دانلود مقاله استفاده از فناوری و بانکداری همراه

دانلود پایان نامه

5-4 )یافته های حاصل از سوالات پژوهش
رابطه اول : اعتماد مشتریان از همراه بانک بر پذیرش این فناوری اثر گذار است.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی این فرضیه نشان داد با توجه به sig که میزان α < 0.05 به دست آمد نشان از وجود همبستگی بین اعتماد و پذیرش همراه بانک دارد. همچنین ضریب همبستگی جزئی این فرضیه 0.501 و ضریب همبستگی چندگانه آن 0.578 حاصل شد که شدت رابطه دو عامل را نشان میدهد.
ضریب تعیین این فرضیه 0.332 حاصل شد که نشان از اثرگذاری اعتماد بر پذیرش همراه بانک است.
نتیجه آزمون F کمتر از خطای 0.05 به دست آمد که معناداری تغییرات را نشان میدهد. و در نهایت در ازمون فرید من عامل اعتماد با میانگین 2.68 رتبه دوم را به دست آورد.
در تحقیقی که در سال 1391 انجام شد توسط کارخانه و محمدی ، به بررسی اعتماد و اثر آن بر پذیرش بانکداری همراه پرداختند. که آنها وجود رابطه معنادار بین این دو عامل را نتیجه گیری نمودند.
همچنین kim و دیگران در سال 2009 به بررسی عوامل موثر بر بانکداری همراه با تاکید بر اعتماد پرداختند که وجود رابطه معنادار بین اعتماد و پذیرش همراه بانک را نتیجه گیری نمودند.
Lou در سال 2010 رابطه اعتماد و پذیرش همراه بانک را میسنجد و بیان میدارد که بین این دو متغیر رابطه معنادار و مثبت حاکم است.
Koenig-Lewis در سال 2010 اثر اعتماد را بر پذیرش همراه بانک در بین مشتریان جوان میسنجد که نتیجه میگیرد که اعتماد اثر بسیار زیادی بر پذیرش همراه بانک دارد.
رابطه دوم : بین شرایط تسهیل کننده برای مشتری و پذیرش همراه بانک از سوی مشتری رابطه وجود دارد
آزمون همبستگی این فرضیه نشان داد با توجه به sig که میزان α < 0.05 را کسب نمود ، فرض صفر را رد کرد که نشان از وجود همبستگی بین اعتماد و پذیرش همراه بانک دارد. همچنین ضریب همبستگی جزئی این فرضیه 0.593 و ضریب همبستگی چندگانه آن 0.605 حاصل شد که بیانگر شدت رابطه این دو عامل میباشد.
همچنین ضریب تعیین این فرضیه 0.365 به دست آمد که نشان از اثرگذاری عامل شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش همراه بانک است.
نتیجه آزمون F کمتر از خطای 0.05 به دست آمد که تغییرات متغیر وابسته را معنادار میداند. و در نهایت در ازمون فرید من عامل شرایط تسهیل کننده با میانگین 3.73 مهمترین عامل در پذیرش همراه بانک معرفی شد.
احمد زاده در سال 88 به بررسی عوامل موثر بر بانکداری همراه پرداخته که اثر سهولت درک شده را برای مشتری بر پذیرش بررسی نموده که بین آنها رابطه معنادار و مثبت حاکم بود.
Zhou در سال 2010 به بررسی عوامل موثر بر پذیرش همراه بانک میپردازد که شرایط تسهیل کننده را یکی از عوامل مهم وتاثیر گذار مینامد.
Yu در سال 2012 به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در کشور تایوان پرداخته است. او از تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری بدین منظور استفاده نموده است. که شرایط تسهیل کننده برای مشتری از جمله عواملی بود که اثر آن بر پذیرش همراه بانک تایید شد.
رابطه سوم : بین کارایی مورد انتظار مشتری و پذیرش همراه بانک از سوی مشتری رابطه وجود دارد.
آزمون همبستگی این فرضیه نشان داد با توجه به sig که میزان کمتر از خطای 0.05 را به دست آورد ، فرض صفر را رد کرد که نشان از وجود همبستگی بین کارایی مورد انتظار مشتری و پذیرش همراه بانک دارد. همچنین ضریب همبستگی جزئی این فرضیه 0.495 و ضریب همبستگی چندگانه آن 0.573 حاصل شد که بیانگر شدت رابطه این دو عامل میباشد.
همچنین ضریب تعیین این فرضیه 0.326 به دست آمد که نشان از اثرگذاری عامل کارایی مورد انتظار مشتری بر پذیرش همراه بانک است.
نتیجه آزمون F کمتر از خطای 0.05 به دست آمد که تغییرات متغیر وابسته را معنادار میداند. و در نهایت در ازمون فرید من عامل کارایی مورد انتظار مشتری با میانگین 1.70 در رده سوم اهمیت پس از شرایط تسهیل کننده و اعتماد قرار گرفت.
در سال 1391 در تحقیق کارخانه و محمدی اثر کارایی مورد انتظار بر پذیرش همراه بانک بررسی شد که بیان داشت رابطه معناداری بین کارایی و پذیرش همراه بانک وجود دارد.
Zhou در سال 2010 اثر کارایی مورد انتظار را بر روی پذیرش همراه بانک بررسی نمود و بیان داشت که بین این دو رابطه معنادار وجود دارد.
Lou نیز در سال 2010 به بررسی کارایی موردانتظار مشتری پرداخت که نشان داد بین کارایی و قصد استفاده از همراه بانک رابطه معنا دار وجود دارد.
Yu در سال 2012 کارایی مورد انتظار و اثر آن بر پذیرش همراه بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به وجود رابطه معنادار بین آن دو پی برد.
رابطه چهارم: بین تبلیغات همراه بانک و اعتماد مشتریان رابطه وجود دارد.