دانلود مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده و پذیرش فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت 63
نمودار 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات 64
نمودار 4-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 65
چکیده:
پیشرفت فناوریها و ابزارهای بیسیم در سالهای اخیر فرصت جدیدی برای ارائه ی خدمات نوین بانکی، تحت عنوان بانکداری همراه به وجود آورده است. با استفاده از بانکداری همراه، مشتریان میتوانند در هر مکان و زمانی، سریع و راحت از خدمات بانکی بهره مند شوند. امروزه خدمات بانکداری همراه توسط بسیاری از بانکهای جهان ارائه می شود . در ایران نیز این خدمات توسط تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و دولتی ارائه می گردد.
از آن جایی که ضریب نفوذ استفاده از ابزارهای همراه بیشتر از فناوریهای دیگر است، بانکداری همراه در صورت مقبول واقع شدن از سوی مشتریان میتواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها برای بانکها و مشتریان داشته باشد.
تحقیقات در سطح جهان نشان داده است با وجود مزایای فراوانی که این شیوه ی بانکداری برای مشتریان و همچنین بانکها فراهم میکند، از مقبولیت کافی در بین مشتریان برخوردار نیست و چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان میتواند در حل این مسئله مفید واقع شود. تاکنون تحقیقات متعددی در سطح جهان و کشور ایران در این زمینه انجام گرفته است اما هیچکدام از این تحقیقات به بررسی نقش تبلیغات در پذیرش این فناوری نپرداخته اند. از این رو در این تحقیق مدل جدیدی برای پذیرش بانکداری همراه با درنظر گرفتن نقش تبلیغات، ارائه شده است.(محمدی و کارخانه.1391)
فصل اول
1-1 )مقدمه
پیشرفت فناوریها و ابزارهای بیسیم در سالهای اخیر فرصت جدیدی برای ارائه ی خدمات نوین بانکی، تحت عنوان بانکداری همراه به وجود آورده است. با استفاده از بانکداری همراه، مشتریان میتوانند در هر مکان و زمانی، سریع و راحت از خدمات بانکی بهره مند شوند. امروزه خدمات بانکداری همراه توسط بسیاری از بانکهای جهان ارائه می شود . در ایران نیز این خدمات توسط تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و دولتی ارائه می گردد.
از آن جایی که ضریب نفوذ استفاده از ابزارهای همراه بیشتر از فناوریهای دیگر است، بانکداری همراه در صورت مقبول واقع شدن از سوی مشتریان میتواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها برای بانکها و مشتریان داشته باشد.
تحقیقات در سطح جهان نشان داده است با وجود مزایای فراوانی که این شیوه ی بانکداری برای مشتریان و همچنین بانکها فراهم میکند، از مقبولیت کافی در بین مشتریان برخوردار نیست و چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان میتواند در حل این مسئله مفید واقع شود. تاکنون تحقیقات متعددی در سطح جهان و کشور ایران در این زمینه انجام گرفته است اما هیچکدام از این تحقیقات به بررسی نقش تبلیغات در پذیرش این فناوری نپرداخته اند. از این رو در این تحقیق مدل جدیدی برای پذیرش بانکداری همراه با درنظر گرفتن نقش تبلیغات، ارائه شده است.(محمدی و کارخانه.1391)
1-2) سابقه موضوع:
تحقیقات انجام شده در زمینه ی بانکداری الکترونیکی بیشتر بر بانکداری اینترنتی تمرکز داشتهاند و تحقیقات انجام شده در زمینه ی بانکداری همراه محدود است .(Yu, 2012)
