دانلود مقاله عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی و پذیرش بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

بین ریسک و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین سازگاری و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین هزینه مالی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
بین استفاده همگانی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد
مدل های اصلی مورد استفاده :
مدل پذیرش تکنولوژی و کدل انتشار نوآوری میباشد که تعدادی متغیر به آن اضافه شده است. و برای شناخت تاثیر ویژگیهای شخصی استفاده کنندگان تلفن همراه بر این پذیرش ، تعدادی متغیر شخصی نیز به مدل اضافه شده است.
ویژگی های شخصی پذیرش ویژگی های فناوری
در مورد سنجش میزان پذیرش نتایج زیر حاصل شد :
45% پذیرش ضعیف 37 % پذیرش متوسط و فقط 18% پذیرش قوی
در خصوص سنجش ارتباط بین ویژگیهای شخصی و پذیرش همراه بانک نتایج زیر حاصل شد:
1- بین متغیرهای تحصیلات ، درآمد ، تمایل به تغییر ، ریسک پذیری ، تجربه شخصی و توانایی شخصی با پذیریش همراه بانک رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
2- بین جنسیت افراد و تنوع نیاز های بانکی با پذیرش بانکداری همراه رابطه معناداری وجود نداشت.
3- رابطه بین سن و پذیرش همراه بانک علی رغم اینکه معنا دار نبود اما مشخص شد پذیرش در رده سنی 24 سال و کمتر و در رده سنی 40 سال و بالا تر ، کمتر ، و در رده سنی 25- 29 و 30- 34 بیشتر میباشد.
در خصوص سنجش ارتباط بین پذیرش همراه بانک و ویژگیهای فناوری نتایج زیر حاصل شد:
1- ارتباط بین متغیرهای سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتبار و سازگاری با پذیرش همراه بانک رابطه معنادار و مثبت حاکم بود .
2- ارتباط بین ریسک و پذیرش همراه بانک منفی بود . و سهولت استفاده و سودمندی رابطه معنادار و مثبت با پذیرش همراه بانک داشت.
تحقیق دیگری در سال 1390 توسط عباسعلی رستگار و زهره آقا محمدی مبنی بر بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بانک ملت صورت گرفت. در این تحقیق تاثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید ، امنیت ، کیفیت ارتباط اینترنتی ، ادراک از مفید بودن ، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.
آگاهی از خدمات و فواید : میزان اطلاعاتی که مشتری درباره بانکداری الکترونیک و فواید آن دارد که ممکن است در پذیرش بانکداری الکترونیکی تاثیر حیاتی داشته باشند.
امنیت : به معنی محافظت از اطلاعات و سیستم ها در برابر دخالت های غیر مجاز است
اعتماد : به عنوان میزان حس خوشبینی و تمایل به برقراری یک ارتباط مبادله ای تعریف شده است
کیفیت ارتباط اینترنتی : دسترسی به اینترنت یکی از عوامل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک است. ارتباط اینترنتی مناسب استفاده از بانکداری الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
ادراک از مفید بودن : به درجه ای اطلاق میشود که فرد تصور میکند استفاده از یک تکنولوژی خاص به انجام بهتر کار مورد نظر کمک میکند.
سهولت استفاده : ادراکات فرد در مورد مفید بودن به درجه ای اطلاق میشود که شخص معتقد است که یادگیری نحوه استفاده از یک تکنولوژی خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی میباشد.
فرضیه های این تحقیق به شرح زیر میباشد :
1- بین آگاهی از خدمات و فواید بانکداری الکترونیک و ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری دارند.