تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

بنا به نظر پژوهشگران جامعه عبارت است از : همه اعضا واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (دلاور, 1389)
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی زوجین ناسازگار شهر زنجان که به مرکز مشاوره پیاژه مراجعه کرده ,بودند . برای تعیین نمونه، ابتدا لیستی از تمامی زوجین ناسازگاری که در سال 93-94 به مرکز مشاوره مراجعه کرده بودندتهیه شده و از بین افرادی که که تمایل به شرکت در این پژوهش را داشتند افراد انتخاب شده ودر دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند .
نمونه، عبارت است از زیر مجموعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است. به منظور کسب اطلاعات دقیق در مورد جامعه، بررسی یکایک عناصر جامعه مطلوب به نظر می رسد. اما معمولاً این کار غیر ممکن یا غیر عملی است. نمونه با حجم بزرگ مستلزم صرف منابع انسانی ، مالی و نیروی انسانی است (دلاور, 1389).
نمونه مورد پژوهش از میان جامعه مذکور بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب می شوند و با توجه به فرمول تعیین نمونه و براساس تعدادزیر مقیاس ها 30زوج ناسازگار به عنوان آزمودنی انتخاب شده اند. ملاک های ورود آزمودنی ها به نمونه پژوهشی عبارت بودند از:
1) مراجع تحت دارو درمانی یا روان درمانی نباشد
2)فرد بیماری جسمانی یا عصب شناختی خاصی نداشته باشد.
ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش همانند بسیاری از مطالعات پژوهشی مشابه ,برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر در جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه به عنوان اصلی ترین ابراز استفاده شده است.داده ها درپژوهش حاضراز طریق پرسش نامه های زیر به دست آمده است:
1-پرسشنامه هم وابستگی اسپن-فیشر
2-پرسشنامه تمایزیافتگی خود(DSI)
پرسشنامه هم وابستگی اسپن-فیشر:
آزمون اسپن ـ فیشر یک آزمون 16 عبارتی برای سنجش هم‌وابستگی است که به طریق طیف لیکرت 6 تایی پاسخ داده می‌شود. اسپن و فیشر (1990) به منظور ساخت آزمونی برای سنجش هم‌وابستگی و نظم بخشیدن به این مفهوم، با بررسی تمامی تعاریف پذیرفته شدۀ موجود از هم‌وابستگی، ویژگی‌های اصلی آن‌ها را استخراج نمودند. مشخصه‌های استخراج شده، به هر دو رویکرد «هم‌وابستگی به مثابۀ نظام تعامل میان فردی» و «هم‌وابستگی همچون خصیصه‌ای شخصیتی» مربوط می‌شد.جهت پایایی آزمون از روش همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 731/0بود.ضریب پایایی حاصل از تصنیف نیز براساس هر دو روش اسپیرمن-براون وگاتمن محاسبه شد که مقدار آن 742/0به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است.در ادامه به منظور بررسی پایایی وثبات نمرات بعداز 15 روز از 40 نفر آزمودنی ها باز آزمون گرفته شد.پس از جمع آوری داده ها بین نمرات آزمون وباز آزمون نفرات ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد.مقدار ضریب همبستگی 906/0 به دستآمد که این مقدار در سطح ( 00/0P=)معنی دار می باشد.جهت تعیین میزان اعتبار ملاکی پرسشنامه هم وابستگی یک آزمون معتبر دیگر هم وابستگی به نام آزمون ویلسون که دارای 10 سوال بودانتخاب وبرروی 200 نفر آزمودنی ها اجرا شد.
بین این دو گروه از نمرات ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده که مقدار ان 585/0به دست آمد.این مقدار در سطح 000/0>Pمعنی دار است.یکی ازاولین اقدامات در انجام تحلیل عاملی تعیین تناسب وکفایت تحلیل است.یکی از معروفترین شاخص ها که معنادار بودن ماتریکس همبستگی متغیرها را تعیین می کند اندازهKMO است که شاخص کفایت نمونه برداری خوانده می شود.این شاخص مقادیر همبستگی مشاهده شده را با مقادیر همبستگی جزیی مقایسه می کند.کیسر(هومن,1380)بیان می داردکه KMO بزرگتر از 60/0برای انجام تحلیل عاملی مناسب است.وی اعلام می کندکه KMO بزرگتر از 9/0عالی ,8/0شایسته ,7/0مناسب وکمتراز 5/0غیر قابل قبول است(هومن,1380).مقدار به دست امده برای KMO (71/0)است که در دامنه مناسب قرار دارد.همچنین مقدار کرویت بارتلت برابر با(1233)به دست آمده است که در درجه آزادی 120 وسطح( 00/0P= )معنی دار است.پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی,به دست آمدن عوامل زیر بنایی آزمون اسپن_فیشر ,سوال های تشکیل دهنده هر عامل در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند .سوالات هر عامل به تفکیک بدین قرار است:
عبارت هر یک از عوامل:
عامل اول:3-7-9-10-14
عامل دوم:15-16
عامل سوم:4-6-11-13
عامل چهارم:1-2
عامل پنجم:5-8-12
پس از مطالعه سوالات هر عامل ,با مراجعه به تعاریف موجود از هم وابستگی ونیز متغیرهایی که صاحبنظران در ایجادهم وابستگی دخیل دانسته بودند,عوامل به قرار ذیل نامگذاری شدند.لازم به ذکر است دو عامل چهارم وپنجم به دلیل نزدیکی زیاد در سوالات تشکیل دهنده واینکه هر یک به تنهایی سهم کمی از واریانس ایجاد شده را تبییین می کردند,تحت یک عنوان نامگذاری شدند.
عامل اول:انکار احساسات ونیازهای خویشتن
عامل دوم:فرار از خویشتن(اینجا)واکنون
عامل سوم:احساس گناهکاری
عامل چهارم وپنجم:هویت واهداف خود را در رابطه یافتن
در ادامه نمرات هنجار بر اورد وگزارش شده استوحداقل نمره ای که از این پرسشنامه به دست می آید.نمره 16 بوده است.اما در اجرای تجربی این پرسشنامه حداقل نمره 22 به دست آمده است وهمچنین بیشترین نمره ممکن 96 بوده استکه در اجرای تجربی 94 به دست آمده است.حداقل نمره به دست آمده در اجرای تجربی 22 بوده است.که این مقدار معادل نمره Z(73/2-)ونمره T(6/22)است .هم چنینبیشترین نمره به دست آمده برابر 94 بوده است که نمرات هنجاری معادل با ان Z(01/3) وT(12/80) است.در نهایت وبراساس نقاط درصدی وتجمع افراد گروه نمونه در پیوستار توزیع نمرات نامگذاری سطوح پنج گانه هم وابستگی به نحوی که در جدول ذیل اورده شده است ,پیشنهاد شدند.
جدول سطوح هم وابستگی
سطوح