حمل‌ونقل، چندوجهی، بندری، می‌باشد

دانلود پایان نامه

این سیستم در بندر بدون زمینه سازی زیر ساخت‌ها، نرم افزارها و هماهنگی یکپارچه با تمامی عوامل درگیر با سیستم حمل‌ونقل از کشتیرانی‌ها، حمل‌ونقل زمینی، بنادر، صاحبان کالا و مشتریان میسر نخواهد شد و یا تأثیر بسزایی نخواهد گذاشت.
اما باید به این سؤال جواب داد که آیا سیستم حمل‌ونقل چندوجهی با دارا بودن زمینه کافی چه تأثیری بر عملکرد کسب و کار بندری خواهد گذاشت. با توجه به مقادیر به دست آمده زیر تأثیر غیرمستقیم سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندری را نشان می‌دهد.

مسیر فرضیه اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل
H4 سیستم چندوجهی عملکرد بندر
20/0 62/0 82/0

همان گونه که مشخص است، اثر مستقیم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد همان گونه که گفته شد 20 درصد می‌باشد اما در بررسی اثر غیرمستقیم این سیستم بر عملکرد بندر (62 درصد) نشان دهنده تأثیر بیشتر این سیستم بر عملکرد بندر در صورت اجرای کیفیت روابط در سیستم‌های بندری می‌باشد . اما هنگامی که تمامی اثرات یک مدل با همدیگر مورد بررسی قرار بگیرند، اثر کل سیستم بر عملکرد (82درصد) در برابر اثر مستقیم آن (20 درصد) بسیار چشمگیر می‌شود . پس می‌توان نتیجه گرفت سیستم حمل‌ونقل چندوجهی همراه با اثرات متغیرهای دیگر تأثیر بسزایی بر عملکرد بندری خواهد گذاشت و این نشان دهنده نیاز این سیستم خدماتی به عوامل دیگر جهت بهبود عملکرد کسب‌وکار بندری می‌باشد.
تحلیل فرضیه پنجم
طبق جدول بررسی فرضیات پژوهش، کیفیت ارتباط با دارا بودن عدد معنی داری 1.782و ضریب مسیر منفی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و این فرضیه با عنوان “تأثیر مثبت و معنی داری کیفیت ارتباط با عملکرد کسب‌وکار ” رد می‌شود . همان‌طور که در فصول قبل به آن اشاره شد متأسفانه بندر شهید رجایی به علت استفاده از سیستم سنتی و نبود کیفیت ارتباط و هماهنگی در بین روش‌های دیگر حمل‌ونقل تا به الآن نتوانسته پذیرای سیستم‌های نوین لجستیکی همچون سیستم حمل‌ونقل چندوجهی باشد و از سویی دیگر عدم توجه به این مقوله مهم به نام کیفیت ارتباط در بندر که در رابطه با مشتری مداری، تعهد و ایجاد رضایت مشتریان، صاحبان کالا و عدم هماهنگی در تمامی زنجیره حمل نتواند از تمامی ظرفیت خود به‌عنوان مهم‌ترین بنادر کشور و منطقه استفاده نماید در نتیجه می‌توان علت رد فرضیه را در این دانست. جدول (6-21) بیانگر خلاصه از فرضیه رد شد کیفیت ارتباط می‌باشد.

جدول ‏6 21: فرضیات مربوطه به متغیر کیفیت ارتباط
فرضیه مربوطه به متغیر کیفیت ارتباط ضریب مسیر عدد معنی داری نتیجه
H5 تأثیر مثبت و معنی داری کیفیت ارتباط با عملکرد بندر 0.159- 1.782 رد
*ضریب مسیر با 90 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.65)
**ضریب مسیر با 95 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.96)
***ضریب مسیر با 99 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 2.58)

تحلیل فرضیه ششم و هفتم
همان گونه که یافته‌ها نشان می‌دهد، در فرضیه با عنوان ” تأثیر مثبت و معنی داری نرم افزار بندر با عملکرد بندری”، نرم افزار بندر به میزان 69 درصد بر عملکرد بندر تأثیر مثبت دارد و با دارا بودن عدد معنی داری 77/16 در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار می‌گیرد که نشان دهنده اهمیت سیستم‌های مدیریتی و سازمانی بر نحوه عملکرد کسب و کار بندر می‌باشد. همچنین در فرضیه آخر با عنوان ” تأثیر مثبت و معنی داری سخت افزار بندر با عملکرد بندری”، سخت افزار بندر به میزان 34 درصد بر عملکرد کسب و کار بندر تأثیر مثبت دارد که با دارا بودن عدد معنی داری 80/2 این فرضیه نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. جدول (6-22) خلاصه‌ای از تأثیر فرضیات متغیر سخت افزار و نرم افزار بندری را بیان می‌کند.
جدول ‏6 22: فرضیات مربوطه به متغیر سخت افزار و نرم افزار بندری
مسیر فرضیات مربوطه به متغیر سخت افزار و نرم افزار بندری ضریب مسیر آماره معنی دار نتیجه
H6 تاثیر مثبت و معنی داری نرم افزار بندر بر روی عملکرد بندری 688/0 766/16 تایید***
H7 تاثیر مثبت و معنی داری سخت افزار بندر بر روی عملکرد بندری 335/0 803/2 تایید***
*ضریب مسیر با 90 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.65)
**ضریب مسیر با 95 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 1.96)
***ضریب مسیر با 99 درصد اطمینان مورد تایید (t-values 2.58)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره روشهای آماری و استاندارد

