حمل‌ونقل، داده‌های، می‌باشد، پژوهشگر

دانلود پایان نامه

پژوهش ارزیابی می‌نامند.
همان طور که مطرح شد تمایز عمده بین پژوهش کاربردی و بنیادی در سازمان، آن است که اولی، هدفش حل یک مشکل عادی است، در حالی که دومی، هدف کلی‌تر ایجاد دانش درک بهتر پدیده‌ها و مشکلات را دارد که در محیط‌های سازمانی رخ می‌دهد.
می‌توان تحقیقات را به دو نوع تحقیقات کمی و کیفی تقسیم نمود . روش‌های کمی به سبب اهدافشان معمولاً از اعداد و ابزارهای عدد ساز استفاده می‌کنند. اما بهترین نوع روش برای رسیدن به اهداف، پیمایشی است. در مطالعات پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده می‌شود. پرسشنامه‌ها سؤالاتی را پیش روی پاسخگویان قرار می‌دهد و در مقابل اعدادی را به پژوهشگر تحویل می‌دهند و پژوهشگر متناسب با فرضیه‌های اولیه خود داده‌ها را مقایسه و به نتایج می‌رسد.
همچنین، انواع تحقیقات را بر حسب اهداف آن‌ها می‌توان به تحقیقات اکتشافی و توصیفی تقسیم نمود. مطالعات اکتشافی مطالعاتی هستند که برای درک بهتر ماهیت مسئله‌ای انجام می‌شوند. در مقابل، تحقیق توصیفی که گاهی به‌عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیه‌ها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هایی که دارای روایی است، سرو کار دارد.
با توجه به موارد بالا، این پژوهش را می‌توان در زمره پژوهش‌هایی به‌حساب آورد که در آن، برای به دست آوردن داده‌های اولیه جهت تبیین و ارزیابی مدل فرضیه از طرح توصیفی استفاده گردیده است. این پژوهش بر اساس نوع ماهیت پژوهش از نوع تحقیقات علی است که در آن پژوهشگران بر اساس منطق تحلیلی و نظری با مرور تحقیقات قبلی اقدام به انتخاب متغیرها و تعیین روابط علی بین آن‌ها نموده است. از نظر روش گردآوری داده‌ها نیز این تحقیق را می‌توان از نوع پیمایشی دانست که در آن داده‌های مورد نیاز از طریق نمونه گیری از جامعه آماری و با ابزار پرسشنامه گردآوری شده است.

جامعه آماری
جامعه به‌کل گروه افراد، رویدادها و پدیده‌های مورد علاقه پژوهشگر که قصد بررسی آن‌ها را دارد. شاره دارد. به بیان دیگر، جامعه آماری عبارت است از، کلیه عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. با توجه به این امر، جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در بندر شهید رجایی فعالیت دارند، می‌باشد که مجموعاً 110 شرکت فعال در زمینه حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای با پایان اعتبار لوح نامحدود به نمایندگی کشتیرانی در شهر بندرعباس می‌باشند. فهرست شرکت‌های فعال حمل و نقل به‌عنوان جامعه این مطالعه در بخش امور شرکت‌ها در سایت بندر شهید رجایی گرفته شده است.
نمونه آماری
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده‌اند بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که بامطالعه آن پژوهشگر قادر است، نتیجه را به‌کل جامعه تعمیم دهد.
عواملی که در مورد حجم نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از: 1) میزان دقت (فاصله اطمینان)، 2)میزان ریسک مجاز پیش بینی سطح دقت (سطح اطمینان)، 3) میزان تغییر پذیری در خود جامعه آماری، 4)محدودیت‌های هزینه و زمان، 5)حجم جامعه. به‌عنوان یک قاعده معمول، اندازه نمونه بین 30 الی 500 می‌تواند برای انجام پژوهش مؤثر باشد. (ابارشی & حسینی, 1391)
جهت تخمین حجم نمونه مورد نیاز، روش‌های مفیدی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و جدول مورگان می‌باشد. استفاده از فرمول کوکران در دو حالت جامعه محدود و جامعه نامحدود مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این که در این پژوهش حجم جامعه آماری مشخص است از فرمول جامعه محدود کوکران به شکل زیر استفاده گردید:

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع دیوان عالی کشور و حقوق اسلامی

n=(((〖1.96)〗^2×0.7×0.3)/〖(0.05)〗^2 )/(1+1/110 (((〖1.96)〗^2×0.7×0.3)/〖(0.05)〗^2 -1) )=79

نمادهای بکار رفته در این رابطه عبارت‌اند از:
n: حجم نمونه
N: حجم جامعه
d : سطح خطا که در تحقیق حاضر 05/0 در نظر گرفته شده است.
p : نسبت موفقیت که در این پژوهش برابر با 70% در نظر گرفته شده است.
q : نسبت عدم موفقیت در بین افراد نمونه که در این پژوهش برابر 30% در نظر گرفته شده است.
Z : با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95% مقدار آن 96/1 می‌باشد.
با قرار دادن اعداد مورد نظر در فرمول فوق تعداد نمونه مورد نیاز عدد 79 به دست آمد که در این پژوهش 105 پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت 83 پرسشنامه جمع آوری شده است.

