جمع آوری اطلاعات، به کارگیری دانش

دانلود پایان نامه

این که درمورد حق طرح دعوی جعل ۵۹ (ماده ۱۴ قانون ۳۱ دسامبر۱۹۸۷). این همان قاعده ای است که قبل از ۱۹مه۱۹۲۵ در فرانسه حاکم بوده ودرحال حاضر در لبنان حاکم است .
در برخی کشورها تشریفات به صورت اختیاری پیش بینی شده است ثبت اثر آماره ای است برخالق اثر بودن ( به عنوان مثال در برزیل ، کانادا ، پرو). بدین سان درشیلی عدم ثبت موجود محرومیت ناشر ازحقوق اش می شود و نه مولف که حقوق او ناشی از قانون یا قرارداد است .
در پرتغال تمامی اعمالی که موجب انتقال تمام یا جزئی از حق مولف است منوط به ثبت است و عدم رعایت آن موجب غیر قابل استناد شدن اسناد درمقابل ثالث است . سرانجام ، برخی کشورها تشریفات صرفا برای برخی دسته های خاص از آثار مقرر شده است در بلژیک انتشارات دولتی و انتشارات ادارات عمومی مجزا می شوند، این آثار در صورت ثبت به نفع مولف یا ادارات عمومی درمورد حمایت اند . بلغارستان ، کوبا و مجارستان نظام تشریفاتی رابرای آثار عکاسی مقرر می دارند . نام مولف و همچنین محل و سال انتشار باید به روی هر نسخه قید شود .
با بررسی تطبیقی قوانین ، تفاوت در ویژگی تشریفات کاملا روشن است و امری که با توجه به اهمیت تشریفات درحقوق حسب زمان و مکان تعجب آور نیست .
برعکس ، با بررسی تطبیقی قوانین ، بیشترین وحدت در رابطه با آثار مورد حمایت به چشم می خورد که در آغاز مطالعه آن ، آثار معروف به ساده زیرا که ناشی از مولف واحد است را مرور می کنیم . اما پیش از بررسی آثار ساده نگاهی بیافکنیم به حقوق فرانسه در زمینه تشریفات.
مبحث هفتم: مفایسه تشریفات درحقوق فرانسه وایران
تردیدی نیست که در حقوق فرانسه حمایت قانونی تابع هیچ تشریفاتی نیست راه حل مخالف ، نقض بند ۲ ماده ۵ معاهده برن می باشد . بند ۱ ماده ۱۱۱ . L ق.م.ف.ف تصریح دارد براین که مولف تنها به واسطه آفرینش خود از حقوق انحصاری برخوردار است.تکلیف قانونی مبنی بر سپرده گذاری یک نسخه ۱ که در قانون اصلاحی ۲۰ ژوئن ۱۹۹۲ نیز آمده است. دراین جا حقوق مولف بی تاثیر است .
بنابراین ، درحقوق فرانسه شرایط شکلی مطرح نیست ، بلکه برای شمول حقوق مولف وفق ماده ۱- ۱۱۲ L .ق.م.ف.ف. لازم است که اثر فکری بوده و دارای اصالت هم باشد . قانون گذاری فرانسوی بدون ارائه تعریفی از اثر فکری در بند ۲ ماده ۲- ۱۱۲Lفهرست درازی از این نوع آثار را ردیف کرده است . اما معیار قانون گذاری در ارائه این فهرست مشخص نیست . از نظر اندیشمندان حقوقی یک اثر فکری دارای دو جنبه است . اولا ناشی از خلاقیت فکری است (یک) ثانیاً دارای فرم است (دو).
گفتار اول: خلاقیت فکری
