تهران،، ترجمه¬ی، نسخه¬ی، محمّد

دانلود پایان نامه

طبقات الفقهاء الشافعیه، لیدن، بریل، 1964م.
56. عتبی ابونصر محمّد بن عبدالجبار، تاریخ یمینی، تهران، چاپخانه محمّد علی فردین، 1334.
57. عوفی محمد بن محمد، جوامع الحکایات، مصحح جعفر شعار، تهران، امیرکبیر، 1364ش.
58. العش یوسف، فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریه، دمشق، مطبوعات المجمع العلمی العربی، 1366ق.
59. غضبانی یوسف، پایان نامه «تاریخ و عقاید ملامتیه»، استاد راهنما حجت الاسلام توفیقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده تربیت مدرس، 86.
60. فارسی عبد الغافر بن اسماعیل، المنتخب من کتاب السیاق التاریخ نیشابور، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه، 2007م.
61. فروزانفر بدیع¬الزمان، ترجمه رساله‌ قشیریه، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345ش.
62. قشیری عبدالکریم بن هوازن، رساله قشیریه، تصحیح فروزانفر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361.
63. قیس آل قیس ، الایرانیون و الادب العربی، رجال التصوف و العرفان، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، پاییز1379ش.
64. _________، الایرانیون و الادب العربی، رجال فقه الشافعیه، [بی¬جا]، موسسه البحوث و التحقیقات الثقافیه.
65. الکتانی محمّد بن جعفر، رساله المستطرفه لبیان مشهور کتب السنه المشرقیه، قاهره، مکتبه الکلیات الازهریه، 1345ق.
66. الکتبی محمّد بن شاکر بن احمد بن عبدالرحمان، فوات الوفیات،‌ بیروت، دارالکتب العلمیه، 1421ق.
67. کحاله عمر رضا، المستدرک علی معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العربیه، ترجمه عمر رضا کحاله، بیروت، موسسه الرساله، 1406ق/1364ش.
68. کلابادی بخاری محمد، التعرف لمذهب التصوف، ویرایش احمد شمس الدین، بیروت 1413 / 1993.
69. گرایلی فریدون، نیشابور شهر فیروزه، [بی جا]، خاوران، 1373؟.
70. مستملی بخاری، ابوابراهیم، شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحیح محمّد روشن. تهران، 1365.
71. منزوی احمد، فهرست نسخه¬های خطی فارسی.
72. مهینی محمّد بن منوّر بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید، الاسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، امیر کبیر، 1361ش.
73. مؤید ثابتی علی، تاریخ نیشابور، تهران، ناشر انجمن آثار ملی، مرداد1335.
74. النووی الحافظ ابی زکریا محی الدین بن شرف،‌ تهذیب الاسماء و اللغات، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی تا].
75. واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352ش.
76. یافعی عبدالله بن اسعد، مرآه الجنان و عبره الیقظان، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1970م.
77. یاقوت حموی یاقوت بن عبدالله، ‌معجم البلدان، مصر، مطبعه السعاده، 1906-1907م.
منابع انگلیسی

2002 albany ،interpretation dream of tradition Muslim early The xrelam. .c jhon
.Sara Sviri, “Hakīm Tirmidhī and the Malāmatī Movement tin Early Sufism”, in Leonard Lewison (ed.), Classical Persian Sufism from its Origins to Rumi, London 1993, pp. 583-613.
.f. De Jong, “Malāmatiyya, in the Central Islamic Lands”, EI2, VI
.A. Bsani, Religion in Iran, trans. J. M. Marchesi, N. Y. 2000
Morris S.Seale, “The Ethics of Malāmatiya Sufism and the Sermon on .the Mount”, Moslem World (1968)

مقالات
1. برند راتکه، «حکمت و فلسفه: بحثی در حکمه المشرق»، ترجمه مریم مشرف، معارف، دوره 12، ش1و2، (1374).
2. پورجوادی نصرالله، «بازمانده¬های کتاب الاشاره و العباره ابوسعد خرگوشی در کتاب علم القلوب»، نشریه علوم انسانی معارف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی دفتر معارف، آذر و اسفند77، ش3، دوره¬ی پانزدهم.
3. _________، «منبعی کهن در باب ملامتیان نیشابور»، نشریه علوم انسانی، معارف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، فروردین-آبان 1377، ش43 و44.
4. _________، «خرگوشی»، دانشنامه‌ جهان اسلام، زیرنظرغلامعلی حدادعادل، تهران، نشردایرهالمعارف اسلامی، چاپ اول، 1390ش.
5. رحمتی محمّد کاظم، «زین الفتی و مؤلف آن»، قم، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری، آینه پژوهش،‌ س 15، ش 4، مهر- آبان 83.
6. شفیعی کدکنی محمّدرضا، «چهره دیگر محمّد بن کرام سجستانی»، ارج‌نامه ایرج، تهران، 1377.
7. طاهری عراقی احمد، «ابوسعد خرگوشی نیشابوری»، نشریه علوم انسانی، معارف، آذر و اسفند77، تهران، مرکز نشر دانشگاهی دفتر معارف، ش3، دوره¬ی15.
8. طاهری مقدم احمد، «ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النبی»، تهران، نشر دانش، نشریه مرکز نشردانشگاهی، سال سوم، بهمن واسفند 1361ش، ش 3.
9. ملکی جلال¬الدین)سرویراستار)، دانشنامه عرفان و تصوف.
10. سایت نسخ خطی.

