دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

765/0
کیفیت زندگی
30
246/0-
191/0
براساس نتایج به دست آمده در جدول4-15، ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد روانی کیفیت زندگی در همسران قربانیان متوفی حادثه389/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در همسران قربانیان و در پاسخ به سئوال فرعی چهارم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد روانی کیفیت زندگی همسران وجود دارد به گونه ای که با بالا رفتن علائم اختلال استرس پس از سانحه، کیفیت زندگی همسران قربانیان در حیطه روان شناختی کاهش می یابد.
نتایج در جدول فوق نشان می دهد که ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد جسمانی کیفیت زندگی در همسران قربانیان متوفی حادثه025/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس،از لحاظ آماری معنادار نیست.لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در همسران قربانیان و در پاسخ به سئوال فرعی چهارم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد جسمانی کیفیت زندگی وجود ندارد.
نتایج در جدول 4-15 نشان دهنده آن است، ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد اجتماعی کیفیت زندگی در همسران قربانیان متوفی حادثه019/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس از لحاظ آماری معنادار نیست.لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در همسران قربانیان و در پاسخ به سئوال فرعی چهارم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد اجتماعی کیفیت زندگی وجود ندارد.
نتایج در جدول فوق نشان می دهد که ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد محیطی کیفیت زندگی در همسران قربانیان متوفی حادثه057/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس هم، از لحاظ آماری معنادار نیست.لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در همسران قربانیان و در پاسخ به سئوال فرعی چهارم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد محیطی کیفیت زندگی وجود ندارد.
نتایج در جدول 4-15 نشان می دهد که ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی کلیدر همسران قربانیان متوفی حادثه246/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس هم، از لحاظ آماری معنادار نیست. لذا در مورد کیفیت زندگی کلی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در همسران قربانیان و در پاسخ به سئوال فرعی چهارم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی کلی وجود ندارد.
فرضیه پنجم
بین علایم اختلال استرس پس از سانحه و علایم سوگ در فرزندان قربانیان (متوفی) حادثه انفجار لوله گاز سرخس- مشهد رابطه وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی جهت بررسی رابطه بین علائم اختلال استرس پس از سانحه در دو پرسشنامه می سی سی پی و کرایس با علائم سوگ در فرزندان قربانیان متوفی در حادثه در جدول 4-16 ارائه شده است.
جدول 4-16- همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه با علائم سوگ در فرزندان قربانیان متوفی درحادثه
ابزار
تعداد
ضریب همبستگی
معنی داری
استرس پس از سانحه آزمون می سی سی پی
34
538/0