همگان بر این باورند که اثر فکری باید ناشی از یک فعالیت خلاق باشد این بدان معنی است که اگر آفرینشی وجود نداشته باشد حق مولفی هم مطرح نخواهد بود به همین دلیل است که باستان شناسان و قوم شناسان که فعالیتشان محدود است به اعلام اثری که قبلاً وجود داشته ازاین حقوق محروم می باشند(فرهنگ عامه و نقاشی سنگی ۱ ).
مسلماً تشخیص فعالیت خلاق همواره کار آسانی نیست . و بدین سان تمیز بین فعالیت خلاق و دانش فنی ۲ کاری دشوار است . به کارگیری دانش فنی علی الاصول ، موجب برخوردار شدن از حقوق مولف نیست . ازاین رو دیوان عالی فرانسه قاتل به عنوان مولف برای تهیه کننده ۳ یک اثر تلویزیونی نیست بااین استدلال که نقش او دارای خلاقیت فکری خاص نبوده و بلکه در حد ارائه خدمات فنی معمولی است .۴ همچنین رای قاعده ساز دیوان عالی که مطابق آن جمع آوری اطلاعات فی نفسه قابل حمایت نیست.۵ بر اساس همین تفکرات است که ضبط تصویر یا صدا فی نفسه اثر تلقی نمی شود(بر خلاف آنچه در ایالات متحده معمول است ) قطعا باید از زیاده روی پرهیز کرد زیرا هر اثر فکری حاوی سهمی از شناخت فنی است به ویژه در قلمرو هنرهای پلاستیکی۶.
مسئله شمول حقوق مولف به اجرای هنرمندان و نوازندگان موضوع بحث طولانی درحقوق فرانسه بوده است . تردید رویه قضایی دراین مورد قابل درک است زیرا قبول اجرا فی نفسه به عنوان یک اثر فرضاً اثر مشتق (اقتباسی) سخت است ، به این علت که اجرا موجب ایجاد یک فرم جدید متفاوت با فرمی که قبلا داشته است نمی شود . به عنوان مثال به روی صحنه تئاتر آوردن یک اثر قبلا موجود ، مطابق گرایش رویه ای یک اثر مشتق (اقتباسی) تلقی می شود اگرچه ، این مسئله توسط قانون سه ژوئیه ۱۹۸۵ حل شده است . زیرا هنرمندان مطابق این قانون مشمول حقوق مجاور می باشند که قائل به حقوق انحصاری برای هنرمندان مجری است .
چنانچه اثر نتیجه اتفاق صرف باشد ، هرچند اتفاق نادرالوقوع ، حمایت حقوقی وجود نخواهد داشت مسلماً اتفاق و شانس می تواند به صورت فرضی در ایجاد اثر نقش داشته باشد که دراین صورت برای حفظ ویژگی خلاقیت نقش اتفاق باید محدود و قابل کنترل باشد یا ظهور رایانه این بحث جذابیت بیشتری پیدا کرده است . رایانه وسیله ای است که در واقع خودکار نمودن روند آفرینش درحالات گوناگون اتفاق را ممکن می سازد ، امری که در برخی از موارد این سوال را مطرح می کند که آیا درمقابل یک اثر فکری نشات گرفته از انسان هستیم یا خیر .در وضعیت فنی موجود می توان گفت آثار همواره ناشی از شخص حقیقی است به نظر می رسد که تکنیک هوش مصنوعی ناقض این قاعده باشد اگر روزی چنین اتفاقی افتاد حقوق انحصاری فاقد علت وجودی خواهد شد، زیرا در سیستم شخص محور۱ حقوق فرانسه و حقوق مولف بدون مولف قابل درک نیست .به هر صورت عادی است که شرط برخورداری از حقوق انحصاری مولف توسط فرد استفاده کننده ازاین فنون، شناخت کافی از نتیجه مورد ان
تظار باشد

