دانلود مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه
باید بانک ها برای شناسایی مشتریان و اشخاصی که به نمایندگی از آنها عمل می شود، خط مشی هایی را وضع و اعمال نمایند 1- برای تایید هویت مشتریان، بهترین مستندات آنهایی هستند که جعل و تهیه غیرقانونی آنها بسیار مشکل باشد . لازم است در مورد مشتریان غیر مق یم، دقت خاصی را مبذول داشت و در هیچ موردی نباید بان ک رویه های شناسایی مشتری را فقط به این دلیل که مشتری جدید قادر به معرفی خود جهت مصاحبه نیست، رها نماید. باید بان ک این سوال را همواره از خود بپرسد که چرا مشتری تصمیم گرفته است در قلمرو یک حکومت خارجی، اقدام به افتتاح حساب نماید.
به طور طبیعی فرآیند شناسایی مشتری از ابتدای برقراری رابطه با آنها شروع می شود. برای اطمینان از این که سوابق به روزآوری شده و مرتبط هستند لازم است
2- بانک ها خود را متعهد بدانند که سوابق موجود را به طور منظم مورد بازبینی قرار دهند زمان مناسب برای انجام این گونه بازبینی ها مواقعی است که نقل و انتقال مهمی انجام شده یا استانداردهای موجود در زمینه مستندسازی سوابق مشتریان، تغییر قابل ملاحظه ای نموده و یا هنگامی که تغییر مهمی در نحوه عملکرد یک حساب پدید آمده باشد. با وجود این، هر زما ن که بانک آگاه شود فاقد اطلاعات کافی درخصوص یکی از مشتریان خود می باشد لازم است برای اطمینان از کسب اطلاعات ذیربط، اقدامات لازم را با سرعت هرچه تمامتر به عمل آورد.
بانک هایی که به ارائه خدمات بانکی خصوصی اشتغال دارند به طور خاصی در معرض ریسک شهرت قرار داشته و بنابراین می بایست برای انجام چنین عملیاتی، از روش های پیشرفته شناسایی مشتری استفاده نمایند . ممکن است حساب های بانکی خصوصی که ماهیت آنها مستلزم رعایت ابعاد وسیعی از جوانب رازداری است به نام یک فرد، یک موسسه تجاری، یک تراست ، یک موسسه واسطه یا یک شرکت سرمایه گذاری شخصی افتتاح شوند .
چنانچه بانک با جدیت از رویه های ایجاد شده شناسایی مشتری پیروی ننماید ممکن است هریک از این موارد، به ایجاد ریسک شهرت برای بانک بیانجامند . لازم است کلیه مشتریان و حساب های جدید، حداقل به وسیله یک نفر که از جایگاه مناسبی نیز برخوردار است، تایید شوند . این فرد نباید مدیر روابط بانکی خصوصی باشد . چنانچه برای حفظ اسرار محرمانه مشتریان خدمات خصوصی بانکی و حرف ه آنها، تدابیر ویژه حفاظتی در درون بانک اندیشیده شده باشد
باز هم بانک ها باید مطمئن شوند که درخصوص این مشتریان و حرفه آنها، می توان حداقلی از نظارت و بررسی های دقیق را (مشابه سایر مشتریان ) به کار برد . به عنوان مثال برای بررسی آنها توسط حسابرسان و کارکنان بخش تطبیق، نباید هیچ مانعی
وجود داشته باشد. بانک ها باید با وضع استانداردهایی روشن ، مشخص نمایند که در مورد هویت مشتریان و مبادلا ت فردی آنها، به حفظ چه سوابقی نیاز دارند و نیز مدت نگهداری از سوابق مذکور چقدر باید باشد . انجام چنین عملی ضروری است تا بدین وسیله بانک بتواند بر روابط خود با مشتریان نظارت نموده، از زمینه شغلی آنها آگاه ی یابد . نیز در صورت ضرورت و به هنگام طرح دعاوی و یا انجام اقدامات قضایی یا تحقیقات مالی؛ شواهدی را فراهم آورد که ممکن است به تعقیب کیفری ١ بیانجامند . به عنوان نقطه شروع در فرآیند شناسایی هویت مشتری و در ادامه این فرآیند، لازم است بانک ها نسبت به اخذ اوراق شناسایی هویت مشتریان و نگهداری رونوشت از آنها حداقل به مدت ۵ سال پس از بسته شدن حساب اقدام نمایند . همچنین آنها می بایست سوابق کلیه مبادلات مالی را حداقل به مدت ۵ سال پس از انجام مبادله حفظ نمایند.(ارجمندنژاد، 1384)
2-2-9) الزامات کلی برای شناسایی هویت مشتریان
باید بانک ها کلیه اطلاعات ضروری را بدست آورند تا بدین وسیله بتوانند با اطمینان کامل، هویت هر مشتری جدید و قصد و نیت اصلی وی از برقراری روابط تجاری را احراز نمایند . نوع و مقدار این اطلاعات، بستگی به نوع متقاضی (شخصی، شرکتی وغیره) و اندازه مورد انتظار از آن حساب دارد . در هر کشور، ناظران بانکی تشویق می شوند تا در خصوص تدوین رویه های شناسایی مشتریان، رهنمودهایی را برای بانک ها فراهم آورند . این کارگروه بر آن است تا عوامل ضروری مربوط به الزامات شناسایی مشتریان را بسط و توسعه دهد.
