دادگاه، معنوی، خوانده، خواهان

دانلود پایان نامه

همبستر شدیم و به من تجاوز کرد. خوانده منکر شده است. خواهان ده فقره نامه عاشقانه آقای غ را که به او نوشته بود ارائه داده است که خوانده منکر آن بود. اداره تشخیص هویت مشابهاتی با خط خوانده در آن‌ها دیده است. دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین، ادعای خواهان را تا مبلغ پنج میلیون ریال ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت آن داده است.
محکوم علیه در مدت قانونی تقاضای تجدیدنظر نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به شعبه 21 ارجاع گردید. لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می‌شود و در نهایت هیأت شعبه طی دادنامه شماره 21/21 مورخ 15/1/74 چنین رأی می‌دهد: ایرادات و اعتراضات تجدیدنظر خواه عمدتاً در ماهیت دعوا و خدشه نسبت به استنباط قضایی دادگاه ست لذا با توجه به خواسته خواهان که ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عمل خوانده بود (نه مطالبه مهرالمثل) و نیزمستندات و مبانی دادنامه تجدیدنظر خواسته و ماده 9 قانون مسئولیت مدنی و عدم ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال مؤثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی مشاهده نمی‌شود، در نتیجه دادنامه معترض عنه ابرام می‌شود.(بازگیر، 1381 صص 351 و 352)
در این پرونده که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور نیز ارسال شده، مشاهده شدکه خواسته خواهان جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از عمل خوانده بود که دادگاه پس از رسیدگی، دعوای خواهان را تا مبلغ پنج میلیون ریال ثابت تشخیص داده است.
6- در پرونده کلاسه 872/72 که در شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب خواسته خواهان الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی بود و دادگاه پس از بررسی با صدور دادنامه شماره 1373228/4/21 ورود خسارت معنوی را تأیید به پرداخت مبلغی پول برای جبران این خسارت رأی داد. در این پرونده خواهان در مورخه 2/10/1372 دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خواندگان تقدیم به دادگاه و تقاضای رسیدگی می‌نماید که پس از ارجاع امر به این شعبه و جری تشریفات قانونی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان تعیین وقت رسیدگی بالاخره در جلسه مورخ 21/4/1373 شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب پس از رسیدگی‌های لازم ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید: (نورمحمد، 1378، ص 119)
«در خصوص دعوای ایمان (خواهان) به طرفیت رضا و فریبا (خواندگان) و به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان نظر به اینکه خواندگان به حکایت پرونده کیفری 74/72 مورد استناد 18/72 اجرای احکام به اتهام عمل نامشروع غیر از زنا، رضا فرزند موسی به 74 ضربه شلاق و سه ماه اقامت اجباری در شهرستان بندرعباس و فریبا فرزند علی به تحمل 41 ضربه شلاق محکوم شده‌اند و حکم صادره قطعیت یافته و به مرحله اجراء در آمده است و نظر به اینکه آقایان هیئت کارشناسان حسب نظریه مورخه 14/2/1373 که مرکب از آقایان:
غلامرضا پزشک قانونی سراب و غفور لیسانسیه روان شناسی و میکائیل لیسانسیه جامعه شناسی پس از ملاحظه و مطالعه محتویات پرونده و مشاهده وضعیت ظاهری و جسمی و روانی طرفین دعوی پس از مشاوره با یکدیگر کل خسارات وارده به خواهان (ایمان) را از حیث مادی و معنوی علی الخصوص توجهاً به هتک حیثیت و شئونات اجتماعی و فرهنگی ایشان به مبلغ پنج میلیون ریال معادل نیم میلیون تومان تعیین و برآورد کرده‌اند.لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق ونظریه آقایان کارشناسان، خواندگان را به پرداخت مبلغ نیم میلیون تومان از حیث ضرر و زیان مادی و معنوی وارده از طرف خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوی محکوم می‌نماید.»
7- بدواً در تاریخ 21/6/1338 وکلای خواهان بطرفیت شرکت خوانده بخواسته هفت میلیون و نیم ریال بابت خسارت مادی و معنوی دادخواست به دادگاههای شهرستان تهران تقدیم وبه استناد:
1- شکوائیه وکیل شرکت خوانده
2 – آگهی‌های منتشره دراطلاعات و کیهان و پست تهران حاکی از اعلام کلاهبرداری خواهان
3- نامه نخست وزیری
4- مشروحه روزنامه پست تهران
5- نامه دیگر نخست وزیری
6- مشروحه شرکت خوانده به وزیر دارائی
7 – نامه وزارت دارائی به وزارت دادگستری
8 – نامه وزارت بازرگانی به وزارت دادگستری
9 – نامه وکیل شرکت خوانده به دادستان کل
10- صورت مجلس تحقیقات بازپرسی و صدور قرار وجه الضمان به مبلغ 10 میلیون ریال علیه خواهان
11- دادخواست وکیل شرکت به دادگاه کیفری دائر به مطالبه ده هزار دلار بابت خسارت نقدی
