دانلود مقاله تئوری یکپارچه پذیرش و فرآیند تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

درک مشتری از این که استفاده از سیستم به چه میزان به افزایش کارایی وی کمک میکند.
1-5-8 )تلاش مورد انتظار:
مشتری در هنگام استفاده از سیستم، انتظار دارد که تا چه حد این سیستم به راحتی قابل استفاده و به کارگیری باشد.
1-5-9 )اعتماد:
باور این که فروشندگان بر اساس انتظارات فرد رفتار کرده و از رفتار فرصت طلبانه اجتناب میکنند.
1-5-10) تبلیغات :
تبلیغات شکلی از ارتباطات غیرشخصی با استفاده از رسانههای مختلف است که برای معرفی محصول یا خدمتی خاص به مشتریان جهت ایجاد انگیزه در آنها برای خرید یا استفاده از آن محصول یا خدمت، به کار میرود.
1-5-11 )شرایط تسهیل کننده :
میزانی که یک فرد باور میکند زیرساختها و منابع مالی، سازمانی و فنی برای استفاده از سیستم موجود است.(محمدی و کارخانه، 1391)
1-6 )مدل تحقیق:
از این مدل برای بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در سیستم بانکی کشور استفاده خواهد شد.
1-7) فرضیات یا سوالات تحقیق:
در این تحقیق مدلی ارائه شده است برای پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان که در آن از دو مدل تناسب وظیفه- فناوری و تئوری یکپارچه پذیرش به عنوان مبنا استفاده شده است.
اما با توجه به نتایج تحقیق در پاسخ به سوال ابتدایی مبنی بر اینکه: “دلیل اینکه بانکداری همراه با وجود مزایای فراوان آن مورد استقبال قرار نگرفته اند چیست؟” نقش تبلیغات را مورد بررسی قرار داده و با بررسی مدل پیشنهادی ،و با بیان عوامل موثر بر پذیرش مدل پیشنهادی فرضیات مطروحه زیر را مورد بررسی قرار خواهیم دادیم.
فرضیه1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار است.
فرضیه2 : اعتماد نقش موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد
فرضیه 3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار است
فرضیه 4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار است.
فرضیه 5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار است.
1-8 )روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف ، جزو پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از لحاظ نحوه گرد آوری داده ها با توجه به اینکه اجرای این تحقیق برای شناخت هرچه بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری است و برای بررسی توزیع و ویژگی های یک جامعه آماری به کار میرود از نوع توصیفی-پیمایشی محسوب میشود .
1-9 )جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیای مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک هستند. (حافظ نیا،1387 )
جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان شعب بانک صادرات واقع در منطقه یازده شهر تهران میباشد که به هر نحوی خدمات بانکی خود را از طریق تلفن همراه انجام میدهند.
1-10 )نمونه آماری و روش نمونه گیری