تحقیق رایگان درمورد شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

حال با توجه به فرضیه ها و متغیرهای تحقیق به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. در این راستا فرضیه های تحقیق با روش های مناسب آماری توسط نرم افزارهای excel وSPSS نسخه 20 مورد استفاده آزمون قرار خواهند گرفت. نرم افزار اکسل برای گردآوری و دسته بندی اطلاعات و نرم افزار مطلب برای تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برای مقایسه عملکرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. در ادامه هر یک از این آزمون ها تشریح خواهند شد:
3-4-1: آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test)
آزمون t با نمونه های جفتی معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). بنابراین از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و آزمون فرضیه تفاوت میانگین های دو جفت جمعیت در زمانی به کار می رود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر جفت (وابسته) باشد(حبیب پور و صفری، 1388).
در آزمون t با نمونه ای جفتی هر فرد، حیوان یا شیء دوبار در دو وضعیت متفاوت (معمولا قبل و بعد) مورد مشاهده قرار می گیرد.
3-4-2: آزمون t مستقل(independent sample T-Test)
به گروه ها یا نمونه هایی مستقل می گوییم که انتخاب آزمونی ها یا موارد در یک نمونه در انتخاب موارد یا آزمونی های گروه دیگر دخالت نداشته باشد.
از آزمون t مستقل زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر(میرزایی،1388).
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه گروهی از افراد است که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند که این صفات مورد توجه محقق می باشد. جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را در بر گیرد. (بست، جان، روش تحقیق در علوم تربیتی، تهران: نشر رشد، 1370، صفحه 24)
در این پژوهش، جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که قبلا در بخش دولتی اشتغال داشته و طی بخشنامه های خاص سازمان خصوصی سازی و مطابق با مقررات اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اند. همچنین حجم جامعه تعداد 35 شرکت است که داده های این شرکت ها قبل و بعد خصوصی سازی گردآوری شده است. این حجم جامعه از طریق تکنیک غربالی انتخاب شده اند. تکنیک غربالی از جمله روش های غیراحتمالی در انتخاب حجم جامعه است که در پژوهش های مالی و حسابداری بسیار مورد استفاده است. به این ترتیب که ابتدا تعداد کل شرکت های بورسی را در نظر گرفته ایم. سپس شرکت هایی که در انحصار بخش دولتی بوده و خصوصی سازی شده اند را لحاظ می کنیم. جامعه مورد نظر شامل 35 شرکت می باشد.
جدول ذیل چگونگی اجرای تکنیک غربالی را نشان می دهد.
ردیف
شرح
جامعه (تعداد)
1
صرفا شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند و عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند را لحاظ می کنیم:
78
2
شرکت هایی که سال مالی آنها منطبق بر 12/29/ همان سال نبوده است را کسر می کنیم:
(5)
3