دانلود مقاله قابلیت اعتماد و قابلیت اتکا

دانلود پایان نامه

در این مرحله پژوهشگر باید با ابزارهایی داده‌های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع‌آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آن‌ها به اطلاعات به آزمون فرضیه‌ها بپردازد. برای جمع‌آوری داده‌ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست. نوع این ابزار، تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. هر یک از ابزارهای گوناگون جمع‌آوری داده، مزایا و معایبی دارند که هنگام به‌کارگیری آن‌ها، باید به این مزایا و معایب و تأثیر آن‌ها در هدف تحقیق توجه کرد و با رعایت نکات لازم، زمینه‌های افزایش اعتبار تحقیق را فراهم کرد(خاکی، 1384).
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سوال‌ها (گویه ها ) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد (سرمد و همکاران، 1386). هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌داند در پی چیست و چگونه باید متغیر های خود را اندازه گیری کند پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می‌رود. اجرای هم زمان پرسشنامه برای گروه بزرگی از افراد در مقایسه با مصاحبه هم کم هزینه‌تر و هم سریع‌تر است و اجرای آن به مهارت‌های کمتری نیاز دارد (خاکی، 1379).
سوالات پرسشنامه بر اساس تحقیق سیردشموخ و همکاران در سال 2002 طراحی شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل 5 سوال عمومی و 28 سؤال تخصصی در 4 مجموعه سوال است که از مقیاس پنج امتیازی جهت سنجش نظرات پاسخ دهندگان تحقیق استفاده گردید. سهم هر یک از مؤلفه ها و زیر سازه‌های آن به شرح جدول ( 3-1) است.
جدول 3- 3 ) ترکیب سوالات پرسشنامه
ردیف متغیرهای مورد بررسی شماره سؤالات در پرسشنامه منبع سوالات پرسشنامه
1 قابلیت اعتماد کارکنان (بعد شایستگی) 3-1 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
2 قابلیت اعتماد کارکنان (بعد خیرخواهی) 6-4 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
3 قابلیت اعتماد کارکنان (بعد گرایش حل مشکل) 9-7 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
4 قابلیت در سیاست‌ها و عملکردهای مدیریتی(بعد شایستگی) 11-10 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
5 قابلیت در سیاست‌ها و عملکردهای مدیریتی(بعد خیرخواهی) 14-12 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
6 قابلیت در سیاست‌ها و عملکردهای مدیریتی(بعد گرایش حل مشکل) 16-15 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
7 اعتـماد در کارکنان عملیاتی 20-17 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
8 اعتـماد در سیاست‌ها و عملکردهای مدیریت 24-21 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
9 وفــاداری 28-25 Sirdeshmakh et al ,2002
Shainesh,2012
3-7) روایی و پایایی پرسشنامه
تردیدی نیست که هر چه ابزار مورد استفاده در مطالعه توانایی و قابلیت بیشتری را در جمع آوری داده‌ها داشته باشد از ضمانت بالاتری برخوردار بوده و استناد به داده‌های حاصله از آن با قابلیت اتکا بیشتری همراه خواهد بود.از این رو کسب اطمینان از توانایی و صحت ابزار از اهمیت فراوانی برخوردار است. دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن سنجه‌ها، روایی و پایایی است. به طور کلی روایی و پایایی، دقت علمی کاربردی در بررسی پژوهشی را تصدیق و تأیید می‌کند (دانایی فرد و دیگران، 1383، ص311).
3-7-1) روایی
مقصود از روایی این است که ابزار تهیه شده تا چه حدی مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می‌گیرد. به بیان دیگر روایی به ما می‌گوید آیا مفهوم واقعی را اندازه می‌گیریم (سکاران، 1380). موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.