تحقیق رایگان درمورد بازده حقوق صاحبان سهام و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

0.76
0.390
2.52-
0.039
1.01
تایید
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام
فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش
واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی موضوعی بود که ذهن سیاستمدارن، اقتصاددانان و صاحبان کسب و کار را به خود مشغول ساخته است. این نگرانی ها از یک سو درجهت چگونگی و میزان واگذاری آنها و از سویی دیگر مربوط به کارایی و اثربخشی این اقدام کلان اقتصادی بوده است چرا که این مهم موجب ایجاد تحولات عظیمی در اقتصاد کشور و علی الخصوص بخش خصوصی شده است. با این حال انتقال مالکیت از جانب دولت به بخش خصوصی موجبات ایجاد تحولاتی در اقتصاد گردید. به علاوه هنوز در مورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی درمیان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. همچنین پژوهش های بسیاری در این حوزه در جهت تاثیر این اقدام بر اقتصاد کشورمان صورت گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر به طور خلاقانه به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت آنها به بخش خصوصی پرداخته است. هدف از این پژوهش شناسایی شرکتهای کارا بوده و به همین منظور تعداد 35 شرکت واگذار شده در خلال سال های 1386 الی1392 مورد بررسی قرار گرفتند. این مدت زمان قبل و بعد از خصوصی سازی را شامل شده و با هم مقایسه می نماید. همچنین میزان واگذاری شرکتها در قالب درصدهای مشخص استخراج گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنچه در ادامه ارائه می گردد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری موجود در فصل چهار پژوهش می باشد.
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش
با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در جهت افزایش بازده فروش بوده است که نشان از افزایش میزان فروش کالاها و خدمات در شرکتهای مورد بررسی می باشد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در جهت افزایش بوده و نشان از افزایش میزان کارایی و استفاده از تمام ظرفیت دارایی هایی دارد که قبلا در اختیار بخش دولتی بوده و احتمالا بلا استفاده مانده اند. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در جهت افزایش در میزان بازده حقوق صاحبان سهام بوده است یعنی میانگین حقوق صاحبان سهام بعد از واگذاری شرکتها بیشتر از این میانگین برای قبل از واگذاری بوده است. این نتایج حاکی از این امر می باشد که میانگین مربوط به عوامل فروش و دارایی بعد از خصوصی سازی بیشتر از میانگین این عوامل قبل از خصوصی سازی می باشد که این مهم در معادلات اقتصادی نشان از اقدام درست در جهت خصوصی سازی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بوده است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
5-3: پیشنهادات
پبشنهادت پژوهش به دو صورت پیشنهادات کاربردی جهت استفاده صاحبان صنایع و پیشنهادات به پژوهشگران آتی نظیر دانشجویان و پژوهشگران به صورت ذیل مطرح می گردد:
5-3-1: پیشنهادات کاربردی
پیشنهاد می گردد یک برنامه جامع از عناصر اصلی صورتهای مالی شرکتها تهیه و تغییر مالکیت را بر آنها مورد ارزیابی قرار داد. این عناصر به گونه انتخاب گردند که تمام متغیرهای مالی و غیرمالی برای شرکتها را در بربگیرد.
میزان گردش وجوه نقد در یک شرکت یکی از مهمترین مواردی است که مدیر یک شرکت باید به آن توجه کند چرا که با تغییر مالکیت یک شرکت این متغیر تغییر خواهد کرد.
پیشنهاد می گردد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی از آیین نامه حاکمیت شرکتی موجود در بورس اوراق بهادار تهران جهت هدفمندتر شده امورات استفاده نمایند.
توجه به نقش ارزیابی عملکرد دوره ای برای شرکتها و بررسی تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی شرکتها و استفاده از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف عملیاتی شرکتها.
5-3-2: پیشنهادات برای تحقیقات آتی
انجام مجدد پژوهش حاضر و استفاده از متغیر مالیات به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری پژوهش.