12- دادنامه صادره از شعبه چهارم استان مرکز دائر به برائت خواهان از جرم منتسب
13- ترجمه وکالتنامه دکترکارل هرمان زیبل نماینده شرکت خوانده
14- برگ وکالتنامه که نماینده سابق به منظور تعقیب پرونده کیفری به بازپرسی داده
15- برگ وکالتنامه نماینده جدید شرکت خوانده بنام دکتر هلموت گشوند
16 – محتویات پرونده کیفری شعبه 4 استان
17 – وکالتنامه به تفویض خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده بدین توضیح که:
در سال 1332 موکل با دو نفر دیگر شرکتی به نامه ایمپکسپورت با مسئولیت محدود تأسیس و خود مدیریت آنرا عهده دار بوده و به یکی از شرکاء برای اداره امور شرکت وکالت داده و شرکت به شرکت اشتال اوینسون در آلمان سفارش خرید تیرآهن و غیر داده و در ظرف دو سال متجاوز از نهصد فقره معامله تیرآهن با شرکت مزبور انجام شده که اموال خریداری شده پس از حمل به ایران برای قیمت، برات نود روزه از تاریخ دیدار برای شرکت موکل می‌فرستادند شرکت هم قبولی می‌نوشت چون به علت رکود بازار جنس فروش نمی‌رفت با توافق شرکت خوانده دو سه دفعه مقادیری از بروات تمدید و تجدید گردید و با اینکه قرار بود 103 فقره برات قبولی نوشته شود و تجدید گردد، شرکت خوانده مبادرت به طرح شکایت جزائی در دادسرای تهران کرد و موکل را که از تجار محترم است خائن و دزد و کلاهبردار معرفی نمود و مراتب را در جراید اعلام داشت و موکل تحت تعقیب قرار گرفت و منتهی به صدور قرار مجرمیت موکل شد و کیفرخواست تنظیم و به دادگاه رفت و ضمناً به طرح دعوای حقوقی نیز اقدام و دادخواستی به مبلغ ده هزار دلار هم به عنوان شاکی خصوصی تقدیم داشت که مالاً شکایت جزائی در شعبه4 استیناف منتهی به صدور حکم برائت گردید. چون در نتیجه شکایت جزائی آبرو و حیثیت تجاری موکل را جریحه دار کرده به طرح این دعوای مباردت و صدور حکم نسبت به اصل خواسته که یک میلیون ریال آن بابت مخارج پرداخت حق الوکاله دفاع از پرونده کیفری و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت ضرر و زیان مادی ناشی از طرح دعوای جزائی و صدوربرگ جلب که موکل را از کار خود باز داشته و پنج میلیون ریال بابت ضرر معنوی است که از لحاظ کسر حیثیت و اعتبار شخص موکل به او واردشده و خسارت تأخیر تادیه هم از تاریخ دادخواست مورد مطالبه است.
دادگاه پس از رسیدگی و استماع بیانات وکلای طرفین و دفاع وکلای خوانده مبنی بر اینکه چون طبق صورت جلسه مورخ 19 مهر 1335 موجود در پرونده کیفری شماره 12-619/335 دادگاه جنحه مدعی به اتفاق متهمین پرونده در قبال استرداد شکایت جزائی از طرف دکتر زیبل وکیل تام الاختیار شرکت اشتال اوینسون صریحاً اظهار داشته‌اند که اینجانبان نیز از دعاوئی که بعدها به عنوان مفتری ممکن است نسبت به شرکت یا دکتر زیبل پیدا کنیم بدین وسیله صرفنظر نموده و از خود حق طرح دعای مزبور را سلب می نمائیم لذا دعوی بی اساس مزبور قابل طرح نیست چه مدعی این حق را قبلا از خود سلب کرده است. وکلای مدعی استرداد دعوی را منحصرا به دعوی کیفری متوجه دانسته اظهار داشتند طرح دعوی حقوقی برای مطالبه زیانهای وارده ازدعوای جزائی بلااشکال است.
دادگاه ضمن رسیدگی برای تشخیص مبلغ ضرر و زیان با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظر کارشناس دادگاه مستنداً به نظر کارشناس دفاعیات شرکت اشتال اوینسون را وارد ندیده و خوانده را به پرداخت 3333495 ریال بابت خسارت معنوی وحق الوکاله دروجه خواهان به انضمام مبالغی بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله آن مرحله محکوم کرده و نسبت به مازاد آن مدعی را محکوم به بیحقی کرده خسارت تأخیر تأدیه را هم به شرح دادنامه جداگانه رد کرده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد جمعیت هلال احمر و عوامل اجتماعی

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری
در خصوص اسناد تجاری نیز قانونگذار تحت شرایطی صدور حکم به جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دادگاه‌ها نیز به آن رأی داده‌اند.
دادگاه کیفری یک استان در رأی شماره421…… پس از احراز جرم انتسابی صدور چک بلامحل، با استناد به ماده 13 قانون صدور چک، علاوه بر محکوم نمودن صادر کننده چک به تحمل مجازات حبس و جزای نقدی و پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی، او را به یک چهارم وجه همان چک (هفده میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان خسارت معنوی در حق دارنده چک محکوم نمود.(کریمیان، بی تا، ص 151)
پس بدین ترتیب در رویه قضایی نیز در خصوص اسناد تجاری حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به صورت مادی پذیرفته شده هر چند شدت و حدت پذیرش آن به نسبت سایر