دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و ارتباطات بین فردی

دانلود پایان نامه

روش پژوهش
3-1 مقدمه
در این فصل پیرامون روش پژوهش بحث شده است. روش پژوهش به محققان بعدی کمک می‌کند تا تحقیق را تکرار نمایند. فصل سوم در پایان نامه فصلی کوتاه امّا فنی و مهم است. در این فصل طرح کلی پژوهش، جامعه آماری،حجم نمونه آورده شده است. سپس به معرفی ابزارهای پژوهش و بحث در مورد ویژگی های روانسنجی آن ها پرداخته شده است. سپس شیوه اجرا و روش تجزیه و تحلیل آماری آورده شده است.در پایان نتیجه گیری از فصل ارائه گردیده است.
3-2- طرح پژوهش
طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق روش زمینه یابی بود. در این پژوهش از پرسشنامه و استفاده شد.علاوه بر این از آنجا که در این مطالعه بررسی رابطه بین علائم PTSD وکیفیت زندگی و سوگ هم مد نظر قرار گرفت، طرح تحقیق مورد استفاده همبستگی بود. بر این اساس می توان گفت طرح تحقیق این مطالعه، مختلط یا ترکیبی بوده است.
3-3- جامعه آماری
این پژوهش دارای دو جامعه آماری بود، جامعه اول شامل کلیه ی کارکنان بازمانده از قبیل پیمانکاران، مهندسان و کارگران بود که در تاریخ 19/6/1389 در پروژه ی انتقال گاز خط لوله ی سرخس- مشهد حضور داشتند که تعداد آنها حدود 100 نفر بود. جامعه آماری دوم،خانواده های قربانیان فوت شده انفجار مذکور بود.
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به تعریف جامعه آماری این پژوهش دارای دو نمونه بود. نمونه ی اول شامل کلیه ی کارکنان قربانی بازمانده از انفجار خط لوله ی گاز سرخس- مشهد شامل پیمانکاران، مهندسان، متخصصان و کارگران بود، که این نمونه حدوداً 55 نفر را شامل می شد که با توجه به محدود بودن حجم جامعه کلیه ی بازماندگان این انفجار به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
نمونه ی آماری دوم شامل کلیه ی خانواده ها، همسران و فرزندان ( 3 تا 19 ساله) قربانیان متوفی این انفجار بود که تعداد ضمنی این خانواده ها حدود 40 خانواده بود.
روش نمونه گیری:با توجه به محدود بودن حجم جامعه، کل جامعه ی آماری به عنوان آزمودنی های نمونه مد نظر قرار گرفته شد. علاوه بر این چون کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است، پس روش نمونه گیری، نمونه در دسترس می باشد.
3-5 – ابزارهای پژوهش
3-5-1- مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه (M-PTSD)
مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه، معروف به مقیاس می سی سی پی با هدف ارزیابی میزان آسیب افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در سال 1997 توسط کینی ساخته شد و توسط نوریس و رید اصلاح گردید(نوریس و رید، 1389). در ایران نیز در سال 1382توسط گودرزی اعتباریابی گردید. در نمونه 39 سؤالی این مقیاس(با حداکثر نمره 175)، نمره برش 107 به عنوان مرز تشخیص اختلال پیشنهاد شده است، هر چند امتیاز 121، با حساسیت بالاتر ولی ویژگی پایین تری، افرادی را که معیارهای اختلال استرسی دارند از افراد فاقد این معیارها بیشتر تشخیص می دهد(لیونز، 2005؛ به نقل از احمدی و همکاران، 1389). محققان ایرانی چهار سؤال دیگر به مقیاس اصلی اضافه نمودند و حاصل آن یک مقیاس 39 سؤالی بود تا سایر علایم و خصوصیات جانبی اختلال را نیز پوشش دهد و مدت زمان اجرای مقیاس 15 دقیقه است. چهار عامل مربوط به اختلال استرس پس از سانحه (خاطرات رخنه کننده، مشکل در ارتباطات بین فردی، ناتوانی در کنترل عاطفی و فقدان افسردگی) در این پرسشنامه به تفکیک بیان شده است. هر سؤال حداقل یک و حداکثر پنج (از کاملاً صادق است = 5 تا هرگز صادق نیست = 1) نمره دارد و کل نمرات 35 تا 195 می باشد(گودرزی، 1382). در این پژوهش، نمرات کمتر از 65 خفیف، نمره ی 65 تا 130 متوسط و بالاتر از 130 شدید ارزیابی می شود.
این مقیاس دارای ویژگی روانسنجی مناسبی است. اعتبار بازآزمایی آن 97/0، ثبات درونی با آلفای 94/0، حساسیت 93% و ویژگی آن 90% است. مک فال (1990) رابطه قوی بین مصاحبه SCID و مقیاس می سی سی پی را گزارش کرده اند. نتایج پژوهش ها بیانگر این است که می سی سی پی در شرایط بالینی و پژوهشی به عنوان یک ابزار ارزشمند تلقی می شود (فوا2004).کیم با اجرای M-PTSD بر روی 362 نفر از رزمندگان جنگ ویتنام که در پی کمک های تخصصی بودند، دریافتندکه این مقیاس از اعتبار درونی با آلفای کرونباخ 94/0 و اعتبار بازآزمایی را در یک دوره ی یک هفته ای دارای ضریب همبستگی 90/0 برخوردار است. بررسی های دیگر نیز روایی و اعتبار M-PTSD را تأیید کرده اند. با استفاده از نمره ی برش 107 M-PTSD در تشخیص و شناسایی بیماران مبتلا به PTSD از حساسیت 93% و در تمایز قائل شدن سوء مصرف کنندگان مواد از دقت 88% برخوردار است اما کین و همکاران تأکید می کنند که نمره ی برش ممکن است در جمعیت های مورد مطالعه متفاوت بوده باشد. اعتبار آزمون بر اساس همبستگی درونی 92/0، بر اساس روش دو نیمه کردن 92/0، براساس آزمون مجدد با فاصله ی یک هفته 91/0 و با آزمون همتا ( سیاهه ی PTSD) 82/0 بود(نوریس و رید، 1389). در ایران نیز گودرزی(1382) همبستگی درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 و براساس بازآزمایی با فاصله یک هفته 91/0 و با آزمون همتا(سیاهه PTSD) 82/0 به دست آورد(احمدی و همکاران، 1389).
ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در سه نمونه پژوهش در جدول 3-1 ارائه شده است.
جدول 3-1- ضرایب پایایی مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه
نمونه پژوهش
تعداد سؤالات
آلفای کرونباخ
قربانیان بازمانده