انواع متغیرها
اندازه گیری متغیرها در چارچوب نظری تحقیق، بخش لاینفکی از پژوهش است و جنبه بسیار مهمی از طرح پژوهش می‌باشد. در واقع تا زمانی که متغیرها به راه‌های مختلفی اندازه گیری نشوند، قادر نخواهیم بود فرضیه‌ها را آزمود و برای مسائل پیچیده پژوهشی پاسخی یافت.
محقق در طراحی مدل معادلات ساختاری خود ممکن است با انواع متغیرها سر و کار داشته باشد. آشنایی با انواع متغیرها به محقق در تدوین همه جانبه ی مدل خود یاری می‌رساند. انواع متغیرها را می‌توان از دیدگاه گوناگون مورد بررسی قرار داد.
دسته بندی متغیرها بر حسب ماهیت مقداری
متغیر کمی: متغیرهایی که برای اندازه گیری آن‌ها می‌توان اعداد را به وضعیت آزمودنی و بر طبق قاعده‌ای معین منتسب کرد در واقع این متغیرها از نظر مقدار و ارزش متفاوت هستند و به‌صورت عددی نشان داده می‌شوند که این متغیر به دو دسته پیوسته و گسسته تقسیم می‌شوند.
متغیر کیفی: این متغیرها که مقوله‌ای نیز نامیده می‌شوند، شامل حالت‌های گوناگون یک ویژگی هستند در واقع این متغیرها از نظر کیفی متفاوت و نمی‌توانند مقدار عددی بگیرند. در یک دسته بندی دیگر متغیرها بر حسب ماهیت مقداری در سه گروه اسمی، ترتیبی و فاصله‌ای قرار می‌گیرند.
دسته بندی متغیرها از لحاظ نقش آن‌ها در مدل
این دسته بندی شامل متغیرهای مستقل یا برون‌زا، متغیرهای درون‌زا و یا وابسته، متغیرهای میانجی یا واسطه‌ای، متغیرهای تعدیل کننده، متغیر کنترل، متغیر مزاحم یا مداخله گر نیز می‌باشد. (قاسمی, 1389)
تعاریف متغیرهای پژوهش
سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
بنا به تعریف کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد) حمل‌ونقل چندوجهی عبارت است از: حمل‌ونقل کالا با استفاده از حداقل دو شیوه مختلف حمل‌ونقل از یک مبدأ تا یک مقصد و از طریق یک یا چند مسیر بینابینی تحت شرایط یک بارنامه که مسئولیت کل جریان تحت اختیار یک نفر یا یک شرکت حمل‌ونقل می‌باشد. (Multimodal Transport Handbook, 1995)
سخت افزارهای بندری:
در این تقسیم بندی، منظور از سخت افزار سیستم حمل‌ونقل چند وجهی همان زیر ساختارهای فیزیکی می‌باشد که به نحوی در عملیات حمل‌ونقل این سیستم دخالت دارند که شامل زیر ساختارهای حمل‌ونقلی، ترمینال‌های ریلی، بنادر، تجهیزات تخلیه و بارگیری، ترمینال خشک (سازمان بنادر, تجهیزات بندر شهید رجایی, 1393)
نرم افزارهای بندری:
در بحث نرم افزاری سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، منظور مقررات و قوانین حاکم بر این سیستم لجستیکی می‌باشد. همچنین مدیریت این سیستم در زنجیره حمل‌ونقل جزء مهمی از نرم افزار سیستم می‌باشد. در نتیجه عوامل دخالت کننده در تقسیم بندی نرم افزاری، شامل قوانین و مقررات، مدیریت و روابط بین‌المللی است. (UNCTAD., 2001)

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره سلسله مراتب نیازهای مازلو و عوامل موثر بر رضایت شغلی

کیفیت روابط بازیگران
صرف نظر از انواع سیستم‌های خدماتی و عملکردهای یک مجموعه سیستمی، بدون روابط مؤثر، تلاش برای مدیریت سیستم و اطلاعات و هماهنگی بین مجموعه با شکست رو برو خواهد شد. (Gardner, 2004) ایجاد یک رابطه یکپارچه با متصدیان حمل‌ونقل یک جز لازم و ضروری در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ارتباط درست و مؤثر بین دست اندر کاران شبکه‌های حمل‌ونقل و اپراتورهای حمل‌ونقل می‌باشد. (TRB, 1999)
عملکرد بندر
شاخص‌های محاسباتی عملکرد بندر یکی از دلایل مهم جهت جمع آوری داده‌های مربوط به بنادر می‌باشد. در مجموعه شاخص‌های عملکرد بندری دو موضوع همیشه مورد توجه بنادر کشتیرانی می‌باشد: در اول داده‌هایی که برای تعیین وضعیت بندر استفاده می‌کنند و دوم داده‌های که برای برنامه ریزی و استراتژی‌های خود در آینده مورد استفاده خود قرار می‌دهند. این داده‌های به دو گروه تقسیم می‌شوند. داده‌های مالی و داده‌های عملیاتی بنادر. شاخص‌های عملکردی بنادر به‌راحتی توسط جنبه‌های عملیاتی بنادر قابل اندازه گیری می‌باشند. (UNCTAD, 2001)
ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گرداوری پژوهش حاضر پرسشنامه‌ای است که دارای دو بخش می‌باشد . بخش اول اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان و بخش دوم دربردارنده گویه های جهت سنجش متغیرهای مورد نظر است. پرسشنامه دارای 55 سؤال می‌باشد که در هر پرسشنامه جهت آگاهی بیشتر پاسخ دهندگان تعاریف هر متغیر آمده است. این پرسشنامه بر اساس طیف هفت گزینه‌ای لیکرت طراحی شده است. جدول (5-1) سنجه‌های مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد.
جدول ‏55 1: سنجه‌های مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش تعداد