حقوق کیفری ایران و رفتار فیزیکی

دانلود پایان نامه
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :
1-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده 523برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب 4شرط باید وجود داشته باشد :
چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .
مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .
مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .
قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .
ب- سوال های تحقیق
سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :
1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟
2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟
3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟
4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟
ج-فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات اصلی مطروحه فر ضیاتی که در این رابطه می توان ارائه دادعبارتند از :
1- جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات)جرم است.
2-صرف جعل مهر بدون قصد تقلب جرم است.
3-جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جعل مهر می شود.
4- نقاشی کردن مهر بدون ساختن فیزیک ان جعل مهر تلقی می شود.