تعهدات، وکیل، تعهد، قراردادی

دانلود پایان نامه
ا در وظایف قانونی می آوریم اما موارد دیگری نیز از مفهوم ( مدلول التزامی ) کلام قانون گذار و یا از روح قانون قابل استنباط می باشد و در مورد تعهدات قراردادی هم بسیاری از تعهدات اخلاقی را در صورتی که بتوان به حکم عقل، عرف یا قانون لازمه ماهیت و طبیعت عقد دانست یک شرط ضمنی است و جزء وظایف قراردادی قرار می گیرد.( انصافداران، 1390 ص110 و 109 )
1-6-4-نوع تعهدات تعهدات ممکن است از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد.
1-6-4-1-تعهد به وسیله متعهد ملتزم است وسیله رسیدن به موضوع تعهد را فراهم نماید و به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر کافی نیست. در تعهد به وسیله زیان دیده باید تقصیر متعهد را اثبات کند تا بتواند خسارت خود را از او بگیرد. هرگاه مفاد و مضمون تعهد مقتضی آن است که متعهد فقط باید تمام تلاش و سعی خود را در زمینه مراقبت از موضوع مصروف دارد و یا تمام توانایی خود را در جهت رساندن به هدف به کار گیرد هر چند که ممکن است مقصود نهایی که حصول نتیجه ی معینی است حاصل نگردد گفته می شود که چنین تعهدی، تعهد به مراقبت و مواظبت و یا وسیله است. ( کاتوزیان ، 1389 ص54 ) در این قسم از تعهدات، شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی و مواظبتی و احتیاطی را انجام دهد ؛ در صورت انجام آنها تعهد خود را انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانچه ماده ی 493 قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را در حدود متعارف، در وظیفه ی مستاجر قرار داده است از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه ی مرضی زیرا او باید احتیاطات لازمه را به کار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه. تخلف در این نوع از تعهدات بستگی به ترک احتیاطات و مواظبت در حدود متعارف دارد در این صورت می گویند تعدی یا تفریط نموده است. ( ماده 631_ 640 ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169 )
1-6-4-2-تعهد به نتیجه عبارت است از تعهدی که به موجب آن متعهد انجام کار معین را برعهده می گیرد به گونه ای که آن را به نتیجه ی مطلوب برساند.( کاتوزیان ، 1389 ص 55 و 54 ) در تعهد به نتیجه، تعهد زمانی انجام می شود که هدف مطلوب به دست آید. و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب شخص متعهد را باید ناقص عهد خود دانست. و عدم حصول نتیجه برای مسئولیت متعهد کافی است، اگر چه متعهد مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد. در این نوع از تعهد، مقصود طرفین عقد این است که نتیجه ی معینی حاصل شود و آن نتیجه به صورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است و متعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد و گرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است. بیع، رهن، صلح، اجاره از این قبیل تعهدات می باشند، در مقابل تعهد مواظبت و محافظت استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 167 )
1-7-آثار تعهدات آثار تعهدات به آثار تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود.
1-7-1-آثار تعهدات قراردادی تعهدات قراردادی با توافقات طرفین عقد به وجود می آید و مخلوق اراده ی طرفین عقد است. بنابراین اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد می باشد و ماده ی 219 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. » و با توجه به این ماده طرفین وقتی تعهد به انجام امری می نمایند ملزم به انجام آن می باشند.
1-7-2-آثار تعهدات قانونی در تعهدات قانونی، متعهد به موجب قانون ملزم به انجام تعهدات می باشد تعهدات قانونی دارای ضمانت اجرایی بیشتری می باشند و در صورتی که اشخاص از انجام این دسته از تعهدات خودداری کنند و از این طریق باعث ورود ضرر به دیگری شود زیان دیده حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند و شخص متخلف مسئول می باشد.
1-7-3- آثار تعهدات اخلاقی در تعهدات اخلاقی که اشخاص بر عهده دارند آنان براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن می دانند و هیچ الزام قانونی وجود ندارد. و در صورت عدم انجام تعهد اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت اخلاقی بر عهده ی متعهد می شود و از ضمانت اجرای قانونی و قراردادی هم برخوردار نیست. ولی در مورد آن دسته از تعهداتی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی می باشند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره عوامل فنی و تکنولوژیکی و مدیریت دانش در سازمان

فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل

در فصل اول به بررسی کلیات پرداختیم و در این فصل ماهیت تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسی قرار می دهیم. که در ابتدا به بررسی تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر می پردازیم. و تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند از جهت اقسام به تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود. که امکان دارد این تعهدات از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه یا آمیزه ای از هر دو نوع تعهد ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ) باشد. همچنین برخی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشند که تحت عنوان تعهدات دارای ماهیت چند گانه مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس درباره ی تعهدات مختلط و اینکه آیا از نظر ماهیت یکی هستند یا از نظر ماهوی متفاوت هستند می پردازیم. در ادامه، تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1- تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر در عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند که این بخش را در چهار قسمت 1.اقسام تعهدات، 2.نوع تعهدات در عقد وکالت، 3.تعهدات دارای ماهیت چندگانه و 4.تعهدات مختلط مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1-1- اقسام تعهدات وکیل و موکل وکیل و موکل در عقد وکالت یکسری تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند. تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر به سه قسم تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی تقسیم می شود.
2-1-1- 1- تعهدات قراردادی وکیل و موکل قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، به عبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد می باشد. ( امیری قائم مقامی، 1392 ص 51 ) منشأ این دسته از تعهدات ، قرارداد وکالت بین وکیل و موکل می باشد. تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی متعهد و متعهدله است که در عقد وکالت، این تعهدات مخلوق اراده ی وکیل و موکل است و طرفین عقد وکالت ( وکیل و موکل ) موظفند که به تعهدات و وظایف قراردادی خود عمل کنند. که در ابتدا درباره ی تعهدات قراردادی وکیل و سپس درباره ی تعهدات قراردادی موکل بحث می کنیم.
الف-تعهدات قراردادی وکیل همان طور که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی وکیل و موکل است بنابراین تعهدات قراردادی وکیل به آن دسته از الزاماتی گفته می شود که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد و در واقع منشأ این تعهدات وکیل، قراردادی است. بعضی از تعهدات قراردادی وکیل به صورت صریح در عقد وکالت درج شده است اما بعضی دیگر از تعهدات بصورت ضمنی می باشد و ماده ی 220 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. » البته تعهدات قراردادی وکیل می تواند به دو بخش تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم شود تعهدات اصلی وکیل به آن دسته از تعهداتی می گویند که به طور مستقیم از عقد وکالت به

مطلب مرتبط :   وکیل، دادگاه، وکالت، سازش