تعهدات، وکیل، تعهد، وکالت

دانلود پایان نامه
دادرسی، هزینه داوری، هزینه کارشناسی و ……. می باشد. موکل تعهدی به پرداخت مخارج غیر ضروری را که وکیل انجام داده است ندارد مگر آن که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد یا موکل بعداً رضایت دهد. الزام موکل به پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه ی مطلوب ندارد، زیرا غالباً، اعمال وکیل از موارد تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. به صرف هزینه کردن وکیل در جهت وکالت، موکل ملزم به پرداخت مصاریف می گردد، چه نتیجه ی دلخواه او به دست آید و چه چنین نتیجه ای حاصل نشود. بنابراین، هرگاه وکیل به شهر دیگر، جهت فروش اتومبیل مورد وکالت مسافرت کرد، اما از فروش آن ناکام ماند، یا معامله سود آور نبود و یا حتی _ با تمام تلاش وکیل _ معامله زیان آمیز گردد. موکل نمی تواند به این بهانه که ( عمل مطلوب ) پدید نیامده است، از دادن هزینه ها امتناع ورزد. ( لطفی، 1390 ص151 ) اثبات صرف هزینه یا انجام کاری که مستلزم پرداخت اجرت است، بر طبق قواعد عمومی، با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام می شود. اما، در این اختلاف که آیا برای اجرای وکالت مفید یا ضروری بوده است، گفته ی وکیل را باید مقدم شمرد. زیرا اختلاف درباره ی مفید یا ضروری بودن هزینه ها بدین باز می گردد که آیا وکیل مصلحت موکل را از یاد برده و مرتکب تقصیر شده است یا خیر؟ ظاهر ماده ی 675 ق.م نیز همین نتیجه را می رساند. زیرا در آن آمده است که : « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » ( کاتوزیان، 1389 ص188 )
2-1-2- نوع تعهدات در عقد وکالت تعهدات قراردادی به دو گروه عمده تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شوند. اما بیشتر تعهدات قراردادی از نوع تعهد به نتیجه می باشد و همواره باید این نکته را مورد توجه قرارداد که در بعضی موارد تعهدات قراردادی آمیزه ای از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است. هنگامی که تعهدات قراردادی وکیل از نوع تعهد به نتیجه است یعنی شخص تعهد می کند که به نتیجه ی معین دست یابد مثلاً اگر شرایط معامله ای که مورد توافق موکل و طرف معامله قرار دارد و موکل برای امضای سند این معامله به وکیل وکالت می دهد در این صورت تعهد وکیل از نوع تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله. و وکیل پس از امضاء که همان به دست آوردن نتیجه ی معین است می تواند ادعا کند که عقد وکالت را اجرا کرده است و اگر تعهدات وکیل از نوع تعهد به مواظبت و وسیله باشد در این صورت متعهد فقط باید در راه رسیدن به آن تعهد، تلاش مطلوب بکند و رسیدن به نتیجه ی معینی لازم نیست. تعهدات قراردادی بیشتر از نوع تعهد به نتیجه می باشند این در حالی است که تعهدات قانونی بیشتر از نوع تعهد به مواظبت و وسیله است ولی در این موارد استثنایی وجود دارد. در بعضی از موارد تعهدات وکیل شامل تعهدات قراردادی و قانونی است در این موارد آیا تعهدات وکیل تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مثلاً وکیلی که برای اقامه ی دعوی و دفاع از حقوق موکل معین می شود تعهد وکیل در مورد تقدیم دادخواست به دادگاه تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد لیکن تعهد وکیل نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او ناظر به مواظبت و کوشش در راه رسیدن به مطلوب است بنابراین در مورد اول اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست تحقق می یابد ولی در مورد دومی یعنی همان تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی همین اندازه که معلوم شود وکیل مراقبت لازم در حد متعارف را انجام داده است برای اجرای تعهد کفایت می کند هر چند که به نتیجه ی مطلوب نرسیده باشد. بنابراین تعهدات وکیل به دو گروه تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تقسیم می شود گروهی از تعهدات وکیل که مربوط به کارهای مقدماتی می باشد و انجام آن برای رسیدن به نتیجه ی معین لازم می باشد و به این گروه از تعهدات وکیل، تعهد به نتیجه می گویند و کارهای مقدماتی وکیل که شامل: تقدیم دادخواست، حضور در جلسه دادرسی، اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه و ….. می باشد و گروهی دیگر از تعهدات که مربوط به نتیجه ی دعوی می باشد این گروه از تعهدات از نوع تعهد به وسیله است چون نتیجه ی دعوی در دست وکیل نیست و همین اندازه که معلوم شود وکیل تلاش متعارف خود را نسبت به این تعهدات انجام داده است کافی می باشد هر چند که به نتیجه ی مطلوب دست نیابد.
