دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و همبستگی

دانلود پایان نامه
34
056/0
754/0
34
006/0-
973/0
همان گونه که در جدول 4-19 مشاهده می شود، ضریب همبستگی بین سن فرزندان قربانیان متوفی حادثه و علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی143/0-و مقیاس کرایس291/0- باشد. این دو ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنادار نیست. ضریب همبستگی بین تحصیلات فرزندان قربانیان متوفی حادثه و علائم اختلال استرس پس از سانحه در مقیاس می سی سی پی 403/0-می باشد. این ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛لذا نتیجه گرفته می شود که هر چه تحصیلات فرزندان افزایش یابد، میزان اختلال استرس پس از سانحه کاهش نشان می دهد. اما ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه در مقیاس کرایس با تحصیلات برابر با 164/0 است. این ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنادار نیست. ضریب همبستگی بین تحصیلات مادر و علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی282/0- و مقیاس کرایس095/0- باشد. این دو ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنادار نیست. ضریب همبستگی بین سن مادر و علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی108/0- و مقیاس کرایس151/0- می باشد. این دو ضریب همبستگی هم از لحاظ آماری معنادار نیست.ضریب همبستگی بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی فرزندان قربانیان متوفی حادثه و علائم اختلال استرس پس از سانحه در مقیاس می سی سی پی 427/0-می باشد. این ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا نتیجه گرفته می شود که هر چه سطح وضعیت اقتصادی- اجتماعی فرزندان افزایش یابد، میزان اختلال استرس پس از سانحه کاهش نشان می دهد و بلعکس. اما ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه در مقیاس کرایس با وضعیت اقتصادی- اجتماعی برابر با 218/0- است. این ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنادار نیست.ضریب همبستگی بین ترتیب فرزند و علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی232/0و مقیاس کرایس007/0- می باشد. این دو ضریب همبستگی هم از لحاظ آماری معنادار نیست.ضریب همبستگی بین تعداد خواهر و برادر و علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی506/0- و مقیاس کرایس006/0- می باشد. این دو ضریب همبستگی هم از لحاظ آماری معنادار نیست.
4-5 خلاصه
نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع اختلال استرس پس از سانحه در 7/85 درصد بازماندگان از حادثه در سطح متوسط و در 3/14 درصد شدید بوده است. هم چنین شیوع اختلال استرس پس از سانحه در 6/70درصد فرزندان قربانیان حادثه، در سطح متوسط و در 4/29 درصد دارای اختلال شدید بوده اند. علاوه بر این شیوع اختلال استرس پس از سانحه در 3/83درصد همسران قربانیان حادثه، در سطح متوسط و در 7/16 درصد شدید بوده است. دیگر نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی و همه ابعاد آن یعنی ابعاد روانی، جسمانی، محیطی و اجتماعی رابطه منفی و معنی داری با علائم اختلال استرس پس از سانحه در قربانیان بازمانده از حادثه نشان داده اند. به گونه ای که هر چه میزان علائم اختلال افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی و ابعاد ان کاهش نشان می دهد. نتایج در همسران قربانیان حادثه نیز نشان داد که علائم اختلال استرس پس از سانحه تنها با بعد روانی کیفیت زندگی رابطه منفی معنی داری نشان داده است به گونه ای که با افزایش علائم اختلال سطح بعد روانی کیفیت زندگی کاهش می یابد. بررسی رابطه بین اختلال استرس پس از سانحه با استفاده از دو مقیاس می سی سی پی و کرایس با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان متوفی حادثه، نشان داد که اختلال سوگ با علائم اختلال استرس پس از سانحه در آزمون می سی سی پی رابطه معنی داری نشان داده است به گونه ای که با افزایش علائم اختلال، علائم سوگ نیز در فرزندان افزایش می یابد. رابطه علائم سوگ با اختلال استرس پس از سانحه در مقیاس کرایس معنی دار نشده است. بررسی رابطه بین اختلال استرس پس از سانحه با ویژگی های جمعیت شناختی در قربانیان بازمانده از حادثه نشان داد که هیچ یک از ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معنی داری با علائم اختلال استرس پس از سانحه در قربانیان بازمانده نشان نداده اند. در بررسی رابطه بین اختلال استرس پس از سانحه با ویژگی های جمعیت شناختی در همسران قربانیان متوفی در حادثه نیز تنها تحصیلات رابطه منفی معنی داری با این متغیر نشان داد. در بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و علائم استرس پس از سانحه با استفاده از مقیاس می سی سی پی و کرایس در فرزندان قربانیان نیز نتایجحاکی از آن بود که علائم اختلال استرس پس از سانحه با مقیاس می سی سی پی تنها با تحصیلات و وضعیت اقتصادی- اجتماعی رابطه منفی معنی داری نشان داد به گونه ای که با افزایش تحصیلات و وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سطح علائم اختلال استرس پس از سانحه کاهش نشان می دهد. ضمن این که اختلال مذکور با استفاده از مقیاس کرایس با هیچ یک از ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معنی داری نشان نداد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه در قربانیان بازمانده از حادثه انفجار لوله گاز سرخس- مشهد هم چنین تعیین میزان شیوع این اختلال در فرزندان و همسران قربانیان (متوفی)، تعیین رابطه بین اختلال مذکور با کیفیت زندگی در قربانیان بازمانده و همسران قربانیان متوفی و رابطه اختلال استرس پس از سانحه با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان متوفی انجام گرفت. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی و تحلیل همبستگی توسط نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل در فصل چهارم ارائه گردید. در این فصل به بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته‌ها پرداخته می‌شود.
