تمایز رهبری و مدیریت و اهمیت رهبری مدیران

دانلود پایان نامه
رهبری را می توان به عنوان حرکت دادن افراد در یک جهت، تصمیم گیری و حمایت از مسیر هایی دانست که افراد معمولاً توانایی انتخاب آن را ندارند.
رهبری هنراداره کردن خود و دیگران است.
رهبری عبارت است از ساختار دادن به انتظارات و تعاملات و حفظ ساختار آنها.
2-2) تمایز رهبری و مدیریت
افراد گرایش به این دارند که کلمات مدیر و رهبر را به یک معنی و مترادف به کار ببرند . لیکن رهبران و مدیران متفاوت از یکدیگرند با بودن رهبری به عنوان یکی از چهار وظیفه مدیریت (برنامه ریزی ،سازماندهی، رهبری وکنترل ) مدیریت مفهومی وسیع تر از رهبری دارد . پس رهبری فقط یکی ا زوظایف مدیریت است و یک مدیر میتواند مقام خود را بدون این که یک رهبر واقعی باشد داشته باشد.
برخی نیز معتقدند که رهبری نسبت به مدیریت مفهوم وسیع تری دارد . مد یریت نوع خاصی از رهبری محسوب می شود که در آن کسب هدف های سازمانی بر سایر هدف ها اولویت دارد . در مقایسه رهبری ومدیریت موارد زیر قابل ذکر است:
1- رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص می کنند . اما مدیران از طریق برنامه ریزیهای رسمی و طراحی ساختارهای سازمانی، نظم و انسجام را موجب میشوند.
2- رهبر با ایجاد تغییر سروکار دارد، ولی مدیر برای برخورد با پیچیدگیهاست.
3- رهبران نگرش شخصی و فعال نسبت به هد فها دارند ، ولی مدیران نگرش غیر شخصی نسبت به هدفها دارند.
4- رهبران می توانند هدف های گوناگونی داشته باشند ، اما در مدیریت اولویت با هدف های سازمانی است.
5- رهبران به طرق ابتکا ری و القایی با کارکنان مرتبط می شوند، اما مدیران با افراد از طریق نقشی که در توالی رخدادها یا فراگرد تصمیمگیری ایفا میکنند، مرتبط میشوند.
6- در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست، اما در مدیریت سلسله مراتب مطرح است.
7- در رهبری عضویت ضرورت ندارد، رهبر می تواند خارج از سازمان باشد و بر افراد سازمان نفوذ داشته باشد، اما در مدیریت عضویت شرط است.
برخی از صاحبنظران معتقدند که مدیران کارها را درست انجام می دهند و رهبران کسانی هستند که کارهای درست انجام می دهند. بیشترکارشناسان هم رهبری قوی و هم مد یریت قوی را برای اثربخشی بهینه سازمان ضروری میدانند.
2-3) اهمیت رهبری مدیران
رهبری مهمترین موضوع در حیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی است. حتی در سطوح پایین تر در شرکت ها ناتوانی در رهبری هم به عملکرد شرکت و هم به زندگی خصوصی افراد لطمه می زند. رهبران در سطوح سازمانی مختلف به هدایت اعمال، قواعد، ارزش ها و شاید جهان بینی کارکنانشان کمک می کنند. کارائی سازمانی تا اندازه ای به رهبری مؤثر بستگی دارد . رهبران مؤثر از رفتارهای رهبری حرفه ای مانند خلق مأموریت ، ایجاد یک فرایند برای دستیابی به اهداف، تنظیم فرایند ها و رویه هاو رفتارهای رهبری شخصی همانند ایجاد اعتماد، توجه به افراد و عمل کردن به طور اخلاقی بهره میگیرند.
اهمیت رهبری مدیر را می توان این گونه بیان کرد که رهبر محیطی را ایجاد می کند که درآن برای بهبود عملکرد کارکنان و کاهش تعارض فعالیت می کند و رشد افراد را تشویق می نماید، و از این طریق به سازمان و کارکنان خود برای رسیدن به اهدافشان کمک کرده و الگو هایی را برای رفتارهای مورد انتظار ارائه می دهد و افراد و گروه ها را برای مربیگری ، مشاوره، انگیزش و تشویق به پیش میبرد .
موارد زیر به مدیران کمک می کند که شایستگی های خود را به عنوان رهبر افزایش دهند:
1- ایجاد ارتباطات مناسب
2- تنظیم اهداف به طور مؤثر
3- اختیار دادن به کارکنان ستادی یا اعضای تیم از طریق مشارکت مناسب در تصمیمات
4- تفویض اختیار
5- انتخاب افراد برای پروژه ها و مأموریت ها بر اساس شایستگیها
6- استفاده از پاداشهای محسوس و عینی