تقسیم سهام بر اساس ویژگی کمی آنها

دانلود پایان نامه

: تقسیم سهام بر اساس ویژگی کمی آنها

     در این تقسیم بندی که بر مبنای قدرت اثر گذاری سهام در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت صورت پذیرفته، کمیت سهام مورد توجه قرار گرفته که با توجه به نسبت سهم بر مجموع سهام شرکت و قطعیت احتمال تاثیر این تعداد سهم در انتخاب یک یا اکثریت اعضاء هیات مدیره، سهام به سهام مدیریتی و کنترلی تقسیم می شود.

الف: سهام «مدیریتی»  

در بندهای 7 و 8 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 27/3/87 به دسته بندی های جدیدی از سهام با عناوین «مدیریتی» و «کنترلی» بر می خوریم که بر خلاف دسته بندی های قبلی که سهام بر مبنای کیفیت آن تقسیم می شد، در این شیوه دسته بندی سهام بر مبنای کمیت آن به دو دسته تقسیم می شود و در مقررات این قانون به میزان سهامی، مدیریتی گفته می شود که به موجب اساسنامه دارنده آن اختیار تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت را پیدا کند. بطور مثال اگر سرمایه شرکت سهامی با 5 عضو هیات مدیره به 100 سهم با حق رای برابر تقسیم شده باشد، سهام دارنده 20 سهم این شرکت، «سهام مدیریتی» محسوب می شود.

ب: «سهام کنترلی»

«سهام کنترلی» نیز به حداقل میزان سهام مورد نیاز برای تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت گفته شده است و در مثال بالا؛ چنانچه سرمایه شرکت سهامی با 5 عضو هیات مدیره، به 100 سهم با حق رای برابر تقسیم شده باشد، سهام دارنده 60 سهم این شرکت، «سهام کنترلی» محسوب می شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره حداکثر درست نمایی و مدل رگرسیون خطی

بطوریکه بیان شد؛ در تعریف «سهام کنترلی» نیز مانند «سهام مدیریتی» وصف کمی سهم مورد توجه است و به کیفیت سهم توجهی نمی شود[1] و این امر را می توان شاهدی بر این دانست که قانونگذار به تساوی حقوق مترتب بر سهام خصوصاً حق رای ناشی از آن نظر ویژه دارد![2]

[1]:strategic shareholders گاهی سهامداران با توجه به موقعیت خود، بعنوان سهامداران استراتژیک تلقی می شوند که عمدتاً عبارتند از «دولت ها» و «شرکت ها» شامل سهام شرکت هایی که توسط خود شرکت نگهداری می شود و سهام اعضاء «هیات مدیره» و «مدیران» و «اعضاء خانواده آنها» که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آنها وابسته اند و همچنین سهام «کارمندی» یا «کارگری».

[2]: به نقل از تارنمای تالار بورس کالا در تعریف شرکت هلدینگ: «در واقع هر شرکتی که سهام شرکت دیگری را جهت اعمال مدیریت در آن خریداری می کند یک شرکت هلدینگ است. سهام مدیریتی تعاریف متفاوتی دارد اما معمولا بین 16 درصد تا 50 درصد و غالبا بیش از 33 درصد را سهام مدیریتی میدانند.