دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

006/0
بعد اجتماعی
42
371/0-
016/0
بعد محیطی
42
349/0-
024/0
کیفیت زندگی
42
525/0-
001/0
همان طور که در جدول4-14 مشاهده می شود، ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد روانی کیفیت زندگی 593/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس، از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه و در پاسخ به سئوال فرعی سوم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد روانی کیفیت زندگی وجود دارد به گونه ای که با بالا رفتن علائم اختلال استرس پس از سانحه، کیفیت زندگی قربانیان بازمانده در حیطه روان شناختی کاهش می یابد.
نتایج جدول4-14 نشان می دهد، ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد جسمانی کیفیت زندگی 414/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس هم از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه و در پاسخ به سئوال فرعی سوم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد جسمانی کیفیت زندگی وجود دارد به گونه ای که با بالا رفتن علائم اختلال استرس پس از سانحه، بعد جسمانی کیفیت زندگی قربانیان بازمانده کاهش می یابد.
هم چنین در جدول4-14 مشاهده می شود، ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد اجتماعی کیفیت زندگی 371/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس هم از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه و در پاسخ به سئوال فرعی سوم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد اجتماعیکیفیت زندگی وجود دارد به گونه ای که با بالا رفتن علائم اختلال استرس پس از سانحه، کیفیت زندگی قربانیان بازمانده در حیطه اجتماعی نیز کاهش می یابد.
نتایج جدول فوق هم چنین نشان می دهد، ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد محیطی کیفیت زندگی 349/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس هم، از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا در مورد این بعد از کیفیت زندگی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه و در پاسخ به سئوال فرعی سوم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و بعد محیطی کیفیت زندگی وجود دارد به گونه ای که با بالا رفتن علائم اختلال استرس پس از سانحه، نمرات در بعد محیطی کیفیت زندگی قربانیان بازمانده کاهش می یابد.
همان طور که در جدول4-14 مشاهده می شود ضریب همبستگی بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی کلی 525/0- می باشد. این ضریب همبستگی معکوس هم از لحاظ آماری معنادار است (05/0p<)؛ لذا در مورد کیفیت زندگی کلی و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه و در پاسخ به سؤال فرعی سوم پژوهش می توان گفت که رابطه معناداری بین علائم اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی کلی وجود دارد به گونه ای که با بالا رفتن علائم اختلال استرس پس از سانحه، کیفیت زندگی قربانیان بازمانده نیز کاهش می یابد.
در نتیجه پاسخ به سؤال سوم پژوهش مثبت است و نشان می دهد که رابطه منفی معنی داری بین اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی وجود دارد.
فرضیه چهارم
بین علایم اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی در همسران قربانیان (متوفی) حادثه انفجار لوله گاز سرخس- مشهد رابطه وجود دارد.