مطلب مرتبط :   هزینه تمام شده، مهارت های فردی

گفتاردوم: شکل
زمانی اثر موجب ایجاد حقوق مولف می شود که از عالم نظر وارد عالم محسوس شکلی (مادی) شود . همان طور که دیوان عالی فرانسه متذکر شد اثر با تحقق تفکر مولف ۱ خلق می شود . این نتیجه اصل بنیادی در حقوق مولف است که مطابق آن جریان افکار آزاد است ۲ و قابل تملک نمی باشد .
بداهت این اصل با توجه به این که تمامی مولفان از مبانی مشترکی استفاده کرده اند ، آشکار است ضمناً اصل آزادی بیان نیز آن را توجیه می کند موارد متعدد اند که به عنوان مثال اظهار شده که ترتیب یک مسابقه زیبایی و همین طور روش بازرگانی کردن اثر عنوان آگهی تبلیغاتی فکر یک برنامه تلویزیونی ( به ویژه یک بازی) مشمول اثر فکری نمی شود . دیوان عالی در پرونده ای اعلام داشته که نشر مجموعه آثار با یک سری ویژگی های مشترک فی نفسه یک اثر مجزا از خود آثار نیست.۳ براساس همین منطق است که همواره باید بین آثار و اختیار اطلاعات تفاوت قائل شد . حقوق مولف در برگیرنده آثار است نه اطلاعات . مسلماً وقتی که آثار دیجیتالی می شوند . تمامی آثار به شکل داده های ناخالص ظاهر می شوند . تمامی اخبار (اطلاعات) آثار تلقی نمی شوند . یک اثر ادبی که با زبان تندنویسی ارائه می شود کماکان اثر ادبی است .
تشخیص و تمیز فکر از شکل همیشه آسان نیست کلمه فکر قدری مبهم است واین ابهام موجب اشکال در تمیز آن از شکل به ویژه با گسترش هنرهای مفهومی ۴ شده است .
صاحبان هنرهای مفهومی با آقای سل لویت ۱ هم عقیده اند که می گوید :”تفکر می تواند اثر هنری باشد “. آیا موتورهای جستجو گر که موجب تسهیل دریافت اطلاعات از طریق رایانه می شوند و همین طور اتصال هایی که موجب دریافت ابر متن ها می شوند۲ و با یک کلیک ساده موجب جابجایی و گردش روی صفحه نمایشگر می شوند را می توان اثر تلقی کرد .
تعیین مرز بین فکر غیر قابل حمایت و اثر قابل حمایت ، بین پروژه ساده برنامه تلویزیونی وقراردادن آن در یک کادر معین بین بازیگر تصوری به شکل خطوط درشت و مورد مشابه دیگری که با اضافه کردن خطوط جنبه زنده به خود می گیرد آسان نیست.
آنچه مسلم است اتمام اثر شرط حمایت نیست . ماده ۲-۱۱۱ L . ق.م.ف. مقرر می دارد اثر فارغ از هرنوع افشاء تنها با تحقق فکر مولف حتی ناتمام ایجاد شده تلقی می شود . بنابراین طرح مقدماتی و شِما ۳ قابل حمایت اند و شرط عینیت نیازمند تثبیت شدن به روی شی نیست . بند ۱ ماده ۱- ۱۱۱ L. ق.م.ف بدان تصریح دارد و ماده ۲-۱۱۲- L . با ذکر آثار شفاهی آن را تائید می کند و قابل ذکر است که معاهده برن در بند ۲ ماده ۲ اختیار قائل شدن شرط تثبیت به روی شی مادی برای آثار ادبی و هنری و یا برخی از آنها را برای دولت های عضو قائل شده است .در کشورهای کامن لا بر خلاف فرانسه تثبیت اثر به روی شی شرط برخورداری از حقوق است .
با وجود این مطابق بند ۴ ماده ۲-۱۱۲ L. آثار رقص ، بخشی از یک مجموعه نمایش ۴ واریته صحنه ای از ریسک و پانتومیم (نمایش بدون کلام ) ، هنگامی که به صورت نوشته یا به شکلی دیگر تثبیت شده باشند آثار ادبی- هنری محسوب می شوند .
سرانجام ، عدم تغییر اثر شرط حمایت نیست . آثاری که جنبه قالب و نمونه ۱ دارند و با دخالت بعدی فرد ثالث کامل می شوند و بدون تردید مشمول حمایت حق مولف اند.

