خرید پایان نامه مدیریت : روش نمونهگیری

دانلود پایان نامه

خواستهها به صورت فردی و گروهی صورت میپذیرد. در طی فرآیند تحقیق با به کار گیری ابزار جمع آوری دادهها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و نتیجهگیری نهائی صورت میگیرد(خاکی،88:1388). روش تحقیق را میتوان به عنوان مجموعهای از قواعد، ابزارها وراه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی میباشد(خاکی،201:1388). به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مسأله ای مطرح میشود، مسأله است که سئوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد مینماید و در برخی موقع موجب پیدایش فرضیههایی میشود. در این حالت محقق با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سؤالات تحقیق، تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده، میپردازد. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از : روش اجرای تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روشها و ابزار جمع آوری داده ها، نحوهی توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و همین طور روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها.
3-2) روش اجرای تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی ( غیر آزمایشی) نیز نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها،‌ آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی است، سروکار دارد و شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیش تر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد و شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیش تر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد.
3-3) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، 294:1389). نمونه بخشی از جامعه میباشد که معرف آن است. بهعبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی، 182:1387) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،120:1376). جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر است.
3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191نفر برآورد گردید. به دلیل این که تعداد قابل قبولی از پرسش نامه های تکمیل شده به دست آید تعداد 230 پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد برآورد گردید. برای انتخاب نمونهی آماری با توجه به پراکندگی جغرافیایی نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده میشود که در جدول زیر به کلیه ادارات واقع در استان گیلان و تعداد پرسنل و تعداد پرسش نامه توزیع شده و جمع آوری شده در بین کارکنان در دسترس اشاره شده است.
جدول3-1)جامعه آماری و حجم نمونه
ردیف
نام شهرستان
تعداد کارکنان
تعداد پرسش نامه توزیع شده
تعداد پرسش نامه جمع آوری شده
1
اداره کل استان گیلان
100
60
52
2
اداره شهرستان رشت
70
53
43
3
اداره شهرستان لاهیجان
21
21
18
4
اداره شهرستان لنگرود
19
17
16
5
اداره شهرستان رودسر
26
25
25
6
اداره شهرستان املش
12
12
12
7
اداره شهرستان انزلی
17
17
15
8
اداره شهرستان فومن
15
15
12
9
اداره شهرستان آستانه
12
10
9
10
اداره شهرستان سیاهکل
10


11
اداره شهرستان صومعه سرا
16


12
اداره شهرستان آستارا
10


13
اداره شهرستان تالش
11


14
اداره شهرستان رضوانشهر
11


15
اداره شهرستان ماسال
7


16
اداره شهرستان شفت
9


17
اداره شهرستان رودبار
12


جمع
17
378
230
202
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها

دیدگاهتان را بنویسید