تحقیق رایگان درمورد شرکتهای پذیرفته شده و خصوصی سازی در ایران

دانلود پایان نامه
فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72.
امین زاده م. 1388. بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان-مطالعه موردی استانداری کردستان و فرمانداریهای تابعه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد سنندج.
ایزدی نیا ن .1368. نارسائیها و محدودیت های نسبت های مالی در امر تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
پی نوو، ریموند، (1378)، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی ع، پارسائیان ع، تهران، انشارات سمت، جلد اول.
حساس یگانه ی، رئیسی ز، حسینی م. 1388. رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتیو عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم، شماره 13، 1388، ص 75-100.
خلیلی عراقی م. 1376. آزمونی از پدیده جایگزینی اجباری در اقتصاد ایران.مجله تحقیقات اقتصادی,دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران,شماره 51، پاییز و زمستان.
رزاقی ا. 1376. نقدی بر خصوصی سازی ایران، چاپ اول). تهران : مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا.
رفیعی. م. 1374. بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی قبل و بعد از واگذاری در روند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مصوب 21/09/1383، تاریخ روزنامه رسمی : 15/09/1385، تاریخ ابلاغ: 05/03/1384، شماره ابلاغ : 12581، شماره انتشار : 17995.
سالاران. م. 1374. بررسی نگرش مدیران میانی شرکت مخابرات تهران در مورد تاثیر خصوصی سازی درکارایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
سعیدی ع، بابالویان ش. 1391. عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی، فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال1391، ص 9-28.
شورورزی و محمدی. 1390. مقایسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
طالب نیا ق، محمدزاده سالطه ح ،(1384)، تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها، تحقیقات مالی، شماره ١٩ بهار و تابستان ١٣، ص ص ١١۵ – ٩٧.
طیبی ک، کرمی م، سریری ه. 1390. تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،زمستان (2009-1996).
عیار رضایی ب. 1388. نتایج ارزیابی خصوصی سازی در ایران،انتشارات کوهسار،
کابلی زاده ا، توکلی ا.1384 ، خصوصی سازی مردمی کارآیی همراه با عدالت”،چاپ اول، تهران، انتشارات: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
کمیجانی ا. 1382. ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران (چاپ اول ). تهران : معاونت امور اقتصادی.