دانلود مقاله بانکداری همراه و آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه بعنوان یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، می باشد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود )حافظ نیا،( 1387. در تهیه پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است.
همچنین جهت روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه بانکداری همراه از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده میشود. بنابراین با مطالعه کتابها ، تحقیقات و مقالات دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در اینترنت ، اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق گرد آوری شده است.
3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند، عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم ترین موارد ذکر شده در این ویژگی ها، روایی و پایای است.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد . پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا،( 1387
رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. پس برای اینکه آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
برای تعیین روایی پرسشنامه نظرات چند تن از خبرگان را کسب نمودیم. همچنین از نظر کارشناسان بانکی نیز در این زمینه استفاده شده است که روایی این پرسشنامه را تایید می کنند.
برای پایایی پرسشنامه تعداد ده پرسشنامه را بین پاسخ دهندگان توزیع نمودیم و بر اساس پاسخی که دادند و با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را سنجیدیم که نتایج نیز ذیلا آورده شده است.
j: تعداد زیر مجموعه سوالهاست
: واریانس زیر آزمون j ام
: واریانس کل آزمون
میزان پایایی سوالات پرسشنامه که با استفاده از نرم افزار محاسبه شد به شرح زیر میباشد:
جدول 3-1 آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
q1
83.5755
87.206
.339
.844
q2
83.6927