براون و دیگران ( 2003 ) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در آفریقای جنوبی پرداختند. آنها از تئوری انتشار نوآوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده ی تجزیه شده، بدین منظور استفاده نمودند. طبق نتایج تحقیق آنها، عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه عبارتند از: مزیت نسبی، قابل آزمایش بودن، تعداد خدمات بانکی و ریسک. پذیرش بانکداری آنلاین و همراه در چین، در سال 2005 بود. طبق Li و Laforet موضوع تحقیق نتایج به دست آمده، امنیت مهمترین عامل برای ایجاد انگیزه در مشتریان برای پذیرش بانکداری آنلاین است و همچنین موانع اصلی پذیرش ریسک درک شده، مهارتهای فنی و کامپیوتری و فرهنگ سنتی استفاده از پول نقد در چین است. طبق نتایج این تحقیق مهمترین مانع در پذیرش بانکداری همراه نداشتن آگاهی از بانکداری همراه و مزایای آن است. Lin و Luarn در سال 2005 به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در تایوان پرداختند. آنها بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری یک مدل پذیرش بانکداری همراه ارائه دادند که در آن یک عنصر مبتنی بر اعتماد (اعتبار درک شده) و دو عامل درک کنترل رفتاری (توانایی شخصی درک شده و هزینه ی مالی درک شده) به سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده اضافه شدند. برای ساده کردن، عناصر نگرش نسبت به استفاده و استفاده عملی از مدل تم حذف شدند. اعتبار درک شده با اعتماد و ریسک مرتبط است ولی با آنها تفاوت دارد. این عنصر به این که چقدر یک شخص معتقد است که استفاده از بانکداری همراه تهدید امنیتی و حریم خصوصی ندارد، مرتبط است. Kim و دیگران در سال 2009 به بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه نسبت به بانکداری همراه و قصد استفاده از آن پرداختند. نتایج این تحقیق تاثیر مهم اعتماد اولیه بر پذیرش بانکداری همراه را تایید کرد. در این تحقیق عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه عبارتند از:
مزیت نسبی بانکداری همراه نسبت به سایر کانالهای بانکداری، گرایش شخصی به اعتماد نسبت به فناوری جدید و شرکای تجاری جدید، تضمین ساختاری درک شده و شهرت شرکت ارائه دهنده ی بانکداری همراه. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق سه متغیر مزیت نسبی، گرایش شخصی و تضمین ساختاری بر ایجاد اعتماد اولیه موثرند. تاثیر عامل شهرت بر اعتماد اولیه طبق نتایج مورد تایید قرار نگرفت. نهایتا تنها عامل موثر بر قصد استفاده از بانکداری همراه در این تحقیق، مزیت نسبی و اعتماد اولیه شناخته شد.
گو و دیگران در سال 2009 به بررسی عوامل موثر بر قصد کاربران برای استفاده از بانکداری همراه در کره پرداختند. مدل این تحقیق بر اساس مدل پذیرش فناوری و مدل پذیرش فناوری مبتنی بر اعتماد بود. در این مدل عناصر تاثیر اجتماعی، کیفیت سیستم، توانایی شخصی، شرایط تسهیل کننده، آشنایی با بانک، نرمال موقیعیتی، تضمین ساختاری، اعتماد مبتنی بر محاسبات به مدل تم اضافه شده و برخی عناصر تم (نگرش نسبت به استفاده و استفاده ی عملی)حذف شدند. نتایج این تحقیق نشان داد آشنایی با بانک و سهولت استفاده ی درک شده تاثیر چندانی بر اعتماد ندارند. در سنگاپور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه و نقش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده موضوع تحقیق Rios و Riquelme در سال 2010 بود. آنها از مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری انتشار نوآوری بدین منظور استفاده نمودند. طبق نتایج این تحقیق، سودمندی، هنجارهای ذهنی و ریسک بر قصد پذیرش خدمات بانکداری همراه تاثیر بسزایی دارند. همچنین سهولت استفاده برای زنان تاثیر بیشتری نسبت به مردان دارد، در حالی که مزایای نسبی در مردان تاثیر بیشتری بر سودمندی درک شده توسط آنها دارد. هنجارهای ذهنی نیز برای زنان از تاثیر و اهمیت بیشتری برخوردار است.
