دانلود مقاله خدمات الکترونیکی و انتظارات مشتریان

دانلود پایان نامه
پیشنهاد میشود بانک صادرات تمرکز بیشتری بر تبلیغات همراه بانک داشته باشد
5-5) ارائه مدل مفهومی
پس از بررسی روابط فرضیه ها و میزان اثرگذاری هر یک ، لازم است این تغییرات را در مدل نشان داده و مدل مفهومی طرح شده در این پژوهش را بر اساس اهمیت فرضیات آزمون شده طراحی کنیم.
نمودار 5-1 مدل ارائه شده در پژوهش را نشان میدهد
با توجه به نتایج حاصل از آزمون میتوان همه روابط این مدل را معنا دار خواند. و بر اساس نتایج فصل چهار بین همه روابط موجود در مدل پیشنهادی همبستگی و تاثیر معنادار وجود دارد.
اما بر اساس آزمون فریدمن و همچنین ضرایب همبستگی عوامل موجود در مدل ، رتبه ها و جایگاه عوامل تغییر می یابد که مدل را به شکل زیر تبدیل مینماید :

همانطور که در نمودار 5-2 مشاهده میکنید عامل شرایط تسهیل کننده برای مشتری با بیشترین میانگین که برابر 3.73 میباشد در بالا و اعتماد با میانگین 2.68 در ردیف دوم و کارایی مورد انتظار مشتری با میانگین 1.70 در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد. همچنین کارایی و اعتماد به عنوان متغیر وابسته تبلیغات به ترتیب با 1.33 و 1.23 دارای اهمیت میباشند.
5-5) بحث و نتیجه گیری
5-5-1) پیشنهادات مبتنی بر نتایج
طبق سوالات پرسشنامه پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بانک صادرات در زمینه فناوری همراه بانک ارائه میشود بدین شرح:
پیشنهاد فرضیه اول (رابطه اعتماد و پذیرش همراه بانک)
1- سیستم همراه بانک حداکثر رضایت مندی و انتظارات مشتریان را برآورده نماید.
2- به کارگیری از سیستم به میزان کافی از سادگی و سهولت برخوردار باشد تا رضایت مشتری را حاصل نماید.
3- از میان برداشتن پیچیدگی ها در انجام عملیات بانکی از طریق این فناوری
4- جلوگیری از هدر رفت زمان از طریق توسعه خدمات بانکی همراه بانک
پیشنهاد فرضیه دوم (رابطه بین شرایط تسهیل کننده و پذیرش همراه بانک)
1- ایجاد امکانات بیشتر در سیستم همراه بانک جهت کاهش و نهایتا حذف پیچیدگی های عملیات بانکی
2- سهولت هرچه بیشتر در به کارگیری ، نصب ، اجرا و انجام عملیات بانکی از طریق همراه بانک
پیشنهاد فرضیه سوم (رابطه بین کارایی و پذیرش همراه بانک)
1- جایگزینی خدمات الکترونیکی از جمله همراه بانک به جای شیوه سنتی از طریق تسهیل و تسریع خدمات بانکی الکترونیکی
2- سرعت پردازش و انجام عملیات بانکی توسط سامانه همراه بانک به گونه ای باشد که حد اکثر رضایت مشتری را در بر گیرد.
3- بررسی مشکلات موجود در سیستم و اقدام جهت رفع آنها
پیشنهاد فرضیه چهارم (رابطه بین اعتماد و تبلیغات)
1- توسعه تبلیغات همراه بانک : بر اساس پاسخ های جمع آوری شده حدود 55.8 درصد از پاسخ دهندگان عملکرد بانک را در زمینه تبلیغات ضعیف دانسته اند . (جدول 5-1)