حوزهی، نظریهپردازی، بودهاند، بردارند.

دانلود پایان نامه

اسلامی ثروتمندی – مانند کشورهای نفت خیز حوزهی خلیج فارس – که از نظر مالی مشکل چندانی نداشته و میتوانند با صرف بخش ناقابلی از درآمدهای نفتی خود در امر توسعه مراکز علمی و پژوهشی و حمایت از پژوهشگران و نظریهپردازان خود گام مهمّی در زمینه سازی فعّالیتهای علمی و فکری در حوزهی اندیشه اسلامی بردارند. البتّه این امر شرط لازم و ضروری برای نظریهپردازی نیست. بودهاند کسانی در خود غرب که در سختیها و مشکلات فراوان به کارهای علمی و نظریهپردازی پرداخته باشند. امّا حمایتهای مادی و معنوی کمک شایانی در تسهیل این فرآیند میکند.

5-4-سیاسی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دبیرستانی و فعالیت های یادگیری