آستان قدس رضوی و عصر تیموری

5-3- محدودیت پژوهش
پژوهش حاضر در حدود 2 سال پس از رخداد حادثه انفجار انجام شده است و اطلاعاتی در مورد علائم اختلال استرس پس از سانحه در زمانی نزدیک تر از 2 سال موجود نیست.
محدودیت دیگر پژوهش، عدم امکان بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراحل بعدی بود.
6-3پیشنهادها
6-3-1 پیشنهاد برای پژوهشگران آتی
پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، پژوهشگران به انجام مداخلات و درمان های مناسب مانند درمان های شناختی- رفتاری، بر روی نمونه این پژوهش پرداخته و به بررسی اثربخشی این مداخلات بپردازند.
پیشنهاد می شود تا محققان بعدی به بررسی علائم اختلال PTSD در این افراد در فواصل زمانی بعدی پس از این پژوهش بپردازند.
انجام پژوهش هایی در جهت تعدیل کردن آثار مخرب از دست دادن پدر در سنین مختلف برای فرزندان قربانیان.
پیشنهاد می شود در پژوهش دیگری به بررسی اختلال استرس پس از سانحه در همسران و فرزندان قربانیان بازمانده از این حادثه و یا سوانح دیگر پرداخته شود.
پیشنهاد می شود تا به بررسی و تأثیر علائم اختلال PTSD بر عملکرد شغلی، اجتماعی و سایر ابعاد سلامت روانی پرداخته شود.
6-3-2 پیشنهاد های کاربردی
ارائه آموزش های لازم توسط واحد بهداشت شرکت گاز به قربانیان بازمانده از یک حادثه و خانواده آن ها و به همسران و فرزندان قربانیان متوفی جهت کاهش اثرات مخرب حادثه و بهبود بهداشت روانی افراد.