تحقیق رایگان درمورد نرم افزار مورد استفاده و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
1-3-6-3: متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل در این پژوهش شامل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشند. ذیلا توضیحات هریک از متغیرها ارائه می گردد:
خصوصی سازی یعنی اینکه شرکت مورد نظر به بخش خصوصی واگذار شده یا خیر، که در دو دسته قبل و بعد از خصوصی سازی تقسیم بندی می شوند. برای شرکتی که خصوصی سازی شده است عدد یک و شرکتی که خصوصی سازی نشده است عدد صفر لحاظ می گردد.
درصد خصوصی سازی شامل درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است. این درصد در یک طیف 2 گزینه ای شامل صفر تا 50درصد و 51 درصد تا 100 درصد سرمایه می باشد.
2-3-6-3: متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته شامل بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان می باشد که این سه متغیر وضعیت عملکردی شرکت را نشان می دهند. در ادامه تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه می شود:
بازده فروش: این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص بدست می آید. این نسبت نشان میدهد از هر یک ریال فروش چه مقدارسود (بر حسب درصد) تحصیل شده است.
بازده دارایی: این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها بدست می آید. برخی از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند نسبت مزبور بازده ای است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است.
بازده حقوق صاحبان سهام: این نسبت از تقسیم سود خالص برحقوق صاحبان سهام بدست می آید. صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایرنسبتها می دانند .زیرا نتیجه ای را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده است نشان می دهد.
در اینجا عملکرد مالی با متغیرهای مشخص شاخصی است که میزان تغییر آن وابسته به میزان تغییرات در متغیرهای مستقل است. در واقع میزان تغییرات در متغیرهای وابسته از طریق متغیرهای مستقل تببین خواهد شد.
3-7: نتیجه گیری
اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمونهای آماری این تحقیق با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار و سایت خصوصی سازی و همچنین صورتهای مالی شرکتها که از طریق سایت codal تهیه شده است.
در این فصل به تشریح روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری و همچنین روش آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی و شیوه گردآوری داده ها نیز به تفصیل بیان شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود.
یافته های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت ها و رابطه ها است. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته و در صدد دستیابی به اهداف تحقیق می‌باشیم. از آنجا که هر تحقیق می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. در تحقیق حاضر با توجه به آنچه در فصل سوم بیان گردید، حجم نمونه آماری مورد نیاز 35 شرکت می‌باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می‌باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر و تحلیل واریانس استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 20 می باشد.
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق
در جداول زیر آماره‌های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق را اعم از میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم و مینیمم مقادیر را ملاحظه می‌فرمایید.
متغیر
میانگین