مطلب مرتبط :   تأویل، قرآن، هرمنوتیک،

پیوست
تفاوت برخی از باب ها در نسخه های مختلف

14. بعد از این باب در نسخه¬ی ظاهریه بابی دیگر هست: «و مما دلّ علی فضل کتابه».
17. بعد از این باب در نسخه¬ی ظاهریه بابی دیگر هم است:«ما دعی به لنفسه و لامته و امر أن بدعی».
21. باب «انساب النّبی» در نسخه¬ی ظاهریه بعد ازباب «فضل العرب» آمده است.
23ـ30. در فهرست مخطوطات ظاهریه عنوان«انسابه و اقاربه» آمده است که شاید اختصار یوسف العش باشد از عناوین این چند باب.
29. در فهرست ابواب در آغاز نسخه¬ی بریتانیا بعد از این باب بابی دیگر هست به عنوان «باب کنیه رسول الله» که در متن کتاب موجود نیست.
34. عنوان باب در نسخه¬ی ظاهریه: «…قبل مبعثه بالف سنه».
36ـ38. در نسخه¬ی ظاهریه«احادیث سطیح بن ربیعه» یک باب است که نمی¬دانیم در اصل چنین است یا یوسف العش برای اختصار چنین عنوانی به هر سه باب داده است.
41. پس از این باب در نسخه¬ی ظاهریه دو باب دیگر نیز وجود دارد: «قصه ابی عمیر بن التیهان» و «قصه یوشع الیهودی».
43ـ45. در نسخه¬ی ظاهریه این هر دو در یک باب آمده است.
58. بعد از این باب در نسخه¬ی ظاهریه دو باب دیگر وجود دارد: «قصه زید بن عمرو بن نفیل » و «اسلام خدیجه و رغبتها فی النّبی».

تفاوت برخی از باب¬های نسخه¬ها با باب¬های نسخه¬ی ترجمه¬ی فارسی:

3و4. در ترجمه¬ی فارسی جابه جا است؛ باب 3. با عنوان«در صفت آداب رسول علیه السلام و اخلاقش»؛ باب 4. با عنوان«در صفت اخلاق رسول علیه السلام».
17. با عنوان«ذکر جدات رسول علیه السلام از قبل پدر» در ترجمه¬ی فارسی وجود دارد اما در این نسخه¬ها نیست.
18. با عنوان«ذکر اعمام رسول علیه السلام» و «ذکر عمات رسول علیه السلام».
19. با عنوان«ذکر خویشان و برادران و خواهران ازرضاع»، اما در نسخه¬های دیگر باب 24. «اعمام و خویشان و خواهران و برادران» و بعد در باب 25. «ذکرعمات النّبی» آمده است.
24. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«ذکر آن¬که ایمان آورد به رسول علیه السلام پیش از هزار سال» و«نامه¬ی تبع اول به رسول علیه الصلوه والسلام».
25. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«آنچه ظاهر شد در بنی اسرائیل از علامات نبوت رسول علیه السلام و قصه¬ی بلوقیا» اما در نسخه¬های دیگر باب 34. عنوان«شأن من آمن برسول الله قبل مبعثه» باب 35. عنوان«ذکر ما ظهر فی بنی اسرائیل من امارات رسول الله».
26. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«ذکرحدیث سطیح و شق و قس بن ساعده و سواد بن قارب و کهنه عرب»هم به صورت یکجا آمده و هم به صورت جدا. اما در نسخه¬های دیگرباب 40. عنوان«حدیث سواد بن قارب الازدی وسبب اسلامه وقدومه علی النّبی مکه وقت بعثه» و باب 41. عنوان«حدیث قس بن ساعده الایادی».
27. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«در ذکر فضیلت اهل بیت علیهم السلام» و«خطبه لحسن بن علی علیهما السلام» اما در نسخه¬های دیگر در باب 62 آمده و فقط بخش اول را دارد.
28. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«حدیث غار و رفتن رسول علیه السلام بدانجا» اما در دیگر نسخه¬ها باب 63. «الغار و فضایل ابی بکر الصدیق».
30. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«ذکر معراج¬های رسول علیه السلام» همراه با 3 روایت آورده شده اما در نسخه¬های دیگر در باب 60 روایات موجود نیست.
31. در ترجمه¬ی فارسی با عنوان«ذکر غزاهای رسول علیه السلام» همراه با قصه¬های بدر و غزوه احد آمده، اما در نسخه¬های دیگر در باب 70 قصه¬ها نیامده است.
33. در نسخ دیگر ذکر اسماء شمشیر و سلاح¬هاو… را دارد و مانند ترجمه¬ی فارسی است اما در نسخه-های دیگر باب 71«ذکر اسماء قسیه و ترسه وجعبته» و«ذکر عمره و اسمائهن و مطهرته و اقداحه و مخضبه و مرآته » و«ذکر ماترک رسول الله یوم وفاته من الثیاب و القمص و الازار و السریر و الصاع و المد» را دارد و در ترجمه¬ی فارسی موجود نیست.
35و36. در ترجمه¬ی فارسی به صورت مجزا آمده اما در نسخه های دیگر در باب 73 در یک باب آمده اما همان 2 بخش را دارد.
39. در ترجمه¬ی فارسی«ذکر ما کان علیه ذرع البیت حتی صار الی ما هو علیه الیوم فی خارج و داخل» و «ذکر المسجد الحرام» و«ذکر عدد الطاقات و عدد الابواب و اسمائهن» و«ذکر مقام ابراهیم و المنابر» و«صوره الکعبه» و«ذکر ما زید فی المسجد الحرام» و«ذکر المسجد الخیف و عدد ابوابه و المزدلفه و حد عرفه» و«ذکر الحرم» نیامده اما در نسخ دیگر در باب 76 آمده است.
40. در ترجمه¬ی فارسی«آنچه آمده است در بیرون آوردن چاه زمزم» در