2-1-3- تعهدات دارای ماهیت چندگانه تعهدات وکیل و موکل به سه دسته تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود در موردی که تعهد وکیل یا موکل دارای یکی از این ماهیت های سه گانه باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی محل بحث در جایی است که بعضی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشند. بسیاری از الزامات قانونی در واقع یک تعهد قراردادی نیز می باشد و وکیل و موکل در هنگام انعقاد عقد وکالت این تعهدات را به صورت شرط تبانی و ضمنی پذیرفته اند بنابراین در این موارد تعهدات دارای دو چهره ی قانونی و قراردادی می باشند اما همواره در این موارد چهره ی قانونی بر چهره ی قراردادی آن غالب است و این تعهدات در دسته تعهدات قانونی قرار دارد. طرفین عقد وکالت یکسری تعهدات اخلاقی بر عهده دارند و امکان دارد برخی از تعهدات اخلاقی دارای چهره قراردادی و یا قانونی هم باشند که امروزه بیشتر تعهدات اخلاقی وارد قانون شده است و ماهیتی دوگانه یافته اند که از طرفی تعهد اخلاقی و از طرف دیگر تعهد قانونی هستند ولی در این موارد چهره قانونی بر چهره اخلاقی آن تعهدات غالب است و این تعهدات در دسته ی تعهدات قانونی قرار می گیرد. و همچنین بعضی از تعهدات اخلاقی به صورت شرط ضمنی در قرارداد بین طرفین آورده می شود که در این صورت دارای ماهیت دوگانه هستند. که ماهیت قراردادی آن غالب خواهد بود و اگر هم جزء تعهدات اخلاقی و هم جزء تعهدات قانونی و قراردادی باشد دارای ماهیتی سه گانه خواهد بود و در این موارد ماهیت قانونی آن بر دو ماهیت دیگر چیره است. برای مثال: تعهد به صداقت و درستکاری را که در واقع ترکیبی از هر سه قسم وظیفه قراردادی، قانونی و اخلاقی است و دارای چهره ای سه گانه می باشد را مورد بررسی قرار دهیم. به حکم عقل اصولاً صداقت و درستکاری وکیل به طور شرط ضمنی از قرارداد وکالت قابل استنباط است انسان به شخصی که دارای صداقت و درستکاری است نیابت در تصرف می دهد و نه به هر شخصی بنابراین صداقت و درستکاری را می توان به حکم عقل لازمه ی وکالت دانست هر چند که در بعضی از عقود دیگر مانند بیع ممکن است خصوصیات اخلاقی مانند صداقت طرف مقابل مورد اهمیت نباشد خصوصیات اخلاقی بیشتر در عقودی که شخصیت طرف علت عمده عقد است موثر می باشد در این گونه از عقود مانند وکالت، نکاح و صلح ( ماده 762 قانون مدنی ) اوصاف اخلاقی که سازنده شخصیت یک شخص است دارای اهمیت فراوانی است چنانچه اشتباه در طرف عقد در این عقود موجب صدمه به صحت عقد می گردد اما در عقودی که شخصیت طرف علت اساسی عقد نیست مانند بیع اشتباه در شخص طرف معامله خللی به عقد وارد نمی آورد. بنابراین به نظر می رسد که در عقودی مانند وکالت، عاریه، ودیعه، هبه و صلح شخصیت طرف عقد از جمله امانتداری و خصوصیات اخلاقی او علت عمده اذن و احسان می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. صداقت و درستکاری وکیل با توجه به سوگند نامه وکالت یک وظیفه قانونی و اصل بنیانی وکالت است. وکیل با عنایت به ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سوگند به راستی و درستی در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهد یاد می نماید بنابراین وکیل هم باید در اعمال خود و هم در موردی که نیابت و وکالت می گیرد صداقت و درستی را پیشه خود سازد همچنین از مفهوم بند 4 ماده 82 آئین نامه نیز می توان دریافت که وکیل در برابر دادگاه، دادسرا یا سایر مراجع قضایی نیز موظف به رعایت این وظیفه می باشد. بنابراین بعضی از وظایف مانند صداقت و درستکاری از جهات مختلف دارای جنبه اخلاقی، قراردادی و قانونی می باشد. ( انصافداران، 1390 ص111 و 110 )
2-1-4- تعهدات مختلط همان گونه که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع پرونده هسته ای ایران و سیاست خارجی آمریکا