(محمدی و کارخانه 1391)
Zhou و دیگران در سال 2010 ، تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری را با مدل تناسب وظیفه – فناوری به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربران چینی ترکیب نمودند. عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در تحقیق آنها عبارتند از: کارایی مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده و تناسب وظیفه با فناوری. در کشور آمریکا. Lou و دیگران در سال 2010 ، تاثیر ریسک چند جانبه و اعتماد چند بعدی بر پذیرش بانکداری همراه را مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق عواملی که بر قصد استفاده از بانکداری همراه تاثیر مستقیم دارند عبارتند از:
کارایی مورد انتظار، باور اعتماد و ریسک درک شده. نتایج این تحقیق نشان داد که ریسک درک شده (ریسک عملکرد، مالی، زمانی، روانشناسی، اجتماعی، فیزیکی، حریم خصوصی، کلی) یکی از عوامل برجسته موثر بر پذیرش این فناوری است.
Koenig-Lewis و دیگران در آلمان در سال 2010 به بررسی پذیرش خدمات بانکداری همراه توسط مشتریان جوان با استفاده از مدل پذیرش فناوری و تئوری انتشار نوآوری پرداختند. آنها مدل پذیرش فناوری را با اضافه نمودن عوامل سازگاری، اعتماد، اعتبار، ریسک درک شده و هزینه توسعه دادند. نتایج نشان داد سازگاری، سودمندی و ریسک عوامل مهمی برای پذیرش خدمات بانکداری همراه بوده و اعتماد و اعتبار در کاهش ریسک درک شده بسیار موثرند. Lin در سال 2011 به بررسی تاثیر ویژگیهای نوآوری و اعتماد مبتنی بر دانش بر پذیرش بانکداری همراه در کشور تایوان پرداخته است. این تحقیق مدلی با استفاده از تئوری انتشار نوآوری و اعتماد مبتنی بر دانش برای بررسی تاثیر ویژگیهای نوآوری (مزیت نسبی درک شده، سهولت استفاده و سازگاری) و اعتماد مبتنی بر دانش )توانایی، خیرخواهی و درستی( بر نگرش و قصد رفتاری درباره ی پذیرش بانکداری همراه ارائه داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مزیت نسبی درک شده، سهولت استفاده، سازگاری، توانایی و درستی تاثیر بسزایی بر نگرش دارند که در نتیجه منجر به قصد رفتاری پذیرش بانکداری همراه
می شوند. یکی دیگر از نتایج این تحقیق این است که قدرت عوامل موثر بر نگرش نسبت به بانکداری همراه بین کاربران فعلی و کاربران بالقوه متفاوت است. طبق نتایج به دست آمده، سهولت استفاده برای کاربران فعلی و توانایی درک شده برای کاربران بالقوه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پذیرش بانکداری همراه در برزیل موضوع تحقیق Puschel و دیگران در سال 2010 بود. آنها از تئوری انتشار نوآوری و تجزیه شدهی تئوری رفتار برنامه ریزی شده بدین منظور استفاده نمودند. طبق نتایج، مزیایای نسبی، قابل مشاهده بودن، سازگاری و سهولت استفاده بر نگرش نسبت به بانکداری همراه موثرند و نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده بر قصد استفاده از بانکداری همراه تاثیرگذارند. Cheah و دیگران در سال 2011 به بررسی عوامل موثر بر قصد پذیرش بانکداری همراه در مالزی پرداختند. آنها بدین منظور مدل پذیرش فناوری را توسعه دادند. عوامل موثر بر تصمیم به استفاده از بانکداری همراه در مدل این تحقیق عبارتند از: سودمندی درک شده، سهولت استفادهی درک شده، مزایای نسبی، ریسک
درک شده، نوآوری فردی درک شده و هنجارهای ذهنی. ازاین میان تاثیر هنجارهای ذهنی بر تصمیم به استفاده از بانکداری همراه تایید نشد. نوآوری فردی درک شده بیان کننده ی زمان پذیرش فناوری اطلاعات توسط فرد میباشد و به این که عکس العمل فرد در مقابل فناوریهای جدید چگونه است و او این فناوریها را زود و یا دیر میپذیرد اشاره میکند.