5-2 بحث و نتیجه گیری
5-2-1-سؤال اصلی
میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه در قربانیان بازمانده از حادثه ی انفجار لوله گاز سرخس- مشهد چقدر است؟
نتایج نشان داد که فراوانی اختلال استرس پس از سانحه در 7/85 درصد بازماندگان از حادثه انفجار گاز سرخس- مشهد، در سطح متوسط و در 3/14 درصد شدید بوده است.
بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه در پژوهش های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. میزان شیوع در پژوهش های تان وهمکران(2007) 7/9 درصد، دلسوا و همکاران(2007) 30 درصد، چائو و همکاران(2009) 6/13 تا 9/19 درصد، آیکین و همکاران(2010) 15 درصد، نعیم و همکاران(2011) در زنان 2/52 درصد، در مردان 4/33 درصد، جاکوب و همکاران(2011) 11 تا 50 درصد، گئوچیان و همکاران(2011) 15 درصد، اکسو و سانگ(2011) 2/48 درصد بوده است. در پژوهش های داخلی نیز میزان شیوع در پژوهش میرزایی و همکاران(1385) 25 تا 30 درصد، معزی و همکاران(1386) 26/54 تا 53/65 درصد، خواجه موگهی و ناظمی(1387) 9/62 درصد و نریمانی و همکاران(1389) 8 تا 14 درصد، گزارش شده است. با توجه به این که در پژوهش حاضر میزان شیوع در 3/14 درصد افراد در حد شدید بوده است، به نظر می رسد این نتایج نزدیک به برآورد میزان شیوع در 50 درصد تحقیقات مذکور است.
در تبیین نتایج به دست آمده این گونه می توان بیان نمود، حادثه انفجار لوله سرخس-مشهد در سال 1389 حادثه ای دلخراش بوده است و سبب شده است افرد زیادی کشته شوند. قربانیانی زنده مانده نیز تا مدت ها با سوختگی و جراحات حادثه زندگی کرده اند و حتی بعضی از آن ها هنوز نیز بعد از گذشت دو سال از حادثه درگیر پیامدهای جسمی و روحی آن حادثه هستند لذا استرس پیش از حد این حادثه میزان شیوع بالای نزدیک به 14 درصد را توجیه می نماید. دیویدسون و فو(1991؛ به نقل از هالجین، ویتبورن، 1388) بیان می کنند که یک اصل کلی که از تحقیقات گوناگون درباره قربانیان آسیب به دست آمده این است که بین شدت آسیب و خطر ابتلا به PTSD و شدت این اختلال رابطه مستقیم وجود دارد. این اصل در مورد تجربیات مختلف مرتبط با رویدادهای استرس زای گوناگون تأیید شده است. زیربنای آن نیز برداشت فرد از به خطر افتادن زندگی است. در حادثه انفجار نیز از آن جا که ابعاد مختلف زندگی افراد به خطرافتاده است، استرس زا بودن آن برای افراد افزایش یافته و سبب شده است تا میزان شیوع در 14 درصد افراد در حد شدید باشد.
5-2-2-سؤال فرعی اول
میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه در فرزندان قربانیان (متوفی) حادثه ی انفجار لوله گاز سرخس مشهد چقدر است؟