پس از افتتاح یک حساب، چنانچه درخصوص تایید هویت صاحب آن، مشکلاتی بروز نماید که نتوان آنها را برطرف نمود لازم است بانک نسبت به بستن حساب مزبور و بازگرداندن وجوه حساب به مبدا اولیه آن، اقدام نماید
هرچند انتقال وجوه از حساب مفتوح مشتری در بانک دیگری که از استاندارد مشابهی در زمینه شناسایی مشتری پیروی می کند، می تواند اطمینان بخش باشد لیکن بانک ها باید این احتمال را بدهند که ممکن است مدیربخش حساب ها (تجهیز منابع ) در بانک پیشین به دلیل نگرانی از فعالی ت های مشکوک حساب مزبور درخواست بستن آن را مطرح نموده باشد . بالطبع مشتریان از این حق برخوردارند که فعالی ت های کاری خود را از بانکی به بانک دی گر منتقل نمایند . اما اگر یک بانک دلایلی دارد که نشان می دهد درخواست مشتری برای دریافت تسهیلات بانکی از سوی بانک دیگر رد شده است، باید در مورد آن مشتری، از رویه های پیشرفته شناسایی مشتریان استفاده کند.(ارجمند نژاد،1384)
2-2-10) مدل های پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات
1 – تئوری عمل استدلالی : این تئوری در سال 1967 توسط فیشبن ارائه شد و در سال 1973 توسط وی و آجزن توسعه یافت . این تئوری توسط پژوهشگران روان شناسی اجتماعی ارائه گردید و از بنیادی ترین و نافذترین تئوریهای رفتار انسانی است و برای پیش بینی سطح وسیعی از رفتارها به کار رفته است. این تئوری اثبات میکند که رفتار هر فرد ناشی از نیات رفتاری وی است ، در حالی که نیات ، تابعی از نگرش افراد و هنجارهای درونی است که رفتار ، آن را احاطه کرده است. (فیشبن ، آجزن، 1975)
2 – تئوری رفتار پیش بینی شده
این تئوری در سال 1991 توسط آجزن ارائه شد که با اضافه کردن متغیر کنترل رفتاری در ک شده به تئوری استدلالی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده را توسعه داد. کنترل رفتاری درک شده عبارتست از درک فرد از سختی یا آسانی انجام یک رفتار .
این تئوری در آزمون های آجزن و سایر پژوهشگران برای درک پیش بینی پذیرش و استفاده افراد از بسیاری فناوری ها موفق بوده. (1991 آجزن)

مطلب مرتبط :   آبیاری، برداران، کشاورزی،، ترویج

3 – نظریه انتشار نو آوری
این تئوری در سال 1983 توسط راجرز ارائه گردید . این تئوری اولین مدلی بود که در مورد مسائل مرتبط با به کارگیری یک فناوری بحث میکرد. راجرز عناصر کلیدی که پذیرش فناوری به وسیله کاربر را تعیین میکند به صورت زیر بیان میدارد :
مزیت نسبی – سازگاری – پیچیدگی – اختیار – وضوح
بعد از این نظریه ، نظریه های زیادی برای تکمیل آن به وجود آمدند، از جمله نظریه مور و بن باست در سال 1991 (1983 راجرز)
4 – مدل پذیرش تکنولوژی
یکی از نافذ ترین تئوری ها در مورد رفتار افراد اقبال تکنولوژی است که در سال 1989 توسط دیویس و ریچارد بگازی ارائه گردید. این تئوری متاثر از تئوری عمل استدلالی قرار داشته و قویا از فرضیات آن بهره برده است ، این تئوری بیان میدارد که چگونه نیت یک فرد برای انجام یک عمل شکل میگیرد و تاثیر یک متغیر خارجی بر اعتقادات ، گرایش ها ، و مقاصددرون افراد را بررسی میکند. این مدل ما را در شناخت آنچه که منجر میگردد یک سیستم مقبولیت یابد کمک میکند. مخصوصا در عرصه بانکداری الکترونیک که به علت وجود سطح رقابت بسیار بالا معمولا مشتریان در معرض انتخاب های متعدد بوده و به ندرت ناگزیر به استفاده از یک فناوری خاص هستند.
دیویس و همکارانش دو عامل اساسی را که در شکل گیری نگرش افراد به استفاده از یک تکنولوژی و در نتیجه استعمال واقعی آن تعیین کننده است را به این صورت معرفی میکند :
سهولت به کارگیری درک شده : میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص ، نیاز به تلاش زیادی جهت یادگیری ندارد