تحقیق رایگان درمورد بازده حقوق صاحبان سهام و حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
بازده حقوق صاحبان سهام
0.13-
0.09
9.026-
0.00
تایید
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
برای بررسی تاثیر متغیر خصوصی‌سازی بر متغیر عملکرد، با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون‌های پارامتریک مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می‌کنیم. در واقع برای سنجش تاثیر متغیر دو طبقه‌ای خصوصی سازی کمتر از 50 درصد و خصوصی سازی بیشتر از 50 درصد از آزمون T دو نمونه مستقل استفاده می‌کنیم.
جهت استفاده از آزمون T وجود یک متغیر کمی و یک متغیر طبقه‌ای لازم است. متغیر کمی همان متغیر وابسته و متغیر مورد مقایسه در دو جامعه است و متغیر طبقه‌ای همان متغیر مستقل و متغیری است که جامعه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. در تحقیق حاضر متغیر کمی، عملکرد (بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) و متغیر طبقه‌ای، خصوصی سازی است.
برای مقایسه میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا برابری واریانس‌های دو جامعه بررسی شود جهت بررسی تساوی واریانس‌ها از آزمون لوین (Levene) استفاده می‌کنیم. در این آزمون فرضیه صفر تساوی واریانس‌های دو جامعه را بیان می‌کند. آماره آزمون لوین، F (فیشر) با k-1 درجه آزادی است. آماره t نیز جهت آزمون تساوی میانگین دو جامعه، در دو حالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه موردنظر محاسبه می‌شود. با اجرای این آزمون برای بررسی تاثیر متغیر مستقل خصوصی‌سازی بر سه مولفه متغیر عملکرد، دو جدول نمایش داده‌ایم که جدول اول آمار توصیفی مربوط به متغیر وابسته از جمله تعداد داده‌ها و میانگین و انحراف معیار را بر حسب طبقات متغیر مستقل نشان می‌دهد. جدول دوم آمار استنباطی حاوی نتایج آزمون بوده و شامل دو قسمت است: قسمت اول آزمون تساوی واریانس دو جامعه (آزمون لوین) را در سطح خطای 5 درصد و با اطمینان 95% نشان می‌دهد. در این آزمون فرض صفر برابری واریانس‌های دو جامعه است و چنانچه سطح معنی داری بیشتر 0.05 باشد فرض صفر تایید شده و واریانس دو جامعه برابر می‌باشد درآن صورت از نتایج ردیف اول خروجی آزمون استفاده می کنیم. اما چنانچه سطح معنی داری این آزمون کمتر از 0.05 باشد از نتایج ردیف دوم جدول خروجی استفاده می کنیم.
در قسمت دوم آماره t و سطح معنی داری آزمون تساوی میانگین دو طبقه نشان داده شده است و فرض صفر مبتنی بر تساوی میانگین دو جامعه است. چنانچه سطح معناداری آزمون T بالای 0.05 باشد، تفاوت معنی‌داری بین میانگین دو جامعه وجود ندارد. چنانچه نتایج این آزمون نشان دهد که مقدار میانگین‌ها بر حسب متغیر طبقه‌ای متفاوت است، می‌توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی بر عملکرد تاثیر دارد.
فرضیه 2.1:درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
با توجه به اینکه متغیر خصوصی سازی در اینجا از دو حالت کمتر از 50 درصد و بالای 50 درصد تشکیل شده است، از آزمون Independent- Samples T-Test استفاده نموده‌ایم. نتایج حاصل از این آزمون را در جداول 4-13 و 4-14 مشاهده می‌نمایید. با توجه به برابری واریانس‌های دو جامعه (سطح معنی‌داری آزمون لوین بالاتر از 0.05 می‌باشد) و معنادار نبودن تفاوت بین میانگین‌های دو جامعه (سطح معنی‌داری آزمون t در حالت برابری واریانس‌ها، بالاتر از 0.05 است) نتیجه می‌گیریم خصوصی سازی بر بازده فروش تاثیر ندارد. از مقادیر میانگین مربوط به هریک از شرایط خصوصی سازی هم می‌توان فهمید تفاوتی بین طبقات مختلف وجود ندارد. لذا این فرضیه تحقیق رد می‌شود.
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تعداد داده‌ها
میانگین
انحراف معیار
بازده فروش
خصوصی سازی
کمتر از 50 درصد