دانلود مقاله پذیرش بانکداری الکترونیک و خدمات بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه
2- بین امنیت و سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه معنا دار وجود دارد
3- بین کیفیت ارتباط اینترنتی و سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
4- بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد.
5- بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
6- بین ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
7- بین اعتماد و نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
8- بین نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی و پذیرش بانکداری الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.
9- بین جنسیت افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
10- بین تحصیلات افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
11- بین درآمد افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد.
12- بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
نتایج حاصله به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول : آگاهی از خدمات و فواید بانکداری الکترونیک بر روی ادراک از مفید بودن دارای اثر مثبت و معنادار میباشد.
فرضیه دوم : امنیت بر روی سهولت استفاده دارای اثر مثبت و معناداری میباشد.
فرضیه سوم : بین کیفیت ارتباط اینترنتی و سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک رابطه مثبت برقرار میباشد.
فرضیه پنجم : بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان رابطه مثبت برقرار است.
فرضیه ششم : بین ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
فرضیه هفتم : اعتماد بر نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی اثر معناداری ندارد.
فرضیه هشتم : نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارای اثر مثبت میباشد.
فرضیه نهم : بین جنسیت افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنادار وجود ندارد.
فرضیه دهم : بین میزان تحصیلات افراد و طرز تلقی آنها نسبت به بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه یازدهم: تفاوت معناداری بین نگرش افراد با سطح درآمد مختلف نسبت به بانکداری الکترونیکی وجود ندارد.
فرضیه دوازدهم : بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-4-2 )تحقیقات خارجی