همان گونه که انتظار می‌رفت دو فرضیه بالا مورد تأیید قرار گرفته‌اند که بیانگر وابستگی عملکرد بندر به سخت افزارهای مربوط به ترمینال‌های داخلی و تجهیزات آن می‌باشد و همچنین وابستگی آن به نوع مدیریت، بازاریابی و غیره که مربوط به نرم افزار بندری است، در بالا بردن عملکرد بندر می‌باشد.

خلاصه فصل
در ابتدای فصل به تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد که بیانگر تحلیلی از جامعه آماری و تحلیل پاسخ دهندگان پرسشنامه جهت جمع آوری داده‌ها بوده است. در قدم بعدی به پالایش داده‌های مورد نظر پرداخته شد و داده‌ها در توزیع نرمالیتی مورد تأیید قرار گرفتند. سپس داده‌های هر متغیر جهت ایجاد یک ساختار مناسب جهت تجزیه و تحلیل مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند که شامل تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل می‌باشد.
پس از برازش مناسب مدل و تأیید روایی و واگرایی مدل، مدل نهایی جهت آزمون فرضیه‌های ایجاد شده توسط روش معادلات ساختاری وارد نرم افزار پی ال اس شدند که با انجام محاسبات صورت گرفته توسط نرم افزار فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این تحلیل، تنها یک فرضیه با عنوان تاثیر کیفیت ارتباط با عملکرد بندر مورد تأیید قرار نگرفت و دیگر فرضیات مورد تأیید روش معادلات ساختاری قرار گرفتند.

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه
در فصول گذشته به وضع موجود سیستم حمل‌ونقل در کشور ایران، مبانی نظری سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، پیشینه تحقیق، روش پژوهش و تجزیه و تحلیل فرضیات موجود در پژوهش پرداخته شد. در این فصل به بحث درباره نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها و جواب به سؤالات پژوهش پرداخته شده است و در نهایت پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده در این زمینه مورد مطالعه بیان خواهیم کرد.
خلاصه پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد . همان‌طور که در فصول قبل به آن اشاره شد مجتمع بندری شهید رجایی، با برخورداری از موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج‌فارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره‌ای کشتی‌ها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، مهم‌ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود اما متأسفانه به دلیل عدم استفاده از موقعیت منحصر به فرد خود، ظرفیت‌ها و عدم وجود سیستم‌های نوین لجستیکی حمل‌ونقل سالانه از ترانزیت میلیون‌ها کانتینر محروم مانده است.
در این مطالعه جهت بررسی ابعاد این پژوهش چهار سؤال مطرح شد . اولین سؤال در رابطه با الزامات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در حمل‌ونقل موجود ایران می‌باشد که در فصل دوم با اشاره به وضع موجود حمل‌ونقل ایران به این موضوع اشاره شد که جایگاه سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای و حمل‌ونقل ریلی در حال حاضر به بلوغ لازم جهت اتصال یکپارچه به یکدیگر نرسیده‌اند و نیازمند سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌باشند اما باید این نکته هم در نظر گرفت که در حال حاضر حمل‌ونقل زمینی در حال رشد می‌باشد و بندر شهید رجایی نیز به‌عنوان یکی از مجهزترین بنادر کشور می‌باشد که می‌تواند پذیرای سیستم حمل‌ونقل باشد و باید این سیستم را به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار خود قرار دهد. دومین سؤال مطرح شده در این مطالعه بررسی ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد که در فصل سوم با عنوان مبانی نظری سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به بحث در مورد این سیستم خدماتی پرداخته است و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل چهارم پژوهش با عنوان پیشینه تحقیق در مورد بررسی و شناسایی متغیرهای کلیدی در جهت ورود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و تأثیر این سیستم بر عملکرد می‌پردازد .
در فصل پنجم به بحث در مورد نحوه انجام تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده می‌پردازد که بر اساس این فصل به چگونگی تجزیه و تحلیل فرضیات به وجود آمده از متغیرهای مورد مطالعه اشاره دارد و در نهایت در فصل ششم به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و آزمون فرضیات موجود پرداخته شد. در این فصل فرضیات بر پایه روش معادلات ساختاری و به‌وسیله نرم افزارهای پی ال اس و لیزرل مورد محاسبه قرار گرفتند. ابتدا این متغیرها بر اساس تحلیل عاملی مورد پردازش واقع شدند بدین صورت، قبل از ورود داده‌های هر متغیر به نرم افزار ابتدا نرمالیتی آن مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از آن بود که داده‌ها در سطح نرمالیتی خوبی قرار دارند سپس بر اساس آزمون کرونباخ مشخص شد هر متغیر دارای روایی مناسب و آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 می‌باشند. سپس هر متغیر وارد