بخش دوم:
حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای

فصل اول:چیستی نرم افزار ونحوه بوجودآمدن آن
مبحث اول:نرم افزار چیست ؟
ابزارهایی که انسان می سازد اعم از ساده و پیچیده ، به ساختار و هدفی که از ساخت آن در نظر بوده ، در اختیار او قرار می گیرد وآدمی با طرح ها و برنامه هایی که در ذهن دارد ازآن ابزار برای نیل به مقاصد خود استفاده می کند . ابزارهای ساخته شده اغلب ملموس و سخت افزارند .
دراین میان کامیپوتر است که به عنوان یک ابزار مرکب از دو جزء سخت افزار و نرم افزار محسوب می شود . آنچه مقصود انسان از کاربرد این ابزار است به صورت برنامه هایی تدوین شده و به سخت افزار داده می شود تا مجموعاً به عنوان یک ماشین کاری را که ازآن خواسته شده است انجام دهد . با تغییر برنامه درحدی که تناسب و هماهنگی با سخت افزار داشته باشد کار جدیدی توسط ماشین انجام خواهد گرفت .
اگر چه نوعاً نرم افزارهای کامیپوتری به صورت برنامه های کوتاه یا بلند که گاه حتی به میلیون ها خط بالغ می شوند، ابتدا روی کاغذ و امثال آن ها نوشته شده وپس از آنکه کامل شد و به وسیله صفحه کلید یا وسایل دیگر به سخت افزار داده می شود ولی در واقع مادام و تا لحظه ای که برنامه به ماشین داده نشده است ابزار کاملی محسوب نمی شود و بنابراین حتی اگر بدون هیچ مقدمه ای ، نظیرنوشتن برنامه روی کاغذ ازهمان ابتدا خط به خط برنامه از ذهن انسان به ماشین داده شود باز نرم افزار تحقق وجودی یافته و ماشین به کار می افتد .
ساختار فیزیکی سخت افزار کامیپوتر به نحوی است که تنها می تواند براساس جریان برق عدم آن رفتار کند وجود جریان برق را در نوشتن برنامه به صورت۱ و نبود آن را به شکل ۰ نشان می دهیم.بنابراین ترکیبی ۰ و ۱ ماشین را به یک سلسله عملیاتی وا می دارد که هر نوع آن بر حسب نوع ترکیب آن نرم افزار با دیگری تفاوت می کند . این روش براساس منطق دودویی یا Binary استوار است . در این منطق اعداد درمبنای ۲ نوشته و محاسبه می شوند . به این شکل :
اعداد در مبنای ۲ اعداد در مبنای ۱۰
۰ ۰
۱ ۱
۱۰ ۲
۱۱
۳
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۵
۱۱۰ ۶
۱۱۱ ۷
۱۰۰۰ ۸
۱۰۰۱ ۹

مطلب مرتبط :   آپاچی، وارنیش

به هر یک از حروف نیز حسب قرارداد عددی در مبنای ۲ اختصاص داده می شود و بنابراین با فشار دادن هر حرف در صفحه کلید کامپیوتر ، ابتدا مقداری صفر و یک که با حرف دیگر متفاوت است به داخل آن منتقل می گردد و ساختار سخت افزاری ماشین طوری است که به جای هر صفر و یک به ترتیب وجود و عدم جریان برق را جایگزین می کند ودر نتیجه ، رفتار آن را درهر مورد متناسب با ترکیب اعداد وحروفی می شود که کاربر(استفاده کننده از ماشین) به آن داده است .
به هر حال ،کامپیوتر از عدد و حرف هیچ نمی فهمد و هر قدر که توانا و قوی نیز که باشد تنها یک ابزار است ودر نهایت باید به طریقی که کاربرد آن میسر است به کار گرفته شود . این معنا مغایر آن نیست که ممکن است هرچه بیشتر نیز عملیات آن خودکار و اتوماتیک گردد، نکته آن است که به اندازه ای که ساخته شده و امکانات درآن تعبیه می شود به صورت تاثیر و تاثر یا عمل و عکس العمل ، رفتار می کند ولی “خود” یا نفسی که درک کند و “فهم” نماید ندارد .
این انسان است که باید خواسته های خود را به صورت نرم افزار به ماشین بدهد واز آن چه را که می خواهد بهره بگیرد ، اگرچه خود کامپیوتر نمی داند به چه دردی می خورد و مشغول چه کاری است و آیا مفید است یا مضر.
پس از مقدمه مختصر فوق ، بجاست که به ذکر چند تعریف از نرم افزار پرداخته و انواع آن ذا ذکر نماییم .
مبحث دوم:تعریف نرم افزار
۱-۱-نرم افزار عبارت است ازمجموعه دستور العمل هایی است که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده می شود ۶۰. و یا به عبارتی نزدیک ولی متفاوت با آن :
نرم افزار مجموعه ای از جملات قابل اجرا به وسیله کامیپوتر (مثلا به صورت یک رشته جملات یا فرمان ها و به همراه اطلاعات ضروری برای اجرای آن ) برای انجام فعالیتی خاص تدوین و تحریر می شود .۶۱
۲-۱-نرم افزار عبارت است از برنامه هایی کامپیوتری ، رویه ها ، دستور العمل ها و مستندات احتمالی در رابطه با آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم کامیپوتری.۶۲ مقصود از برنامه همان دستور العمل هایی است که نوشته و به کامیپوتر داده می شود و تا طبق آن کاری را انجام دهد.مقصود از مستندات (Documentation) راهنما و دستور العمل هایی است که برای استفاده از نرم افزار لازم است نظیر آنچه درمورد نصب آن گفته می شود .
۳-۱-نرم افزار عبارت است از متن برنامه ها ، داده ها ، اطلاعات و

دیدگاهتان را بنویسید